Offentlig styring

Oslo Pensjonsforsikring: Byrådet vil kaste de ansatte ut av styret

Oslo Pensjonsforsikring: Byrådet vil kaste de ansatte ut av styret

I forsikringsvirksomhetsloven heter det: "I forsikringsselskaper med mer enn 50 ansatte skal det velges et representantskap med 12 medlemmer eller et høyere tall delelig med 3, som fastsettes av generalforsamlingen." Det heter også "En tredjedel av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte etter regler fastsatt av Kongen. Kongen kan dispensere fra kravet om at selskapet skal ha representantskap. I så fall skal selskapets styre så vidt mulig sammensettes etter reglene i denne paragraf."

Oslo kommune har fått dispensasjon fra å ha et representantskap for selskapet som ivaretar pensjonsmidlene for kommunens ansatte: det kommunalt eide Oslo Pensjonsforsikring AS.

De ansattes organisasjoner på bynivå var dengang OPF ble dannet urolig for hvilken betydning dette ville ha for tjenestepensjoner og utviklingen i forvaltningen av denne. Vi har hatt noen kommunale pensjonskasser - i andre kommuner - hvor de ansattes pensjonsmidler har blitt skuslet bort ved særs inkompetent forvaltning. De ansattes interesser, og for å tilfredsstille lovvilkårene for ikke å ha representantskap, ble ivaretatt ved at vedtektene sikret at Oslo kommunes ansatteorganisasjoner ble representert i selskapets styre.

Men utrolig nok: Byrådet har nå fremmet forslag for bystyret om at Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS samles i et konsern. Men samtidig bryter Byrådet med et viktig prinsipp fra dannelsen: Representantene fra Oslo kommunes ansatte kastes ut av styret. Det ene er nå at jeg ikke kan se det annerledes enn at dette er lovstridig, men vel så alvorlig er det: Hvorfor skal det skapes uro rundt håndtering av de ansattes pensjonsmidler? Jeg har sendt fram spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret før komiteen kan behandle saken.