Offentlig styring

Leve byråkraten!

Leve byråkraten!

"De hersker fra sine skrivebord og gjør samfunnet bedre. Men det er forskjell på nødvendig og unødvendig.

Det er vanskelig å tenke seg et byråkratifritt samfunn. Hvordan ville et slikt anarkistisk samfunn virkelig være? Hvor ingen hadde ansvaret for at dine rettigheter i NAV ble innfridd. Hvor opptak til barnehager og skoler skjedde helt uten styring. Hvor ingen hadde ansvar for at vedtatte regler og lover ble fulgt? Hvor alle ble behandlet forskjellig og rettferdighet ikke eksisterte.

Sannheten er at vi trenger byråkratene. De bidrar til at hjulene i velferdssamfunnet går rundt. Men byråkratiet skal være effektivt og tilpasset de oppgavene de skal forvalte. Derfor er det så positivt at byråkratenes mann, NTL-leder John Leirvaag, ønsker en gjennomgang av byråkratiet velkommen. Han lanserer seks forslag som kan hjelpe den blåblå-regjeringen i sitt arbeid; hvis de vil ta imot gode råd og glemme ideologiske kjepphester:

- Sats på god ledelse i staten.

- Følg opp innkjøpsrutiner og regelverk.

- Begrens skjemaveldet og gi rom til faglighet.

- Kutt ut konsulenter og sats på egen kompetanse.

- Ansett egne folk i stedet for å outsource virksomhet.

- Legg til rette for økt samarbeid mellom etater.

Et av NTL-lederens viktigste poeng er at lite skaper så mye ekstra byråkrati som konkurranseutsetting og outsurcing," skriver redaktør Svein-Trygve Madsen i bladet LO-aktuelt.

Klokt sagt!

Kommentarer   

#1 Haakon 18-11-2013 14:59
Klassisk sort/hvit tenking, Ivar.
Enten er man for byråkrater, ukritisk. Eller mot byråkrater, ukritisk.

Hvor passer de som har kritisik syn?
De som forstår at vi må ha byråkrater, men være kritiske til å se på hvor mye?

Må de setter i en sort/hvit bås?
Er de for eller mot byråkrater?

Eller er bildet litt annerledes enn du presenterer det som?
#2 Anita 18-11-2013 15:07
Jaja, Haakon, jeg skjønner du ikke har lest det du kommenterer. Det synspunkt du ønsker å forfekte er jo nettopp det som står i artikkelen:

"Men det er forskjell på nødvendig og unødvendig" byråkrati.

"Men byråkratiet skal være effektivt og tilpasset de oppgavene de skal forvalte."
#3 Trond Larsen 18-11-2013 15:23
Du dere glemte en vesentlig ting Ivar. Legg til rette fordi du er satt til å tjene. Nemlig folket
Innfør en JA kultur. Ja JEG skal hjelpe deg hvis ikke skal jeg finne noen som kan..med en gang.
#4 Per Norseng 18-11-2013 15:24
Og så bør det nok bli mer sirkulasjon mellom ulike arbeidsfelt - enkelte blir for lenge på samme sted og får for mye makt, som grå eminenser, slik Slagstad har skrevet om for kulturfeltet.
#5 Berit Berntsen 18-11-2013 15:24
Ingenting er bedre enn et velfungerende byråkrati.
Det skaper forutsigbarhet, rettferdighet, demokrat og trygghet.
Et ikke fungerende byråkrati skaper det motsatte.
#6 Trond Larsen 18-11-2013 15:25
Dokumentasjon av/for alt mulig er blitt mer og mer komplisert for det enkelte menneske i dag. Derfor må.må byråkratene ta det ansvaret det medfører og rettlede mennesket i riktig retning slik at de slipper å betale advokater, arkitekter, husleverandører store beløp. Den hjelpen fra byråkratene har vi betalt gjennom skatt og avgifter. Gjøres dette vil almuen omfavne byråkratene :)).
#7 Haakon 18-11-2013 17:46
Anita :
Men, det betyr ikke at alt byråkrati er nødvendig byråkrati.

Et familiemedlem ble tatt av en fotoboks for et par år siden. Etter en tid kom det et brev og hun etterlyste en giro slik at dette kunne gjøres opp.

Politiet svarte : Det er ikke så enkelt. Nå får du et brev som informerer deg om at fotoboksen har tatt bilde og med hastigheten som ble kjørt.
Så vil du om ca to uker få et brev hvor du blir anmodet om å svare på skyldspørsmålet . Dette vil avgjøre om du vil få en giro eller om det blir en sak ut av det.
Om du samtykker i skyld vil du få en giro i brev nr tre.

Dette kunne også gjøres så enkelt som at giro lå i brev nr 1 og at det å betale den er det samme som å samtykke til skyld.

Enig i at noe er for byråkratisk i dette landet?
#8 Anita 18-11-2013 20:01
Jada, Haakon, du slår igjen inn åpne dører. Som artikkelforfatt eren skriver: "Men det er forskjell på nødvendig og unødvendig" byråkrati.
#9 Tom Just Olsen 18-11-2013 22:06
Godt poeng. Når det Høyrestyrte Oslo Kommune bruker 4000 kroner pr innbygger på konsulenter må man kalle det sløseri med penger. En typisk byråkrat koster 1/4 av en konsulent. Jeg har 40 år i det private næringsliv bak meg. Så jeg har ingen posisjon i 'det offentlige byråkratiet' å forsvare.
#10 Arne Hovland 19-11-2013 11:23
Eg synest dette var reflektert og godt skrive. Vi har trong for byråkratiet. Men det må vere proposjonalt med oppgåvene. Og oppgåvene må vere naudsynte og stette eit behov. Diverre har utviklinga over mange år ført til meir og meir finmaska rapportnett der hovudoppgåva til byråkratiet ikkje lenger er å stå til teneste og vere med i samfunnsutvikli nga som olje i maskineriet, men heller eit finmaska nett av rapportering og tilsyn der mindre og mindre vert overlete til skjøn.

Staten legg til grunn ein mistenksamheit om at kommunane ikkje gjev dei tenestene dei skal, og ikkje utfører dei oppgåvene dei skal . Vi ser framveksten av eit ”metabyråkrati” som har som hovudformål å vakte resten av byråkratiet med stadig meir finmaska rapportering på fleire og fleire oppgåver. Dette fører meir og meir arbeidskraft over frå tenestegjeving til rapportering.

Eg vil sitere Johan Galtung: 0 og 100% er like gale. Vi må finne den gyldne middelveg, og så må vi faktisk vere så rause at vi har tru på at byråkratiet har både profesjonalitet , empati og glede over å gjere ein god jobb at vi har eit minimum av tiltru til at dei faktisk utfører dei oppgåvene dei skal etter beste evne og skjønn. For mykje kontroll og tilsyn fører til rigiditet og redsle for å gjere feil. Då vert fort heile samfunnet ein enorm bremsekloss der dei svakast vert valsa over, medan dei sterke kjenner sine rettar og får det som dei vil.
#11 Haakon 19-11-2013 14:38
Anita : Du snakker om artikkelforfatt eren, jeg om Ivar som har denne siden og hans syn og ikke minst overskrift.


Tom Just Olsen :
En ansatt kan man ikke kvitte seg med i offentlig sektor. Når folk skal komme inn å gjøre en jobb og så ikke fortsette å jobbe i kommunen så må man leies inn. Om du tar med prisen av å ha personen ansatt ut sin karriere og også pensjonsutgifte r så kommer du borti helt andre tall.

You have no rights to post comments