Offentlig styring

Oslo-politikken trenger et lobbyregister

Oslo rådhus trenger et lobbyregister

Dette får bystyret nå mulighet til å ta standpunkt til ved et forslag vi har sendt fram. De 3 punktene bystyret inviteres til å vedta er:

- Bystyret ber byrådet utarbeide et forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker bystyrets medlemmer eller byrådet på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i saker som er til behandling eller skal behandles.

- Bystyret mener at et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer.

- Bystyret mener at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk søkbart for alle.

Les hele forslaget under "les mer."

 

 

Oslo Bystyre

v/ ordføreren      

                                                                                                            

Privat forslag fra Marianne Borgen, Ivar Johansen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal, på vegne av SV:

Opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer

 Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning.

 I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Det tas hver dag viktige beslutninger i byrådet, bystyret og komiteer og utvalg i Oslo kommune som påvirker folks liv i Oslo.  Åpenhet er et viktig premiss for et levende demokrati og for å styrke ytringsfriheten. Tilliten til demokratiet baserer seg på åpenhet. Åpenhet rundt beslutninger og åpenhet om hvem som har påvirket.  

SV mener at Oslo er tjent med et politisk system som er mer gjennomsiktig når det kommer til politiske påvirkningsprosesser. Dette vil fremme tillit og styrke demokratiet.

Kommuner, interesseorganisasjoner, næringsliv, enkeltpersoner og fagforeninger jobber med å påvirke beslutninger i sin favør og slik skal det være. Påvirkning er en helt legitim og nødvendig del av det norske demokratiet. Lobbyisme er bra for demokratiet, fordi det handler om at vi som får belyst saker og ulike stemmer og interesser får slippe til.

SV mener at det er viktig å få belyst hvem som tar kontakt om hvilke saker. Dette vil være bra for politikken, engasjementet og tilliten for politikere. Det handler om lettere å kunne se   når saker er i prosess og kjenne til når en bør ta kontakt med politikere om en sak som er viktig for en organisasjon eller en person. 

SV viser til at bystyreflertallet i Oslo vedtok i august 2010 å be KS utarbeide felles regler som kommuner kan bruke til å lage lobbyregistre, samt at et forslag fra Venstre skal behandles i Stortinget om etablering av ett lobbyregister nasjonalt.  

Byrådet har meldt Oslo kommune inn i Transparency International Norge. SV viser til at Transparency International Norge i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS), gjennom prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» har lansert en håndbok i antikorrupsjon som heter: ” Beskytt kommunen. Håndbok i antikorrupsjon.” En håndbok som er ment å være et hjelpemiddel for kommunesektoren i dette arbeidet. Under punktet lobbyvirksomhet i håndboken anbefaler KS at kommunene skal vurdere om det er behov for å nedfelle noen kjøreregler for hvordan de skal forholde seg til lobbyvirksomhet. Sitat fra håndboken:

” 5.8 Lobbyvirksomhet

De kommunale beslutningsprosessene er gjenstand for påvirkning. Når berørte interesser medvirker og uttaler seg i saker, regnes det som en del av en demokratisk rett til å delta. Når organiserte interesser søker å påvirke beslutningsprosessene i retning av et bestemt utfall, kan det være snakk om lobbyvirksomhet som skjer utenfor de ordinære beslutningskanalene. Lobbyvirksomheten kan ta form av informasjonsarbeid, kampanjer og direkte kontakt for å påvirke beslutningstakernes oppfatninger eller holdninger direkte eller indirekte ved å påvirke beslutningsgrunnlag og premisser.

Dersom det ikke er kjent for omverdenen hvem som har forsøkt å påvirke gjennom slik lobbyvirksomhet eller hva slags form for kontakt lobbyistene har hatt med beslutningstakerne, kan det redusere tilliten til at beslutningsprosessene har gått riktig for seg. Det representerer et demokratisk problem. Det kan være behov for at kommunene nedfeller noen kjøreregler for hvordan de skal forholde seg til slik lobbyvirksomhet.”

SV viser videre til at Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Kommunikasjonsforeningen og Transparency International Norge sammen har foreslått et system for et nasjonalt lobbyregister. De fire organisasjonene har tro på at en registreringsordning etter denne strukturen vil gi et godt innsyn i påvirkningen av politiske myndigheter som finner sted i Norge. 27. januar 2014 lanserte de fire organisasjonene et felles forslag til hvordan et lobbyregister kan se ut.

Dette er forslaget: 

Registreringen må være obligatorisk. Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i   forberedelsene må registreres. Politikeren som møter lobbyisten må registreres. Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer. Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder. Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

SV mener at forslaget fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Kommunikasjonsforeningen og Transparency International Norge er et godt forslag til hvordan et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer i Oslo bør utformes.

SV mener at det er viktig at både enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter har rett til å henvende seg til hvem som helst i politiske organer for å legge fram sin sak og sine forslag til løsning av saker som skal opp til politisk beslutning.

Samtidig er det ønskelig at allmennheten har størst mulig innsyn i de virkelige beslutnings- og påvirkningsprosessene. Hele lobbyregisteret må være obligatorisk og elektronisk søkbart for alle. Lobbyregistret bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken politisk prosess/ sak en ønsker å påvirke og hvem lobbyisten representerer.

   Forslag til vedtak:

  

Bystyret ber byrådet utarbeide et forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker bystyrets medlemmer eller byrådet på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i saker som er til behandling eller skal behandles. Bystyret mener at et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer. Bystyret mener at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk søkbart for alle.

 Oslo, 24. februar 2014

Med vennlig hilsen

Ivar Johansen /s/                                           Marianne Borgen /s/                                                                           

Sosialistisk Venstreparti                              Sosialistisk Venstreparti

 

Ingvild S. Reymert/s/                                    Gûlay Kutal/s/

Sosialistisk Venstreparti                              Sosialistisk Venstreparti