Offentlig styring

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder bedre i pluss

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder i pluss

Når Oslo kommune får et driftsresultat 1,2 milliarder bedre enn budsjettert, er det nødvendigvis bra? Finansbyråden mener det, og skriver i en pressemelding:

"Oslo kommune kan nok en gang avgi et solid regnskapsresultat, til tross for at byen opplever en historisk sterk befolkningsvekst. God økonomistyring er avgjørende for å takle befolkningsveksten, sikre gode kommunale tjenester til befolkningen og medvirke til at kommunen kan opprettholde et nødvendig høyt investeringsnivå. Uten orden i eget hus ville ikke Oslo kommune vært i stand til å møte veksten på en god måte, sier finansbyråd Torger Ødegaard (H) i en kommentar til de fremlagte regnskapstallene."

Bystyrets budsjettvedtak henger i hop med vedtatte aktivitetsmål. Hvorvidt det f.eks er "solid regnskapsresultat" at Sykehjemsetaten ender fjoråret med et overskudd på 114,5 millioner er vel heller tvilsomt når vi kjenner de store utfordringer sykehjemssektoren i Oslo står overfor. Og i alle fall blir det spesielt at Fr.P. gjennom et budsjettforlik med byrådspartiene skrøt hemningsløst av den store seier de hadde skaffet byens eldre at de forhandlet seg fram til at Sykehjemsetaten fikk et budsjettøkning på 121 millioner, når etaten setter et tilnærmet tilsvarende beløp inn på bok, og sparer dem.

La meg også ta to bydeler som eksempel. Ved årsslutt satt bydel Nordstrand igjen med et overskudd på hele 64,4 millioner, mens nabobydelen, bydel Søndre Nordstrand, havnet ut i et underskudd på 78,4 millioner.

Jeg tror ikke vi skal bedømme byrådets økonomistyring før byrådet også legger framfor resultater og måloppnåelse for tjenesteproduksjon. Resultatet bør nødvendigvis vurderes annerledes i et bank-konsern (overfor aksjonærene) enn i det spleiselaget en kommune representerer (innbyggerne).