Offentlig styring

Byrådet: Frivillige organisasjoner skal være politikernes forlengende arm

Byrådet: Frivillige organisasjoner skal våre politikernes forlengende arm

Mens H/Fr.P-regjeringen i sin regjeringserklæring understreker at "Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring", ønsker Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet i Oslo å prioritere støtte til frivillige organisasjoner som "bidrar til å oppnå de mål og strategier som er vedtatt av bystyret i Oslo kommune"(pgrf. 5), Byrådet ønsker altså at de frivillige organisasjoner skal være politikernes forlengede arm. Dette går fram av forslag til forskrifter for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet som Byrådet har sendt fram til bystyret.

Dette står i motstrid til en holdning hvor en respekterer og verdsetter organisasjonenes egenart og selvstendige stilling og at kommunen støtter de frivillige organisasjoners arbeid først og fremst for at organisasjonene skal realisere sine egne mål. Det krever at kommunen kjenner de frivillige organisasjonenes ambisjoner og vedtatte mål, og anerkjenner den rollen organisasjonene har som demokratibygger, vaktbikkje, læringsarena og sosial arena.

Jeg har bedt Byrådet overfor finanskomiteen utdype og begrunne sitt forslag.