Offentlig styring

Lav valgdeltakelse: Bilde på totredjedelssamfunnet og utenforskap

Lav valgdeltakelse: Bilde på totredjedelssamfunnet og utenforskap

Er det en kommunal/offentlig oppgave å bidra til høyere valgdeltakelse? F.eks. ha målrettet aktivitet overfor velgergrupper som vi vet i mindre deltar, som at kun 43 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og bare 46 prosent av de mellom 18- 21 år stemte ved valget i 2011. Jeg mener at svaret opplagt er ja, men merker meg at flere partier mener at dette ikke er en offentlig oppgave.

Valgstyret i Oslo har, med bakgrunn i et forslag fra SV, nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med spørsmålet, og hvor jeg selv har deltatt. Jeg har levert et skriftlig innspill til gruppa, som jeg gjengir nedenfor. Som en del av min begrunnelse for at det er viktig med kommunalt (og også statlig) innsats for å øke valgdeltakelsen er:

"Lav valgdeltakelse har betydelige konsekvenser for demokratiet og dets legitimitet. Demokratiet og demokratiutvikling hviler på deltakelse. Hvis vi vil ha et pulserende demokrati også i framtida, er det vårt felles ansvar at vi klarer å vedlikeholde det. Dette er en felles utfordring for både myndigheter, partier, medier, de frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne selv.

Det norske samfunn er preget av en sterk fellesskapsfølelse. Lav valgdeltakelse kan sees på som et signal om at mange opplever at de ikke er en del av dette fellesskapet. Målet om et samfunn der alle er med, er viktig av mange grunner. Lav valgdeltakelse er en del av et større bilde. Begrepet «to tredjedelssamfunn» er et bilde på utenforskap, et bilde på et delt samfunn." Les hele mitt innspill nedenfor, og komme gjerne med innspill til forbedringer og endringer av teksten.

 

 

Dette er teksten jeg har levert som mine synspunkter til arbeidsgruppa:

Arbeidsgruppens medlem fra SV understreker at lav valgdeltakelse har betydelige konsekvenser for demokratiet og dets legitimitet. Demokratiet og demokratiutvikling hviler på deltakelse. Hvis vi vil ha et pulserende demokrati også i framtida, er det vårt felles ansvar at vi klarer å vedlikeholde det. Dette er en felles utfordring for både myndigheter, partier, medier, de frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne selv.

Valgdeltagelse avhenger av tre forhold: Informasjon,  tilgjengelighet, og interesse.

Dette medlem tror kommunen kan forsterke målrettet informasjon overfor velgergrupper som har lav valgdeltakelse.  Det må være et offentlig ansvar å bidra til at alle byens innbyggere er kjent med sin rett til å stemme. Dette er særlig utfordring i forhold til unge førstegangsvelgere og personer med innvandrerbakgrunn. For den siste gruppe er det en utfordring at mange i denne gruppen har stemmerett ved kommunevalg, men ennå ikke oppnådd stemmerett ved stortingsvalg. Målrettet informasjon som sikrer at alle er kjent med retten til å stemme.

Dette medlem viser til at hva gjelder tilgjengelighet bør det vurderes om man i større grad bør ha ambulerende stemmelokaler. Dette kan f.eks. bety at det foretas en reell forhåndsstemmegivning samtidig med skolevalgene, at det settes av dager hvor man kan stemme ved eldresentrene og at det vurderes stemmegivning ved flere institusjoner.

Dette medlem vil, når det gjelder interesse for valgdeltakelse, understreke at dette først og fremst vil måtte være partienes ansvar.

Det kan være naturlig at videregående skoler i større grad har demokratiundervisning. Gjennom dette kan man tydeliggjør hvordan vårt demokrati fungerer, hvilke rettigheter hver enkelt borger har, og hvordan de gjennom valgdeltakelse er med på å bestemme byens utvikling.

Det norske samfunn er preget av en sterk fellesskapsfølelse. Lav valgdeltakelse kan sees på som et signal om at mange opplever at de ikke er en del av dette fellesskapet. Målet om et samfunn der alle er med, er viktig av mange grunner. Lav valgdeltakelse er en del av et større bilde. Begrepet «to tredjedelssamfunn» er et bilde på utenforskap, et bilde på et delt samfunn.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak, der en analyserer valgdeltakelsen i Oslo, og fremmer konkrete forslag til tiltak som kan bidra til økt valgdeltakelse ved de kommende valg. Saken fremmes for bystyret høsten 2014.

2. Kommunen gjennomfører målrettede  informasjonskampanjer mot bydeler og grupper i befolkningen som vi vet i liten grad bruker sin stemmerett.

3. Utdanningsetaten bes vurdere å styrke demokratiundervisningen i videregående skole.

 

Kommentarer   

0 #1 Ragnar Fjærestrand 15-05-2014 06:41
Når politikk blir fremedgjort for folket detter valg deltagelsen. Du prøver sammen med resten av dine partifeller i Oslo og få politikk frem i dagen. Men stort sett er det ikke det utover landet. Det er de samme som går igjen og for å holde makta er det de samme menneskene som bekler alle utvalg . Du må ikke komme her å komme der å tro du forstår noe . det er vi som sitter i pssisjoner som vet og kan alt . Sånn er det blitt og verre blir det for med mer sentraliserte kommuner i større enheter blir massene satt på sidelinja. Hvorfor skal vi delta når storting og pampevelde har sagt farvell til folks deltagelse med å karre til seg alt som er av verv for dem vet jo alt så mye bedre enn alle andre. De tegn vi hadde til demokrati er helt eller delevis borte . Når fikk ei skurekjering eller en søpplekjører tilit til å sitte i et hovedutvalg sist eller plass på tinget?

Legg til kommentar