Offentlig styring

Kommuner: Jo større, desto bedre?

Kommuner: Jo større, desto bedre

"Vilkåra for demokratiet i dagens norske kommunar er i ferd med å bli endra fra eit folkestyrt og deltakende til eit mer elitestyrt politisk styresett. Kommunesammenslåingar vil bidra til en slik endring," skriver professor Audun Offerdal.

"Norske kommuner samarbeider i dag på mange områder for å skape bedre og mer effektive tjenester. For mange kommuner er stordriftsfordelene allerede tatt ut, og de vil derfor ikke ha så mye å hente på en kommunesammenslåing," skriver professor Bjarne Jensen.

"Mange bekymrer seg for kompetansemangel i kommunene, og det pekes på at det særlig er små kommuner som sliter med å tiltrekke seg folk med rett kompetanse. Men store kommuner sliter også, så størrelse alene kan ikke være forklaringen på problemet," skriver FAFO-forskerne Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen.

Spennende artikler i siste nummer av Fagforbundets tidsskrift Samfunn & Økonomi.

Kommentarer   

0 #1 Kristi Aga 06-07-2014 07:10
vi har nå en god kommune å bo i gode skoler gode barnehager og en god eldreomsorg .sånn blir det neppe ved kommunesammensl åing
+1 #2 Berit Bryn Jensen 06-07-2014 07:16
Se til Arendal. Stortinget vedtok, med knapp margin, tvangssammenslå ingen i Arendalsregione n i 1992 mot stemmene til det overveldende flertallet av borgere i Øyestad, Moland, Tromøy og Hisøy. Mer enn 20 år senere er toppadministras jonen tung og dyr, tildels dårlig og ineffektiv, best på PR for seg selv. Tjenestene, særlig for innbyggere med særlige behov, er skåret til beinet. Barnevernet har ikke greid å lukke alvorlige avvik påpekt ved gjentatte tilsyn fra Fylkesmannen. Hvis sammenslåing er løsningen, hvorfor fortsetter problemene som før?
Stortinget har aldri evaluert resultatet av det udemokratiske vedtaket.
0 #3 Berit Berntsen 06-07-2014 08:48
Berit Berntsen Jeg vet ikke om det blir verre eller bedre, men ..

Jeg må bare være så ærlig at med unntak av folk som deg Ivar, er det stor avstand mellom oss og folkevalgte her i landet.
Avstanden øker sikkert med størrelsen på stedet/byen.

Men jeg har bodd på store og små steder og har erfart at det er ingen selvfølge at politikerne lytter til velgerne sine mellom valgene.
Jeg har jo bodd i England og systemet det er jo annerledes med enkeltpersoner valgt i valgkretser.

Men det som slo meg var hvor lett og selvfølgelig det var for folk å ta kontakt med "sin" politiker, om det var lokalt eller i Parlamentet og å bli møtt og hørt.
"Sin" kan være en fra samme parti eller samme valgkrets. Det kan også være en med spesiell interesse for en sak.
Og at dette handlet om mer enn valgsystem.
At det handlet om en genuin interesse for folks tanker ut over å gå på avtalte institusjonsbes øk, eller invitere grupper som her i landet.
Altså å ta på alvor initiativ som kommer nedenfra.

Dette skapte et aktivt demokrati mellom valgene på en annen måte enn her ettersom de valgte både lokalt og sentralt ville og måtte følge med på for hva folk mente, de tok alle henvendelser på alvor og så det som sitt ansvar å ta saker videre.
Folk som tok opp saker ble rost og oppmuntret, ikke opplevd som masete og sutrete som iblant her.

Her er det bare unntaksvis at folk opplever slik respons OG at en henvendelse kan føre til at en sak blir aktivert.
Her i landet må man gjennom avisene og har man flaks tar de ansvarlige tak idet.
Om man ikke selv er aktiv medlem av et parti, noe som gjelder flertallet av oss.

Her mener jeg altså at det er en mer indirekte kontakt som er basert på flaks og at man er i stand til å formulere en sak såpass godt at avisene vil ta det opp eller ta inn en artikkel.
Netter gir også muligheter, men erstatter ikke den personlige kontakt med erfarne folk.
Å måtte bruke mediene fører også til at folk må blottlegge sine tanker og sin virkelig på en lite sympatisk måte for å bli hørt.

Siden jeg har sett dette fenomenet også i små kommuner, kan jeg ikke helt se at det jeg tar opp her ville bli bedre eller verre om kommunene ble større.
For selv om folk i mindre kommuner kjenner hverandre og snakker sammen, er dette ingen garanti for at politikerne virkelig lytter til velgerne.
Jeg har observert mye jatting med på lavt og høyt nivå, uten at det skjedde noe mer.
0 #4 John Magne Hiller 06-07-2014 08:50
Hvorfor stiller ingen spørsmålet: når blir en kommune for stor?
0 #5 Dalia Brønstad 06-07-2014 08:55
Enig - størrelsen er ikke avgjørende for kvaliteten
+1 #6 Laila Kongerød 06-07-2014 10:13
Hvorfor må kommuner slås sammen? Se det er et spørsmål som mest dreier seg om økonomi, er min påstand. Argumenter som blir brukt av regjering/stort ing er av mer faglig art, for på denne måten å gjøre dette mer overbevisende for menigmann.
Jeg personlig har ingen tro på sammenslåing av kommunene, og tror heller ikke det gir noen bedring for folk flest, men heller det motsatte. Argumentet om mangel på faglig samarbeid blir noe søkt i disse tider, hvor du kan ha faglige diskusjoner via nett nesten når det passer -
Man dytter foran seg eksempler som viser til at det i noen kommuner har bare en barnevernsarbei der, (eller for få faglige ...) og hva da med ferier, sykdom deetc.? Hmmm ... Da tenker jeg at den/de kommunen/ene ikke har tatt barnevernet (eller annet) alvorlig nok - og at det nok uansett er mulig for fagmiljø og jobbe sammen, selv om ikke kommunene er sammenslått.
I disse tider skal man slå sammen det meste innen omsorg, både politi - og sykehus står for hugg. Dette er uvettig, etter min mening! Disse instansene burde være i god nærhet til publikum, og ikke skjønner jeg hvordan man kan bruke "haugevis av undersøkelser med dyre konsulenter" for å bevise at dette er det eneste rette, når godt folkevett - og sunn fornuft gir det motsatte svaret!
Alle vet at nærhet til både sykehus , politi og andre instanser gir best resultat,i de aller fleste tilfeller, når det er behov for hjelp.
I disse tider har politikere et mantra, kanskje hentet fra industrien? Jo større sammenslutninge r,jo billigere og bedre tilbud. Det første kan kanskje være riktig, (skjønt jeg ikke tror det heller)men det siste er hvertfall ikke riktig, mener jeg.
Min mening er at lokalsamfunn ikke bør slås sammen - og at dette ikke vil tjene innbyggerne. Merkelig at Norge som nå er rikere enn noensinne - ikke bruker rikdommen til beste for sine innbyggere - men i stedet ønsker å fjerne goder fra dem.
Jada- jeg hører dere! Dette er det forsket på - og forskning viser at ...
Vel, vel - la meg si det slik; All erfaring viser at jo lenger du befinner deg fra den instansen du trenger hjelp fra - jo lenger tid vil det ta før hjelpen når deg - Denne sannheten trenger en ikke bruke en femøre på for å finne svaret på!
0 #7 Trygve Roll-Hansen 07-07-2014 02:17
Jo større kommune desto mindre mellomkompetans e, kompetanse på å se forskjellige sektorer i sammenheng, en får mer spesialisering og mindre kontakt mellom sektorene. Samtidig blir det flere ledd sakene skal igjennom, derfor mer inneffektivtet jo større kommunene blir. Høyt betalte sjefer bodrar til økende forskjeller og dermed dårligere samfunn på alle måter.
0 #8 Aanund Olsnes 07-07-2014 06:04
Det har slege meg kvar gong eg ser Jan Tore Sanner (og medsamansvorne ) på fjernsynet. kor tynne argumenta for større kommunar tykkjest å vera. Det blir nok kommunesamanslå ing i alle fall, ettersom omlag alle utanom Senterpartiet tykkjest går inn for det, men alt snakket om at det skal gjennomførast friviljug er berre - snakk. Om ein absolutt vil gjennomføre dette, må det skje gjennom sentrale tiltak, elles blir det ingenting av.
0 #9 Arve Edvardsen 07-07-2014 07:55
Det er viktig å legge til grunn at det er svært forskjellig oppfatning om dette blant forskere. Her er en artikkelsamling som gir et mer nyansert bilde:

regjeringen.no/.../...

Halvparten av våre 429 kommune har under 4000 innbyggere. Det er omtrent på størrelsen av et stort borettslag i Oslo. Samtidig blir de fleste av dem stadig mindre. 90% av kommunens tjenester er knyttet opp mot innbyggerne. Areal som beregningsfakto r er derfor av mindre betydning. Kommunene må være store nok til at de kan ha gode fagmiljøer innen spesialområdene barnevern, skole, helse, anskaffelse og teknisk drift. Man må ikke være rakettforsker for å se at de minste kommunene ikke er bærekraftig på disse områdene.

Legg til kommentar