Offentlig styring

Byråd Søreide til stryk i elementær forvaltningslære

Byråd Søreide til stryk i elementær forvaltningslære

Jeg må si jeg stadig lar meg imponere (!) av byrådets evne til ikke å ta ansvar, men å peke på noen andre. Det er alltid noen andre som egentlig har ansvaret. Et siste eksempel er byråd Øystein Eriksen Søreide som i et notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 4. juli skriver:

"På generelt grunnlag vil jeg påpeke at det er Fylkesmannen som foretar tilsyn for å påse at praksis er i tråd med lovens bestemmelser." Byråden mener altså at det er Staten, Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn med at Oslo kommunes praksis er i tråd med lovens bestemmelser.

Jeg finner det da nødvendig å bidra med helt elementær opplæring av byråden, og gjør det ved å sitere fra et brev nettopp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23. mars 2012:

"Etter kommuneloven § 23 er administrasjonssjefen den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Av kommuneloven § 19 nr 1. og 2. følger det at ordningen med administrasjonssjef bortfaller i kommuner med parlamentarisk styreform. I stedet vil kommunerådet være øverste ledelse av kommunens administrasjon, og ha det samme kontrollansvaret som rådmannen har i andre kommuner, jf kommuneloven § 20 nr 2. I Oslo er det dermed byrådet som er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, og som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll."

Byens innbyggere har ikke råd til å ha en byråd som ikke skjønner det helt elementære: hva som er jobben hans, og hva som er hans ansvar. Dersom dette ligger til grunn for utførelse av hans byrådsjobb er desidert rettssikkerheten for innbyggerne i fare. 

 

 

Jeg har sendt fram følgende spørsmål byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

I et notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 4. juli skriver byråd Øystein Søreide Eriksen :

"På generelt grunnlag vil jeg påpeke at det er Fylkesmannen som foretar tilsyn for å påse at praksis er i tråd med lovens bestemmelser."

Byråden mener altså at det er Staten, Fylkesmannen, som har "påse-ansvaret" med at Oslo kommunes praksis er i tråd med lovens bestemmelser.

Det er naturlig for meg å sitere fra et brev nettopp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23. mars 2012:

"Etter kommuneloven § 23 er administrasjonssjefen den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Av kommuneloven § 19 nr 1. og 2. følger det at ordningen med administrasjonssjef bortfaller i kommuner med parlamentarisk styreform. I stedet vil kommunerådet være øverste ledelse av kommunens administrasjon, og ha det samme kontrollansvaret som rådmannen har i andre kommuner, jf kommuneloven § 20 nr 2. I Oslo er det dermed byrådet som er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, og som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll."

1.

Er byråden enig i at det er byrådet selv som " har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll," og at som en konsekvens av dette må byrådet føre "tilsyn for å påse at praksis er i tråd med lovens bestemmelser." ?

2.

Hvordan mener byråden sosialtjenesten skal innrette seg for at den skal være i tråd med gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer hva gjelder rett til å fremme og få vurdert søknad om nødhjelp?

Kommentarer   

+2 #1 Bjørn Bjøro 10-07-2014 05:24
Ivars påpekninger burde vært unødvendige. Det er helt selvfølgelig, bortsett fra byråd som enten utviser uvitenhet eller uansvarlighet.

Angående den tidligere omtalte saken i bloggen om min egen bydel, Nordre Aker, var det klanderverdighe ter og ulovligheter begått av bydelen mot en bruker. Byrådsavdelinge n er overordnet organ for bydelen, og kommunaldirektø ren er ansvarlig, og videre var aktuell byråd, i dette tilfellet Søreide, ansvarlig. Den nevnte byråd, sammen med kollegiet byrådet, har det fulle og hele ansvaret for de systematiske ulovlighetene, og skulle ha grepet inn. I stedet synes det som de valgte å la ulovlighetene fortsette inntil Fylkesmannen overprøvde bydelen og dermed også byrådsavdelinge n og byråden/byrådet.

Dessverre kommer byrådsavdeling og byråd seg altfor ofte unna med unsvarsunnlatel se og tøvprat. Derfor er det så viktig at en vaktbikkje passer på og påpeker. Bra, Ivar.
+1 #2 Benthe Simonsen 10-07-2014 08:25
Er ikke første gang jeg hører om eller opplever (også på egen kropp) at byråkrater og andre tror at "noen andre" skal gjøre jobben. De kan synse og mene myyyye, men helst ikke ta ansvar selv!!!
0 #3 Claes Gärtner 10-07-2014 08:34
tørrt, att folk gidder....
+2 #4 Åse Karin Karlsen 10-07-2014 08:35
Tørt???At øverste myndigheter og ansvarlige for folks liv ikke har peiling på ansvarsområdene sine???Jeg er så glad for at det finnes ildsjeler som Ivar, som setter på dagsorden de mest sårbares rettigheter, og viser i handling at...man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv...Om ikke du Claes har fått oppleve konsekvensene selv, er jo helt supert, man mange får livene sine dramatisk forandret til det verre pga av..dette..
+1 #5 Inger-Lise Gulliksen 10-07-2014 11:09
Dette er jo enda en gang et godt eksempel på ansvarsfraskriv else. Hva er det de har ansvar for i eget hode? Søke OL? Valg neste år, håper Oslos innbyggere snart begynner å forstå. Takk Ivar for alle opplysninger om fakta.
0 #6 Veronica Amalie Rusdal 11-07-2014 20:35
"Det er ikke meg, det er han" Blir mye brukt i barnehagen
0 #7 Knut-Arne Jenssen 11-07-2014 20:36
Mot idioti kjemper selv den kloke forgjeves!
0 #8 Johanna Engen 11-07-2014 20:38
spent på svaret fra han uten ansvar

Legg til kommentar