Offentlig styring

Finanskomiteen: Byrådens eierstyring av Oslo Vei kritikkverdig

Finanskomiteen: Byrådens eierstyring av Oslo Vei kritikkverdig

Bystyreflertallet plasserer det politiske ansvaret for fadesen.

Konkursen i det kommunale aksjeselskapet Oslo Vei har fått en høyere kostnad for Oslo kommune enn det ville vært å tilføre selskapet nødvendig egenkapital. Kommunerevisjonen har  i sin rapport påpekt svak og manglende eierstyring, samt at bystyret på det tidspunkt selskapet begjærte oppbud ikke fikk full oversikt over konsekvensene av en eventuell konkurs, slik at bystyret ikke hadde forutsetning for å gripe inn om bystyret var uenig i byrådets handlinger.

Da Byrådet slo Oslo Vei konkurs  ble det argumentert med at det ville være svært kostnadskrevende for kommunen å fortsette driften eller lage en mer styrt avvikling. Bystyret ble informert om at selskapet ville trenge en bevilgning på ca 120 millioner kroner for å kunne fortsette. I etterkant har det imidlertid vist seg at konkursen vil koste kommunen over 200 millioner kroner. Dermed har kostnaden for kommunen blitt større enn om byrådet hadde besluttet å tilføre egenkapital slik styret ba om. I tillegg har kommunen mistet kontrollen med selskapet,og dermed også mistet muligheten til å få Huken pukkverk lagt ned pr 31.12.2014, slik bystyret tidligere har vedtatt. Dette fører til økt og forlenget miljøbelastning for byen, og i særdeleshet for beboerne langs Ammerudveien, Bergensveien og området rundt Huken.

Flertallet i bystyrets finanskomite (Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet) anbefaler å vedta en solid skrape til ansvarlig byråd: "Bystyret finner byråd Hallstein Bjerckes eierstyring av Oslo Vei AS kritikkverdig." Dette vil trolig få flertall i bystyrets møte 4. februar. Fra SVs side vil vi vurdere å fremme et mistillitsforslag mot byråden på bystyrets møte.

Les fra finanskomiteen nedenfor.

 

Dette er merknadene i bystyrets finanskomite og komiteens innstilling overfor bystyret

Sak 14        Rapport 18/2013 Eierskapskontroll i Oslo Vei AS - Kontrollutvalgssak 25 av 25.03.2014

MERKNADER:

Konsekvenser av konkursen i Oslo Vei

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV vil bemerke at da Oslo Vei ble slått konkurs i desember 2012, var det visstnok første gang i Norges historie at et heleid kommunalt aksjeselskap gikk konkurs. Dette førte til at nesten 300 personer rett før jul i 2012 mistet jobben sin. Gjennom dette ble mange familier påført en stor menneskelig – og økonomisk –belastning. I tillegg stoppet flere prosjekter Oslo Vei hadde ansvaret for, som for eksempel oppgradering av Bogstadveien/Hegdehaugsveien, Torggata og Rosenholm innfartsparkering. Disse, og andre forsinkelser førte til ekstrakostnader på over 50 millioner kroner for Oslo kommune. Forsinkelsene medførte samtidig en ekstra belastning for beboere og næringsdrivende, samt et mulig inntektstap for næringsdrivende i disse gatene. Kostnaden ved forliksavtalen med boet for Oslo Vei er 85,4 millioner og i tillegg ligger det et krav fra Overføringsavtalens Sikringsfond med et beløp på om lag 85 millioner, som ennå ikke er er løst.

Disse medlemmer viser til at da Byrådet slo Oslo Vei konkurs ble det argumentert med at det ville være svært kostnadskrevende for kommunen å fortsette driften eller lage en mer styrt avvikling. Bystyret ble informert om at selskapet ville trenge en tilførsel av egenkapital på 103 millioner, samt kompensasjon på 40 millioner for stengingen av Huken pukkverk.

I etterkant har det imidlertid vist seg at konkursen vil kostet kommunen over 200 millioner kroner. Dermed kan kostnaden for kommunen ha blitt større enn om byrådet hadde besluttet å tilføre egenkapital slik styret ba om. I tillegg har kommunen mistet kontrollen med selskapet, og dermed også mistet muligheten til å få Huken pukkverk lagt ned pr 31.12.2014, slik bystyret tidligere har vedtatt. Dette fører til økt og forlenget miljøbelastning for byen, og i særdeleshet beboerne langs Ammerudveien, Bergensveien og området rundt Huken.

Komiteen mener at en konkurs i et kommunalt heleid selskap er spesielt alvorlig. I tillegg til konsekvenser for ansatte, kreditorer og kunder, får en slik konkurs også konsekvenser for kommunens innbyggere, for fellesskapets midler som forvaltes av kommunekassa, og i verste fall for tilliten til kommunen. Det er derfor viktig å trekke mest mulig lærdom av en slik alvorlig sak.

Komitens mindretall, medlemmene fra H og V, understreker at alle beslutninger i bystyret og byrådet i denne saken har blitt gjort på bakgrunn av den informasjon man til en hver tid har hatt om selskapets situasjon. Saken må vurderes på denne bakgrunn, og ikke ut fra den etterfølgende utviklingen i selskapet.

Disse medlemmer påpeker for øvrig at det er umulig å vite hva den endelige kostnaden for å redde Oslo Vei fra konkurs ville ha blitt. Disse medlemmer viser til at styret i selskapets siste generalforsamling ikke kunne avkrefte at det ville bli behov for ytterligere kapitalinnskudd for å sikre den videre driften. Når det gjelder forlikssummen på 85 millioner kroner dekker denne blant annet forpliktelser som kommunen uansett ville hatt uavhengig av konkursen, herunder sikrings- og oppryddingsarbeid i pukkverket og klargjøring for etterbruk, i tillegg til avvikling av driften i pukkverket to år før avtalens utløp.

Eierstyring

Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V viser til Kommunerevisjonens konklusjoner om at:

- generalforsamlingene i Oslo Vei AS i 2011-2012 ble innkalt til og gjennomført i tråd med aksjelovens bestemmelser

- de formelle kravene til valg av styreleder og styremedlemmer på generalforsamlingene var oppfylt

- kontaktmøter og strategimøter hadde blitt instituert i tråd med Oslo kommunes prinsipper for eierstyring

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV mener det er viktig å tydeliggjøre det politiske ansvaret for det som her har skjedd, slik at man kan lære av feilene. I Kommunerevisjonsrapporten (Rapport 18/2013) er det fremhevet flere kritikkverdige forhold knyttet til mangelfull eierstyring av selskapet.

I Kommunerevisjonen rapport heter det blant annet:

«- Tidsbruken på utskifting av styreleder i perioden fram til 20.09.2012 synes lang gitt manglende tillit fra eier.

- Enkelt vesentlige eierbeslutninger burde blitt gitt som eierinstruksjoner i generalforsamling

- Eier burde tidligere klargjort sin posisjon om kompensasjon for stopp av uttak av stein fra steinbruddet

- Gammelt styre skulle ha orientert eier særskilt om underskuddet i første halvår 2012

- Eier burde ha bedt om resultatrapporter fra styret første halvår 2012

- Eier hadde ikke stilt noen særskilte resultatkrav i form av mål for selskapets økonomiske resultater» ( Kommunerevisjonens rapport 18/2013 side 5)

Kommunerevisjonen sier videre:

«Det ser ut til at selskapet ikke selv sørget for å orientere eier om det raskt voksende underskuddet gjennom første halvår2012, noe selskapet etter kommunerevisjonens vurdering skulle ha gjort. Men basert på fraværet av informasjon og selskapets behov for omstilling, burde eier ha etterspurt rapporter per første kvartal og første halvår 2012 om den økonomiske resultatutviklingen» (s.55)

«Dersom byråden hadde sikret seg informasjon om underskuddet allerede ved utgangen av første kvartal 2012, ville man hatt et bedre grunnlag for å vurdere å ta stilling hvilke krav som kunne stilles til selskapet, og hvilke rammevilkår som kunne tilbys på kort og lang sikt. Slik informasjon kunne eier ha sikret seg ved aktivt å hente inn økonomirapporter fra selskapet og drøfte betydningen av dem». (s.55)

Disse medlemmer vil bemerke at Kommunerevisjonen her viser at eierstyringen ikke har vært god nok, og at selskapets konkurs kanskje kunne vært unngått, dersom eier hadde vært mer aktiv i sin eierstyring i denne perioden.

Disse medlemmer mener derfor at næringsbyråden her sitter med et betydelig og alvorlig politisk ansvar, for den konkursen som senere skjedde, og de store belastninger dette har påført kommunen økonomisk og innbyggerne i byen.

Informasjonen til bystyret

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV viser videre til at bystyrets organer høsten 2012 og hele bystyret 5.desember 2012 ble orientert om situasjonen i Oslo Vei AS, og den påfølgende beslutningen i generalforsamlingen om ikke å skyte inn egenkapital i selskapet. Disse medlemmer kan ikke se at bystyret på noe tidspunkt høsten 2012 fikk fullstendig oversikt over konsekvensene av å ikke skyte inn ny egenkapital i Oslo Vei AS.

Bystyret var ikke kjent med den fulle rekkevidden av økonomien i selskapet, med sannsynligheten for å miste kontroll over nedleggelsen av Huken pukkverk eller med muligheten for et søksmål fra boet. Disse medlemmer vil bemerke at bystyret derfor ikke var i stand til å gjøre noen annen vurdering enn det byrådet eventuelt måtte komme til som generalforsamling i selskapet, og på grunn av manglende informasjon heller ikke ville kunnet gitt signaler eller grepet inn i byrådets eierstyring av selskapet.

Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V viser til Kommunerevisjonens konklusjon om at det er samsvar mellom revisjonskriteriene og den informasjonen byråden har gitt til komité og bystyre om situasjonen gjennom 2012, og mener at byråden har gitt bystyret all relevant informasjon som var tilgjengelig for byråden selv.

Kommunens ansvar overfor de ansatte

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV viser til at Oslo kommune har et særskilt ansvar for ansatte i alle kommunens virksomheter, herunder også aksjeselskaper. Disse medlemmer vil peke på at byrådet ved konkursen i Oslo vei la hele det økonomiske ansvaret for de ansatte til Lønnsgarantifondet.

Instruks om oppsigelse av avtalen mellom Oslo Vei AS og Oslo kommune vedr nedleggelse

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV viser til korrespondansen mellom styret i Oslo vei og byråden i oktober/november 2012. Byråden valgte i september 2012 å gi styret i Oslo Vei AS instruks gjennom generalforsamlingen om at selskapet skulle si opp leieavtalen for Huken pukkverk. Under høringen kom det fram at dette ble gjort for at Oslo kommune ikke skulle bli erstatningspliktig overfor selskapet. Selskapets styre har i brev av 15. oktober orientert byråden om at selskapet ikke kan si opp avtalen uten kompensasjon fordi banken har pant i leieavtalen. Bystyrets medlemmer ble ikke gjort kjent med dette brevet, eller opplysningene i dem før i notat av 16.11.12, en måned senere.

Komiteens mindretall, medlemmer fra H og V har registrert at styret i Oslo Vei og byråden hadde ulik oppfatning om hvorvidt eierinstruksen i generalforsamling 20.09.2012 om å si opp leieavtalen ved Huken pukkverk fra 31.12.2014 var gyldig eller ikke. Disse medlemmer påpeker at intensjonen om en avvikling av Huken pukkverk før leieavtalens utløp var i tråd med bystyrets uttrykte ønske. Kommunerevisjonen trekker ikke noen konklusjoner om hvorvidt instruksen var gyldig eller ikke, men peker på at en forutgående dialog av eiers/kommunens og styrets posisjon kanskje kunne bidratt til at terminering av avtalen skjedde på annet vis. Disse medlemmer peker også på at instruksen aldri ble etterkommet, og dermed ikke ble realisert, hverken gjennom at selskapet sa opp leieavtalen i tråd med instruksen, eller ved at kommunen selv terminerte avtalen, slik styret mente at man burde gjøre. Disse medlemmer merker seg at byrådet i tilleggsinnstillingen hadde avsatt midler til en eventuell kompensasjon for avvikling av driften ved Huken pukkverk, og således var beredt til å ta konsekvensene av avviklingen.

Byrådets ansvar for selskapet

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV viser videre til at byråden i brev til styret i Oslo Vei av 09.11.12 foruten å holde fast på at virksomheten ved Huken skal avvikles også skriver:

« Oslo kommune vil kunne yte kompensasjon for noe av det tap selskapet vil ha ved at virksomheten ved Huken skal avvikles.

Og videre:

«Oslo kommune er en solid eier som tar ansvar for sine selskaper»

Byrådens brev ga ikke styret grunn til å tro at Oslo kommune ikke vil bidra med tilførsel av egenkapital til selskapet, og styret kan således kan ha oppfattet byråden på en annen måte enn hva utfallet av saken ble. Bystyret var heller ikke kjent med, eller kunne ta stilling til dette, på det tidspunktet byråden svarte styret i Oslo vei.

Disse medlemmer viser til at konkursen i Oslo vei sannsynligvis har fått en høyere kostnad for Oslo kommune enn det ville vært å tilføre selskapet egenkapital, at kommunerevisjonen påpeker svak og manglende eierstyring, samt at bystyret på det tidspunkt selskapet begjærte oppbud ikke fikk full oversikt over konsekvensene av en eventuell konkurs, slik at bystyret ikke hadde forutsetning for å gripe inn om bystyret var uenig i byrådets handlinger.

Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V viser til byrådens brev til styret i Oslo Vei av 09.11.2012, som svar på brev fra styret i Oslo Vei av 08.11.2012, hvor styret forklarer at selskapets bankforbindelse ønsker en avklaring fra kommunen av situasjonen rundt Huken, kommunens fremtidige planer for Oslo Vei, og eventuell tilførsel av egenkapital. I svaret av 09.11.2012 fremholder byråden at kommunen vil kunne yte kompensasjon for noe av det tap selskapet vil ha ved at virksomheten på Huken skal avvikles. Disse medlemmer mener det er samsvar mellom dette utsagn, og det faktum at byrådet satte av midler til slik eventuell kompensasjon i budsjettet for 2013. Disse medlemmer merker seg også at byråden, slik han blant annet forklarte i høringen om eierstyringen i Oslo Vei den 17. september 2014, ga klart uttrykk overfor selskapets styre og i bystyrets Samferdsels- og miljøkomité at beslutningen om tilførsel av egenkapital ville være gjenstand for vurdering frem til generalforsamlingen, og basere seg på det endelige beslutningsgrunnlaget fra selskapets styre. Disse medlemmer peker også på at de økonomiske utsiktene endret seg svært dramatisk i den korte perioden fra de økonomiske problemene først ble avdekket av høsten 2012, frem til siste generalforsamling i desember. I oktober var beløpet ansett å ligge i størrelsesorden 20-25 millioner kroner. I anbefalingen fra styret i generalforsamlingen i desember var det samlede beløpet for behov for egenkapital og kompensasjon for avviklingen av Huken på 140 millioner kroner. Disse medlemmer merker seg også at styret i generalforsamling mente at en kompensasjon på 40 millioner kroner for avviklingen av Huken ikke ville være nok for å sikre den videre driften av selskapet.

Lærdom av Oslo Vei AS

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV viser til at Oslo vei AS ble dannet ved at den tidligere etat Oslo Veivesen ble omdannet til et aksjeselskap med kommunen som ene-eier. I motsetning til en kommunal etat ble det således aksjelovgivningen som ble bestemmende for virksomheten. Kommunen fikk en dobbeltrolle som hovedkunde og eier, og denne dobbeltrollen har vist seg uheldig. Sammenblanding av roller blir meget krevende å unngå, og for Oslo Vei AS ble det ytterligere vanskelig fordi kommunen som eiendomsbesitter også eide grunnen og steinuttaket på Huken Pukkverk. Leieavtalen med steinuttak var gjeldende til 2021, og hvis kommunen ønsket å avvikle leieforholdet tidligere ville kommunen sannsynligvis måttet betale erstatning til Oslo Vei AS. Når så Bystyret av politiske, ikke forretningsmessige, årsaker, ville avvikle Huken ved utgangen av 2014, ville det logiske være å si opp avtalen fordi det var grunneier som ville avslutte leieforholdet. Når så byrådet i stedet velger å benytte eierrollen i generalforsamling til å instruere styret i Oslo Vei AS om å si opp avtalen, kan det virke som om dette var for å unngå kommunens mulige erstatningsansvar ved å si opp avtalen.

Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V merker seg at byråden i høringen 17.09.2014 gir uttrykk for at han ønsker å benytte erfaringene for å styrke eierskapsoppfølgingen på følgende punkter:

- ytterligere kvalitetssikring av instrukser til selskaper i kommunens eie

- større grad av notoritet i forbindelse med kontaktmøter med selskapene

- bedre informasjonen til styremedlemmer

Disse medlemmer forventer ytterligere konkretisering av slike tiltak for å styrke eierskapsoppfølgingen, slik byråden i sitt svar til Kommunerevisjonen av 26.11.2013 varsler at han vil komme tilbake til etter at rapporten er behandlet.

Komiteens mindretall, medlemmer fra A og SV viser til at omdanningen og eierstyringen av Oslo Vei viser at omdanning av kommunale virksomheter til aksjeselskaper bør være nøye gjennomtenkt og setter store krav til eierstyring og rolleforståelse.

Komiteens medlem fra F vil også nevne at for kunder og leverandører til et heleid| kommunalt aksjeselskap, kan slike lett tro at eierforholdet medfører en større grad av tillit til selskapets soliditet enn det regnskapet gir grunnlag for. Mange vil kunne bli forledet til å tro at det er kommunen de handler med og ikke et vanlig aksjeselskap med begrenset ansvar.

Dette medlem viser til at sammenblanding av de ulike roller er meget vanskelig å unngå og derfor er det en viktig lærdom fra denne saken at kommunen ikke bør ha eierinteresser i selskaper som har forretningsmessig formål og som kommunen også har kontraktsavtaler med som grunneier eller kunde. Hadde Oslo Vei As vært solgt en stund etter dannelsen ville misæren med konkurs i et heleid selskap vært unngått.

Dersom det således i fremtiden skjer at kommunal virksomhet omdannes til aksjeselskap bør det samtidig legges en plan for avvikling av det kommunale eierskapet.

FORSLAG:

James Stove Lorentzen på vegne av H og Anders Bergsaker på vegne av V fremmet følgende forslag:

Bystyret merker seg at det er avdekket svakheter ved eierstyringen av Oslo Vei AS og som byråden har varslet at han følger opp i eierstyringen av Oslo Vei AS, og som byråden har varslet at han følger opp i eierstyringen.

Rina Mariann Hansen på vegne av A, Ivar Johansen på vegne av SV og Christel Gundelach på vegne av F fremmet følgende forslag:

"Bystyret finner byråd Hallstein Bjerckes eierstyring av Oslo Vei AS kritikkverdig."

Komiteleder James Stove Lorentzen på vegne av komiteen: Bystyret tar for øvrig Kommunerevisjonens rapport til orientering.

 

 


Kommentarer   

0 #1 Henry Lie 22-01-2015 07:49
Dette er vel enda eit døme på at dei som har makta i Oslo, på same vis som Bergen, gjer alt dei kan for å avvikle alt som smakar av kommunalt eigarskap. Når ein så i tillegg har fått ei regjering som ikkje har forstått at det dei forvaltar er noko som tilhøyrer samfunnet og ikkje markedet.
Ha ein fin dag!
0 #2 Sverre Munthe 22-01-2015 08:56
Om kostnaden ved videre drift ikke er usannsynlig mye høyere enn en konkurs, si 100% mer, og den humane gevinsten stor (mange ansatte) burde ikke valget være vanskelig.
0 #3 Birger Rieb 22-01-2015 12:15
Det var på tide å få dette fram i lyset. Oslo Vei ble systematisk styrt i konkurs, kan ikke være tvil om det.

Legg til kommentar