Offentlig styring

Oslo Vei-konkursen: Byråden for passiv i forvaltningen av eierskapet

Oslo Vei-konkursen: Byråden for passiv i forvaltningen av eierskapet

I debatten i bystyret om konkursen i Oslo Vei sa jeg blant annet:

"Det er alvorlig når byråden var så passiv i utførelsen av eierskapet, og det er ennå mer alvorlig når byrådspartiene Høyre og Venstre i merknad fra finanskomiteen bagatelliserer dette, og sier at «byråden har gitt bystyret all relevant informasjon som var tilgjengelig for byråden selv,» og beslutninger «har blitt gjort på bakgrunn av den informasjon man til enhver tid har hatt om selskapets situasjon.» Smak på den uttalelsen; «som var tilgjengelig for byråden selv.» Dersom byråden altså er passiv i forvaltningen av eierskapet og unnlater å holde seg oppdatert eller unnlater aktivt å innhente nødvendig informasjon er det i følge Høyre og Venstre helt OK. Byråden visste jo ikke. Jeg tror ingen statsråd ville tørre å innta en slik holdning i møte med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Byrådspartiene gjør styringssystemet og det politiske system en bjørnetjeneste ved å forsvare dårlig politisk forvaltning av felleskapets verdier. Det er sånt som undergraver innbyggernes respekt for politikere. Som skaper politikerforakt."

Arb.p, SV, Rødt og MDG framsatte et mistillitsforslag på slutten av debatten. Dette skal behandles i neste bystyremøte.

Les hele innlegget nedenfor.

 

Oslo bystyre 4. februar 2015 Ivar Johansen, SV

Sak Eierskapskontroll i Oslo Vei AS

Ordfører,

Dette er en særs alvorlig sak. Det var nødvendig at kommunens kontrollutvalg gjennomførte en granskning av hvordan kommunen, representert ved byrådet, har forvaltet eierskapet i Oslo Vei. Hvordan byrådet har forvaltet felleskapets verdier.

Kommunerevisjonen sier at selskapet unnlot å orientere eier om det raskt voksende underskuddet gjennom første halvår 2012 og det er kritikkverdig, men som Kommunerevisjonen da sier: «Basert på fraværet av informasjon og selskapets behov for omstilling, burde eier ha etterspurt rapporter pr. første kvartal og første halvår 2012 om den økonomiske resultatutviklingen.» Og de påpeker at hadde byråden «sikret seg informasjon om underskuddet allerede ved utgangen av første kvartal 2012, ville man hatt et bedre grunnlag for å vurdere å ta stilling til hvilke krav som kunne stilles til selskapet, og hvilke rammevilkår på kort og lang sikt.»

Det betyr, ordfører, at Kommunerevisjonen påpeker at dersom byråden i denne fasen ikke hadde sittet passiv og tilbakelent ville Oslo Vei-saken kunne fått et mer positivt utfall, både for bedriften, de ansatte, og kommunen.

Vi havnet ut i den paradoksale situasjon at selskapet at selskapet trengte en tilførsel på 103 millioner, samt kompensasjon på 40 millioner for stengningen av Huken pukkverk. Dette ville kunnet reddet bedriften, og i alle fall: det kunne sikret styrt avvikling. Byrådet sa på vegne av kommunen som eier nei. Men i dag vet vi at byrådet gjennom dette slett ikke sparte kommunen og felleskapet for penger.

- Nær 300 ansatte mistet jobben sin, mange av dem i en alder som gjør at de ikke lenger har sjans til ny jobb, med de menneskelige belastninger dette har.

- Mange havner over fra aktivt og meningsfullt arbeid, til passiv mottaker av offentlige ytelser.

- Betydelige merkostnader for felleskapskassa, kommunen. Regninga er kommet opp i mer enn 200 millioner kroner.

- Ved at bedriften går konkurs mistet kommunen kontrollen, også i forhold til å realisere bystyrets beslutning vedrørende Huken, med de betydelige miljø- og helsemessige konsekvenser dette har for noen hundre naboer.

Det er alvorlig når byråden var så passiv i utførelsen av eierskapet, og det er ennå mer alvorlig når byrådspartiene Høyre og Venstre i merknad fra finanskomiteen bagatelliserer dette, og sier at «byråden har gitt bystyret all relevant informasjon som var tilgjengelig for byråden selv,» og beslutninger «har blitt gjort på bakgrunn av den informasjon man til enhver tid har hatt om selskapets situasjon.» Smak på den uttalelsen; «som var tilgjengelig for byråden selv.» Dersom byråden altså er passiv i forvaltningen av eierskapet og unnlater å holde seg oppdatert eller unnlater aktivt å innhente nødvendig informasjon er det i følge Høyre og Venstre helt OK. Byråden visste jo ikke. Jeg tror ingen statsråd ville tørre å innta en slik holdning i møte med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Byrådspartiene gjør styringssystemet og det politiske system en bjørnetjeneste ved å forsvare dårlig politisk forvaltning av felleskapets verdier. Det er sånt som undergraver innbyggernes respekt for politikere. Som skaper politikerforakt.

Bystyreflertallet vil i dag vedta at det «finner byråd Hallstein Bjerkes eierstyring av Oslo Vei AS kritikkverdig.» Ansvaret må plasseres.

(trykket i Akers Avis 6. febr 2015)

Kommentarer   

#1 Espen Wettre 05-02-2015 01:28
På tide å opprette en kontroll og konstitusjonsko mite i Oslo kommune også!
#2 Romy Rohmann 05-02-2015 05:34
Byråden tilhører ikke et borgerlig parti for ingenting. han blir vel forfremmet i neste sving. Bevist dårlig eierforvaltning for å skape grobunn for privatisering, Dette støtter oppunder det de vil at vi skal oppsummere, offentlig=dårli g, privat=bra. Kall meg konspiratorisk men de mest konspiratoriske tanker har vist seg å være sanne.
-1 #3 Erik Grønvold 06-02-2015 23:58
Hei Ivar

I mistillitsdokum entet skriver dere:"... betydelige miljø- og helsemessige konsekvenser dette har for NOEN HUNDRE naboer." Hva slags oppfatning har dere av bostrukturen på Ammerud/Grorud? Her sender jeg deg noen nøkterne tall som nok ligger tett opptil realiteten. 1: Det er ca 1700 personer som bor så nær pukkverket at de er utsatt for støy/støv/lukt fra selve pukk- og asfaltverket. 2. Det er ca 4000 personer som bor sånn at de er utsatt for tungtransportst øy/eksos fra trafikken. I tillegg er det ca 2000 beboere som kjører, går, sykler i Ammerudveien/Hu kenveien/Bergen sveien (ut over de 4000 som er utsatt fra egen bolig). Det er et utbredt problem i området at mange er engstelige for å kjøre i disse veiene pga engstelse for å møte store biler i motgående felt (trange veier). Fint om du kan bidra til at dere i Rådhuset får en mer reell oppfatning av bosituasjonen og påkjenninger i dette området. Fint om du kan kvalitetssikre disse tallene ved hjelp av tjenester i kommunale etater.

Vennlig hilsen Erik Grønvold - Representant i aksjonsgruppa Stopp Huken - Vern Marka

You have no rights to post comments