Offentlig styring

Oslo kommune: Mer offensiv for heltid og faste stillinger?

Oslo kommune: Mer offensiv for heltid og faste stillinger?

Hver 3. ansatte i Oslo kommune jobber deltid.

Oslo bystyre vedtok for halvannet år siden at «Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger», men intet skjedde og bystyret måtte før jul gi nytt pålegg til byrådet: «Byrådet bes igangsette et forprosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger». Byrådet har nå sendt fram en redegjørelse til bystyret. 

Der skriver byrådet blant annet: "Siden årsakene til deltid blant annet knyttes til arbeidstidsordninger innebærer det at løsningene også kan ligge der, eksempelvis ved å forsterke ansattes muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon. Byrådet har igangsatt en rekke tiltak, både sentralt og lokalt, for at flest mulig av dem som ønsker det skal kunne arbeide i hel stilling. Gjennom å anvende arbeidsmiljølovens bestemmelser, tariffavtalte ordninger og andre typer virkemidler, arbeider kommunen for å øke antall heltidsstillinger. Stortingets vedtak om mer fleksible arbeidstidsbestemmelser vil lette dette arbeidet.

I det følgende gjøres det først rede for relevante bestemmelser til arbeidet med å legge til rette for at flere arbeider i hele stillinger og dernest aktuelle bestemmelser for at flere arbeidstakere får fast ansettelse."

Følg link nedenfor. Jeg tar gjerne i mot innspill til mulige initiativ/forslag jeg bør fremme ved behandlingen i finanskomiteen og bystyret.