Offentlig styring

Tvangspensjonering av sykepleiere?

Tvangspensjonering av sykepleiere?

Unni Fonneland, sykepleier ved det kommunale sykehjemmet Midtåsenhjemmet, føler at hun i en alder av 65 tvinges til å pensjonere seg.  

Hun skriver til meg:  

"Jeg er sykepleier, ansatt i nattstilling ved Midtåsenhjemmet her i Oslo. Jeg har nylig fyllt 65 år, og går i 50 % natturnus. Har hatt denne jobben i snaut 6 år, og har ingen problemer med den.  

Jeg har relativt nylig fått info fra nærmeste leder, om at jeg må regne med å bli «oppsagt/tvangspensjonert» som følge av oppnådd særaldersgrense.  

De som ikke har full opptjening i Oslo Pensjonsforsikring kan søke om å få fortsette. Jeg har full opptjening. Oppsigelsen har ikke kommet enda, men  det er bare et tidsspørsmål. Jeg fikk også beskjed fra nærmeste leder, at ordningen med «tvangspensjonering» ved 65 år, er en ny ordning som gjelder fra dette året.  

Mitt arbeidssted ønsker å beholde meg til 67 år, og jeg ønsker også å jobbe til jeg fyller 67. Kanskje til og med lenger, siden jeg har god helse og trives i jobben.   Jeg har ikke til hensikt å slutte, for så å fortsette som ekstravakt med luselønn (pensjonistvilkår) Det er et hån mot oss som er kompetente og som fortsatt vil gjøre samme jobb som vi gjorde før pensjoneringen."  

Ordningen er ikke ny, og gjelder slett ikke bare Oslo. Men skjønner jo Unnis reaksjon. I en tid hvor vi alle oppfordres til å stå lengst mulig i jobb, kan det oppfattes som noe inkonsekvent å tvinge folk som vil jobbe ut av arbeidslivet eller jobbe på pensjonistvilkår.

Jeg har derfor sendt fram spørsmål til finansbyråden om saken. Men dette spørsmålet har selvsagt flere sider. Hvordan ser andre på dette? >Byrådens svar ligger på link nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Steinar Høiback 29-04-2017 09:28
Jeg har så smått sjekket litt på denne saken og finner relativt fort ut at helsesøsterere i Oslo er underlagt en tariffavtale, Norsk sykepleierforbu nd og Oslo kommune, der det fremgår at gjeldende pensjonsalder er 65 år. Så dersom Unni er omfattet av denne tariffavtalen så har arbeidsgiver rett til å si opp Unni ved fylte 65 år. Flere andre yrkesgrupper har lignende særavtaler, politiet, brannpersonell, flygere m.f. Det er den juridiske siden av saken. Dersom lokal arbeidsgiver ønsker å beholde Unni til hun er 67 år og at Unni også er villig til det ville jeg tro at tariffpartene, Norsk Sykepleierforbu nd og Oslo Kommune, må behandle spørsmålet. Jeg sluttet i arbeidslivet i fjor, da var jeg 67 år og et halvt år når jeg sluttet. Etter å ha arbeidet i Arbeidstilsynet i mer enn 30 år kjente jeg at det var riktig og det var godt å slutte.
Men hva med de mange Unnier som ønsker å fortsette etter at tariffaldersgre nsen er oppnådd? Her påhviler det et stort ansvar som ligger hos tariffpartneren e, de må evne å vurdere enkeltsaker og ikke se på tariffavtaletek sen som om den var hogget i stein, de må evne å bevare 2 elementer, den kollektive siden og den enkelte ansatte siden. Jeg tror det er riktig å stille spørsmålet til tariffpartnere som inngår slike avtaler at det må være en samfunnsmessig riktig trekk å utforme slike avtaler som en rettighetsavtal e, ikke et påbud. En arbeidstaker som Unni skal ha rett til å gå av ved oppfylt aldersgrense men dersom Unni ønsker å fortsette skal ikke tariffavtalen tvinge henne til å gå av, det blir for dumt i et samfunn der det skrikes over seg at kostnaden ved eldre bølgen kommer og tar kverken på økonomien i samfunnet. Realiteten er at de som inngår slike avtaler slipper unna den diskusjonen som er en konsekvensdisku sjon over hva avtalen påføres den enkelte, ofte til gunst men som i Unnis tilfelle, til ugunst.
Utform slike avtaler som en rettighetsavtal e, men sørg for at avtalen inneholder positive elementer som støtter opp om de som har helse til å fortsette etter tarrifert avtaleavslutnin g, da vil vi evne å beskytte de som ser på slike avtaler som et godt tilbud til å slutte når de er 65, samtidig som tariffpartneren e må evne å ta vare på de som egentlig sier nei takk til en rettighet, jeg vil gjerne jobbe litt til. Det vil vøre en falitterklæring å skyve slike arbeidstakere ut av arbeidslivet.
Men hva sier finansbyråden Ivar?
0 #2 Ibro A. Zubovic 29-04-2017 15:32
Det positivt med de som kan pensjonere seg tidlig som sykepleiere er at de kan ta seg ny jobb innenfor privatsektor å få både pensjon og full ordinær lønn.
0 #3 Finn Olstad 29-04-2017 15:34
Å jobbe på pensjonistvilkå r tilsvarer sosial dumping. Det burde fagbevegelsen forhindre. (Selvsagt unntak for de tilfellene der pensjonister ikke vil fortrenge vanlig arbeidssøkende. )
0 #4 Trine Helen Ottesen 29-04-2017 19:19
Det med å beholde eldre lengst mulig i jobb er nok mest i festtalene. I virkeligheten er det nok mest ønskelig å bli kvitt så mange eldre som mulig.
0 #5 Mina Dorot Gullerud 29-04-2017 20:35
Sykepleiere i turnus må pensjonere seg i en alder av 65 , admin. kan jobbe til de er 70 ellers 67. De kan søke om forlenging , men i turnus er den 65
0 #6 Mette Høiland 01-05-2017 14:20
Sykepleier er omfattet av Lov om pensjonsordning for sykepleiere. Her heter det at man har en rett og plikt til å pensjonere seg ved 65 år. Pensjonsordning en administreres av KLP. Sykepleiere, som sykepleiere ansatt i Oslo kommune,kan være medlem i en annen pensjonsordning hvis den er likeverdig med sykepleierpensj onsordningen. Privatansatte sykepleiere, altså ansatt i sykehjem som driftes av kommersielle aktører, skal også meldes inn i sykepleierpensj onsordningen. Så vidt jeg vet, aksepterer ikke Oslo kommune pensjonistlønn.

Legg til kommentar