Offentlig styring

Oslo: Prosjekt ser på etatenes roller, frigjøring av ressurser, kompetanser og organisering av tjenester innen sektor for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo: Prosjekt ser på etatenes roller, frigjøring av ressurser, kompetanser  og organisering av tjenester innen sektor for eldre, helse og sosiale tjenester

Det ligger et betydelig potensiale for forbedre og fornye Oslo kommunes drift og organisering, i en kommune som i stor grad er organisert etter gammeldags New Public Management-tenkning og en topp-tung forvaltning.

Byrådet har derfor nå tatt initiativ til et arbeid for å se på etatenes roller, frigjøring av ressurser, kompetanser og organisering av tjenester innenfor sektor for eldre, helse og sosiale tjenester. Hensikten er å utvikle tjenestene ut i fra innbyggenes behov og samfunnsøkonomisk nytte, og arbeide systematisk med innovasjon for å nå nye radikale løsninger.

Målsettingen med et slikt prosjekt er:

- Politiske målsettinger om økt gjennomføringsevne på satsingsområder skal ivaretas, herunder å styrke analyse og utredningskompetansen i sektoren.

- Tillitsbasert styring og ledelse samt tjenestekvalitet for innbyggerne skal vektlegges.

- Se på organisering av etatene i lys av den digitale utvikling.

- Etatsorganiseringen skal ivareta en klar funksjons- og rolledeling innenfor styringssystemet.

- Redusere dobbeltarbeid og overlappende funksjoner.

- Gjennomgå ansvar og roller knyttet til systemeierskapet innenfor IKT.

- Frigjøre ressurser.

- Vurdere samorganisering av drifts- og stabsfunksjoner der det er hensiktsmessig.

Bydeler og etater deltar i arbeidet som vil pågå i 2017 og 2018 med sikte på realisering i 2019.

Dette heier jeg på!

Legg til kommentar