Offentlig styring

Folkevalgte må ta ansvar

Folkevalgte må ta ansvar

Det er et ansvarsfullt verv å være folkevalgt, og gjennom dette ivareta fellesskapets og innbyggernes interesser. Det enten man sitter i bystyret eller i bydelsutvalg. Ingen er folkevalgt mot sin vilje. De fleste folkevalgte har jo kjempet for å bli nominert og valgt.

Jeg misliker når folkevalgte, som også er ombud, vegrer seg for å forholde seg til de konkrete problemer innbyggerne har, og peker på noen andre: Dette er ikke mitt bord. Eksemplerpå saker jeg har fokusert på i det siste:

Bydel Grunerløkka: William er seks år og lider av en sjelden muskelsykdom som gjør at han ikke kan bevege seg. Han er helt pleietrengende og kan dø når som helst. Likevel vil NAV tvinge mor ut i arbeid, og redusere pleiepengene. Stat og kommune må sammen ta ansvaret for tilstrekkelig helsetilbud, og jeg oppgir på blogg kontaktinformasjon for NAV-direktør, bydelsutvalgsleder og helseminister.

Bydel Nordstrand: Lita jente har mistet alt av ferdigheter. Hun kan ikke lenger holde hodet, svelge og har mistet synet. Det eneste som fungerer er organene, men også de vil svikte og hun vil til slutt kveles. Dette handler om alenemor til et barn som i løpet av kort tid kommer til å dø. Hun har søkt om fortsatt å motta full pleiepengeutbetaling, men har bare fått innvilget 50%. NAV vil presse moren ut i jobb! Jeg oppgir kontaktinformasjon til NAV-direktør og bydelsutvalgsleder.

Bydel Gamle Oslo: Straks 70-årige Johanne Engen får vedtak som gjør at bydelen med tvang vil kaste henne ut av sitt hjem, en bolig og et område hun har sterk tilhørighet til. Konflikten rundt hennes bosituasjon har pådratt henne to hjerneslag. Jeg oppgir kontaktinformasjon til bydelsutvalgsleder og helsebyråd.

Pleiepenger tildeles av NAV Stat, men konsekvensene av NAVs beslutning har betydning for hva den det gjelder trenger av kommunale tjenester. Vi må forvente at stat og kommune snakker sammen.

Dette bare som noen eksempler på bloggoppslag jeg har hatt i det siste. Bydelsutvalgsleder Arve Edvardsen i bydel Nordstrand er indignert: «Du må slutte med å peke på bydelsutvalgsledere,» skriver han til meg. Sagt på en annen måte: Dette er ikke mitt bord. Eller det politikeraktige; «vi behandler ikke enkeltsaker.»

Dette er ansvarsfraskrivelse. Selvsagt er det slik at det er fagfolk og ikke politikere som tildeler offentlige tjenester, etter overordnede føringer gitt at politiske organer. Bydelsutvalget kan ikke omgjøre forvaltningens vedtak. Men det er bydelsutvalg og byrådet som har tilsynsansvaret for at lover, forskrifter og overordnede føringer blir fulgt. Dersom noen mener bydelens innbyggere ikke får tilstrekkelig helsehjelp har bydelsutvalget en plikt til å lytte, og undersøke dette på egnet måte. De kan ikke bare forholde seg til Excel-ark og overordnede dokumenter. Helheten er sammensatt av alle enkeltsakene.

Og enten Høyrepolitiker Arne Edvardsen, bydelsutvalgsleder i Nordstrand, liker det eller ikke: Jeg kommer fortsatt til å be innbyggerne ta kontakt med ham (og andre folkevalgte) for å fortelle om de problemer de måtte ha. Folkevalgte ombud skal være i folkets tjeneste.

Kommentarer   

0 #1 Tore G. Bareksten 09-08-2018 07:05
Det er alltid lettere å vedta regler enn å ta de individuelle konsekvensene. Det er ofte slik i asylsaker at når avisene tar opp enkeltsaker hvor byråkratene har fulgt de reglene politikerne har vedtatt til punk og prikke, så nekter politikere å påta seg skyld og skyver ansvaret over på de som følger reglene.
0 #2 Bjørn Andre Gulbrandsen 09-08-2018 07:32
Hei Ivar.
I lokalaget er det ikke alltid lett å få folk som ledere, kasser osv. Er du hyggelig og tar på deg ett verv ilokallget til partiet man er medlem i er sjansen for å bli valgt inn i Bydelsutvalget en reel mulighet basert på valgresultat. Vi har mange som jobber fulltid, har barn og sitter i BU fordi de tok på seg en jobb i lokallaget ingen andre ville ha. Du vet selv alle de dokumentene som bør leses før Bu møte. Umulig uten å være heltidspolitike r. Oslo er egentlig minst 15 kommuner med ordfører og rådmann osv. Hvor er de heltidsansatte politikerne i Oslo? Bu politikere vil i de fleste saker følge innstillingen fra bydelsadministrasjonen.
Her er det mye å ta tak i. Har selv vært syk og bosatt Nordstrand bydel. Uffda. da var kriteriegrunnla get basert på inntekt osv. Det vet du. Holdt på å gi administrasjons sjefen hjerteinfarkt ifølge saksbehandler fra Norstrand trygdekontor.(f ør Nav). jeg poengterte hans ansvar som sjef. Det var mange bydelsdirektøre r på kort tid i bydelen.
Litt tanker fra meg.
Mvh.
Bjørn
0 #3 Arve Edvardsen 09-08-2018 12:54
Jeg forholder meg til bydelsreglement et som bystyret inkludert SV har vedatt. Så enkelt og så vanskelig. I dette reglementet står det krystallklart at BU ikke skal behandle enkeltsaker. Det er ikke til hinder for at vi som BU-politikere skal ta imot alle type hendvendelser på en god måte og henvise enkeltsaker videre, gjerne via bydelsdirektør. Men å behandle slike saker politisk ligger altså utenfor BU's kompetanse. Fra reglementets § 3-3 nr 4: "Bydelsutvalget er den øverste myndighet i bydelen........ .Dette gjelder ikke ....enkeltvedta k gjeldende for bestemte personer,..."
0 #4 Ivar J 09-08-2018 14:39
Arve Edvardsen: Du blander igjen sammen beslutningsmynd ighet og tilsynsansvar. Det ville være klokt om du leste HELE reglementet, for hvem har det overordnede tilsynsansvar med hele bydelsforvaltni ngen? Naturligvis bydelsutvalget. Da bør bydelsutvalget være lykkelig over å få tips fra innbyggere som mener lover, forskrifter og overordnede instrukser brytes. Du kan kanskje ha nytte av å lese Kommunerevisjon ens forvaltningsrev isjonsrapport om dette.
0 #5 Linda Amundsen 09-08-2018 17:13
Utrolig bra innlegg Ivar og kunne ikke vært mer enig. Et tillitsverv enten det er politikken eller organisasjonsli vet handler såpass enkelt om at en god del mennesker har gitt en den tilliten til å ivareta en stor gruppe menneskers interesser og behov. At man da skal resignere helt og ikke ønsker å ta del i saken. Være seg enkeltsaker eller større saker. Så har man vel en plikt til å bruke den innflytelsen man har i sitt verv til å i det minste presse de som da eventuelt sitter på beslutnings enden av bordet til å ta grep? Hvis ikke er man vel mer bedriftsleder av yrke enn folkevalgt?

Legg til kommentar