Offentlig styring

Bård Kuvaas: Tillitsbasert ledelse

Bård Kuvaas: Tillitsbasert ledelse

Tillitsbasert ledelse er innført som prinsipp i Oslo kommune. BI-professor Bård Kuvaas har vært på besøk hos Velferdsetaten og snakket om tillitsbasert ledelse i omstilling. Kuvaas ga bedre innsikt i

• Effektiv ledelse på organisasjonsnivå

• Det motivasjonspsykologiske grunnlaget for tillitsbasert HR

• Ledelse for indre og prososial motivasjon: Tillitsbasert ledelse

• Tillitsbasert ledelse gjennom målstyring ved hjelp av SMARTe mål?

Tillitsbasert relasjon mellom leder og medarbeider (LMR) er avgjørende. Kuvaas viste blant annet til fem metaanalyser som viser at jo mer tillitsbaserte LMR desto 

• bedre arbeidsprestasjoner, ekstrarolleatferd og organisasjonsforpliktelse

• mindre rolleuklarhet, uønsket jobbatferd, turnoverintensjon og faktisk turnover

I tillegg viser analysene

• at kultur ikke har noe å si for sammenhengen mellom tillitsbaserte LMR og arbeidsprestasjoner og organisasjonsforpliktelse

• at en av de viktigste kildene til tillitsbaserte LMR er lederens tillit til medarbeideren

Les hans PowerPointer på link nedenfor.