Offentlig styring

Byrådsleder Raymond Johansen har behandlet varslingssakene mot byråd Thorkildsen

Byrådsleder Raymond Johansen har behandlet varslingssakene mot byråd Thorkildsen

- Etter en grundig og helhetlig gjennomgang, basert på Kommuneadvokatens juridiske vurderinger og Internrevisjonens innsamling av fakta, foreligger det etter min vurdering verken regelbrudd eller andre forhold, som rokker ved min tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Fredag 9. november redegjorde byrådsleder Johansen for behandlingen av varslingssakene rettet mot byråd Inga Marte Thorkildsen, som sentralt varslingsråd mottok i høst. Varslene omhandlet påstander om brudd på taushetsplikt, anskaffelsesregelverket, offentleglova, arbeidsmiljøloven og opplysningsplikten overfor bystyrets organer. Varslene er nå grundig undersøkt og behandlingen av varslingssakene er avsluttet.

Oslo kommune kjenner ikke til lignende saker der det er varslet mot et medlem av byrådet. Varslene har ikke blitt behandlet av sentralt varslingsråd, men av byrådsleder selv.  - Det er et godt prinsipp at den som skal behandle et varsel er overordnet den det er varslet om. Som byrådets leder kan jeg ikke overlate til noen andre å vurdere om jeg skal ha tillit til en av mine byråder. Dette er derfor ikke utelukkende et juridisk spørsmål, sier Johansen. 26. september orienterte han bystyret om prosessen som var valgt for behandlingen av varslingssakene.

- Undersøkelsene som nå er gjennomført er grundige og omfattende. Informasjonsinnhentingen og sammenstillingen har tatt i alt seks uker og omfatter blant annet flere uttalelser fra Kommuneadvokaten og en rapport med sammenstilling av fakta fra kommunens internrevisjon, sier Johansen.  Det er lagt stor vekt på å ivareta varslernes anonymitet og å beskytte intervjuobjektene.  - Jeg har vurdert varslene og tatt for meg påstand for påstand. Kommuneadvokaten har ikke kunnet konstatere regelbrudd. Totalinntrykket er at påstander i varslene, har blitt nyansert gjennom undersøkelsene og intervjuer som Internrevisjonen har gjort, sier Johansen.

Internrevisjonen ble bedt om å gjennomføre en informasjonsinnhenting for å få belyst påstandene om brudd på arbeidsmiljøloven. Rapporten viser delvis motstridende opplysninger om hva som har blitt sagt og gjort i ulike møter, subjektive oppfatninger og lite skriftlig materiale som er egnet til å belyse påstandene.  - Vi må nok leve med at det ikke er mulig nå i ettertid å si sikkert hvilke ord som falt, og hvordan de falt. Basert på rapporten fra internrevisjonen mener jeg bildet er mer nyansert enn man kan få inntrykk av etter å kun ha lest varslene, sier Johansen.  Det er i alt intervjuet åtte personer fra Utdanningsetaten og fem personer fra byrådsavdelingen, i tillegg til byråden. I denne prosessen har Internrevisjonen fått ekstern bistand fra Deloitte.

- Relasjonen mellom byråden, byrådsavdelingen og Utdanningsetaten må også tolkes inn i en ramme av faglig uenighet, en til tider vanskelig kommunikasjon og et sterkt ønske om måloppnåelse. Det er påpekt av byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap at dette også gjaldt i tiden før Thorkildsen ble byråd for dette området. Tidligere byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, har beskrevet at det til tider har vært krevende dialog mellom byrådsavdelingen og etaten, sier Johansen.  I et parlamentarisk system er det byrådsleder som må vurdere tilliten til sine egne byråder.  - Min helhetlige vurdering er at det verken foreligger regelbrudd eller andre forhold, som rokker ved min tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, avslutter Johansen.

Fra Kommuneadvokaten:

- Anskaffelsesregelverket og inhabilitet'

- Offentleglova og journalføringsplikt

- Taushetsplikt om elevopplysninger

- Taushetsplikt for uttalelser i media

- Redegjørelse for kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og forbudet mot gjengjeldelse mot varsling

Fra Internrevisjonen

- Rapport: Sammenstilling av fakta i forbindelse med varslingssak