Offentlig styring

Gledelig Høyesterettsdom

Oslo bystyre behandlet forleden forslaget om å omdanne Oslo Vei til AS. I den forbindelse sa Ivar Johansen bl.a. følgende: "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å   tvangssende disse med på lasset over til aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der. " Og ble følgende forslag  fremmet "Ansatte gis en rett, men ikke plikt, til å følge med over til det nye aksjeselskapet." Dette forslaget fikk dessverre kun støtte fra RV (og SV).

Nå foreligger Høyesteretts dom i Miljøtransportsaken. Flerttallet fastslår der følgende juss: "Jeg mener derfor at arbeidstakerne på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen hadde en rett til å fastholde arbeidsforholdet til Oslo  kommune, istedenfor å gå over til aksjeselskapet". Det foreligger dermed et rettskraftig dom fra Høyesterett som dokumenterer at SV's standpunkt i Oslo bystyre ikke bare var klokt, men også korrekt juss.

En gledelig Høyesterettsdom


Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV
 

Da Oslo bystyre 29. nov. i år (mot SV's stemmer)  vedtok å omdanne Oslo Vei til aksjeselskap, vedtok bystyrets flertall samtidig at de ansatte hadde både en rett og en plikt til å følge med over til det nye aksjeselskapet.


Det kan være på sin plass å sitere noe av det jeg sa under bystyrebehandlingen: "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å  tvangssende disse med på lasset over til aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De  kjenner erfaringene fra Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der.


Mange av de ansatte i Oslo Vei har bevisst valgt å jobbe i Oslo kommune, og den juridiske ramme dette gir. De har valgt kommunens som arbeidsplass, selv om de kanskje kunne tjent bedre ved å ha valgt en av de private konkurrentene. Noen valgte kommunen i en tid hvor kampen om arbeidskraften var stor. Det skal vi vite å verdsette. Det kan godt være byrådet har det juridiske  på det tørre. Men  det er ikke alltid slik at det som juridisk er tillatt, nødvendigvis er klokt".


På dette grunnlag fremmet SV dette forslag: "Ansatte gis en rett, men ikke plikt, til å følge med over til det nye aksjeselskapet." Dette forslaget fikk dessverre kun støtte fra RV (og SV).


Nå foreligger Høyesterettsdom i Miljøtransportsaken, ved dom av 21. desember. Dommer Kirsti Coward  uttalte der: "Jeg mener derfor at arbeidstakerne på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen hadde en rett til å fastholde arbeidsforholdet til Oslo kommune, istedenfor å gå over til aksjeselskapet". Ved stemmegivning i Høyesterett fikk dette tilslutning fra ytterligere 2 av de 5  dommerne. Det foreligger dermed et rettskraftig dom fra Høyesterett som dokumenterer at SV's standpunkt i Oslo bystyre ikke bare var klokt, men også korrekt juss.

Takk og pris for at landets høyeste rettsmyndighet på en bedre måte kan ivareta kommunale arbeidstakernes interesser enn
flertallet i Oslo bystyre. Dommen vil ha som konsekvens at bystyreflertallet i sin iver etter å omdanne kommunale selskaper til  aksjeselskaper og privatisere heretter ikke lenger kan selge kommunalt ansatte med på lasset.
 

(Aftenposten aftennummer 29. des. 2000 og Klassekampen 2. jan. 2001)


Høyesterettsdom finner du her


Legg til kommentar