Offentlig styring

Arbeidsmiljøloven skjerpes om varsling

Arbeidsmiljøloven skjerpes om varsling

Reglene om varsling gir ansatte en rett til å si fra om «kritikkverdige forhold». Mange har vært usikre på hva som menes med «kritikkverdige forhold». Nå er arbeidsmiljøloven blitt enklere å forstå ved at loven gir en definisjon av begrepet. I den nye bestemmelsen som gjelder fra årsskiftet heter det at:

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten.

Arbeidsgiveren har nå også fått en klar aktivitetsplikt ved at det heter at "når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt," samtidig som regler som skal forhindre sanksjoner mot varsleren er skjerpet.

Les advokat Eivind Arntsens gjennomgang.

Men er dette godt nok? Neppe. På Stortinget hadde Ap, SV og Sp en rekke forslag som ble nedstemt av den borgerlige flokken.

Kommentarer   

#1 Jan Magne Rinde 05-01-2020 10:48
Det undarleg er at Oslo kommune ved Utdanningsetate n har tilsidesatt Lov om Arbeidsmiljø og lagt vekt på Dokument 25, eit dokument som set rettsvernet til arbeidstakarar ut av spel. Dette misbruket i perioden 2002-2012 har ikkje ein gong etaten oversikt over, sjølv om sakene hamna i Oslo klagenemnd. Dokument 25 er signert fagforeiningane og kan gjennomført som ein asymmetrisk prosess uten juridisk hjelp frå fagforeininga. Kan fagforeiningane vera kjent av slik mangel på solidaritet?
#2 Lise Christoffersen 05-01-2020 13:10
Arbeiderpartiet leverte allerede i 2015 et forslag om styrket vern av varslere, men ble nedstemt. Vi fikk imidlertid gjennomslag for å nedsette et utvalg. Da saken endelig kom tilbake til Stortinget, hadde vi, sammen med de andre opposisjonspart iene, en rekke forslag som ville styrket varselvernet ytterligere, men ble nedstemt. Det gjaldt blant annet retten til anonym varsling, referanse til Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet, opprettelse av varslerombud, egen lov om varsling, vurdering av egen varslernemnd. Lenke til saken i Stortinget: www.stortinget.no/.../?p=75737

You have no rights to post comments