Offentlig styring

Byrådsleder Raymond Johansen: Tillitsreformen er i gang

Byrådsleder Raymond Johansen: Tillitsreformen er i gang

"Stadig flere vil erstatte NPM-styring med økt tillit. I Oslo er vi godt i gang. I Oslo er nå tillitsbasert styring og ledelse det bærende prinsippet for hvordan kommunen styres," skriver byrådsleder Raymond Johansen. Men han gir også en utfordring til eget parti og venstresida:

"Jeg mener hele rettsliggjøringen vi nå ser av samfunnet og politikken, og den stadige jakten på feil, i seg selv driver fram mer tilsyn, kontroll og dokumentasjon. Jurister får mer makt på bekostning av dem som arbeider direkte med innbyggere, og domstoler og rettsorganer får stadig mer makt på bekostning av folkevalgte.

Dette er ikke en utvikling drevet frem av jurister, men av en overdreven politisk tro på at landet bygges, og problemer løses, ved hjelp av lovfesting av plikter og rettigheter. Slik jeg ser det utarmer rettsliggjøringen både kraften i politikken og ledere og medarbeideres mulighet til å utøve faget sitt. Det er med andre ord ikke bare New Public Management Arbeiderpartiet og venstresiden bør ta tak i fram mot 2021," skriver han blant annet i dagens Klassekampen.

Les hele artikkelen under "les mer."

 

Tillitsreformen er i gang

Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo

Stadig flere vil erstatte NPM-styring med økt tillit. I Oslo er vi godt i gang.

Arild Aspøy, redaktør i Stat & Styring, skriver i Klassekampen 19. desember at «hvis man tror at New Public Management er hovedproblemet i det offentlige, har man ikke skjønt stort». I så fall kjenner ikke Aspøy Oslo kommune spesielt godt. Gjennom 18 år med Høyre-styre fungerte kjerneelementene i New Public Management som ratt, pedal og girkasse i måten kommunen ble styrt på.

Jeg støtter Fagforbundets leder Mette Nords etterlysning av en tillitsreform i offentlig sektor og ønsket om en rødgrønn plan for å gå vekk fra New Public Management (Klassekampen 16. desember). Arbeiderpartiet har særlig etter 2015 reformert måten mange kommuner styres på.

I Oslo er nå tillitsbasert styring og ledelse det bærende prinsippet for hvordan kommunen styres. La meg gi noen eksempler på hvilke konsekvenser det har fått.

Nord etterlyser en «kraftig nedskalering av kravene til telling og rapportering i offentlige tjenester». I Oslo har vi kuttet to av tre rapporteringskrav i barnehagene. Totalt skriver barnehagene 18.000 færre rapporter i året sammenliknet med under Høyre-byrådet. I Oslo-skolen innførte Høyre-byrådet krav om at lærerne skal lage egne halvårs- og årsrapporter i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og sosialkompetanse, arbeidsvaner og orden til alle foreldre. Rapportene skulle være skriftlige etter en standardisert mal. Vi har fjernet kravet om at halvårsevaluering skal gis skriftlig. Det er nå opp til skolene om evalueringen skal gis skriftlig eller muntlig. Vi legger oss ikke opp i hvilke metoder skolene bruker for å gi foreldre den halvårsvurderingen de ifølge opplæringsloven har rett på.

Nord etterlyser «rom for at fagpersoner kan velge hvordan oppgavene skal løses». Høyre-byrådet påla alle barnehagelærere å bruke ett bestemt språkkartleggingsverktøy og de bestemte i tillegg at alle barn, uansett språkferdigheter, skal kartlegges. Vi viser i stedet tillit til at det er barnehagen som har metodeansvaret, og at beslutning om hvilke verktøy som skal brukes og hvilke barn som skal kartlegges må tas av barnehagene.

I eldreomsorgen har vi erstattet de såkalte stoppeklokkevedtakene som ble innført av Høyre-byrådet. Et stoppeklokkevedtak innebærer at eldre får tildelt et bestemt antall minutter til ulike omsorgstjenester, for eksempel hjelp til å pleie et sår, gå på toalettet eller bli stelt. Vi har i stedet gjort vedtakene mer åpne, slik at medarbeidere som gjør jobben hver dag ute blant de eldre har mulighet til å forme eldreomsorgen selv. Samtidig har vi i løpet av de siste fire årene ansatt over 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten i eldreomsorgen, selv om antall eldre har gått ned. Dermed har vi gitt større rom for medarbeidere til å utøve faget sitt.

Nord vil også avvikle «bestiller/utfører-modeller» og «tilbakeføre tjenester fra konkurranseutsetting til offentlig drift». Alt dette, i tillegg til utstrakt offentlig-privat-samarbeid (OPS), har dominert Oslo kommune i mange år. Vi har fjernet bestillerkontorene i eldreomsorgen, der egne medarbeidere bestilte og vedtok hva slags eldreomsorg byens eldre skulle få, mens andre utførte bestillingen. Vi har også stoppetkommersialiseringen av blant annet sykehjemmene og driver dem i stedet i egen regi eller i samarbeid med ideelle aktører. Vi har styrket vårt eget kollektivselskap, Sporveien, og tatt tilbake blant annet skolevaktmestere og renovatører til kommunal drift.

I løpet av mine første fire år som byrådsleder, har vi fått en sterkere politisk styring og folkevalgt kontroll over kommunen, samtidig som vi viser mer tillit til fagligheten og ledelsen i førstelinjen. Tillitsbasert styring og ledelse betyr ikke at vi ikke har mål og at vi ikke måler resultater. Men vi legger mer vekt på at målene skal være få og tydelige samtidig som vi legger mindre vekt på kontroll, detaljrapportering og måling av aktiviteter, tiltak og virkemidler.

Til slutt vil jeg gi Arild Aspøy rett i at stadig flere lovfestede rettigheter forårsaker vekst i rapportering. Men jeg tror problemet er mye større enn hva Aspøy antyder. Jeg mener hele rettsliggjøringen vi nå ser av samfunnet og politikken, og den stadige jakten på feil, i seg selv driver fram mer tilsyn, kontroll og dokumentasjon. Jurister får mer makt på bekostning av dem som arbeider direkte med innbyggere, og domstoler og rettsorganer får stadig mer makt på bekostning av folkevalgte.

Dette er ikke en utvikling drevet frem av jurister, men av en overdreven politisk tro på at landet bygges, og problemer løses, ved hjelp av lovfesting av plikter og rettigheter. Slik jeg ser det utarmer rettsliggjøringen både kraften i politikken og ledere og medarbeideres mulighet til å utøve faget sitt. Det er med andre ord ikke bare New Public Management Arbeiderpartiet og venstresiden bør ta tak i fram mot 2021.

(Teksten ble først publisert i Klassekampens papirutgave 30. desember 2019)

Kommentarer   

#1 Bjørn Andre Gulbrandsen 30-12-2019 17:40
Jeg har erfaring som bruker av helsetjenester fra kommunen. Det kan være dette gjelder i flere bydeler at stoppeklokke og tillit til ansattes kompetanse i utførelsen av tjenesten er bedret. Det kan dessverre ikke jeg stå bak i forhold den bydel jeg bor i. Jeg heier på de ansatte i hjemmetjenesten . De forteller at de blir dårlig behandlet av leder. Har forsøkt å komme i kontakt med byrådsavdeling. Ta kontakt vedrørende de ulike utfordringene i hverdagen til brukere og ansatte. Sammen kan vi alle finne løsninger på utfordringene.
#2 Stine Westrum 30-12-2019 17:48
Og dette, dette er fagbevegelsens hengemyr. Alt for mange av oss har trua på at saker for folk flest løses av advokater heller enn folk flest. Det gjør det selvsagt ikke. Tillitsvalgte gjør!
#3 Gro Thoresen 30-12-2019 18:05
Jeg har med stor glede lest denne kronikken. Jeg blir veldig stolt av dette, jeg. Takk.
#4 Liv Jessen 30-12-2019 18:54
Enig i hvert ord,Raymond.
#5 Anna Sigridsdatter Heen 30-12-2019 20:52
Jeg hører også med til dem som har svært liten tillit til Ap. For bare
å nevne to store saker: Etter å ha sviktet flertallet av Oslos befolkning som vil bevare Ullevål sykehus står ikke partiet til troende. Den framtidige sykehusstruktur en en sak av dimensjoner - av stor strategisk betydning og selvsagt også økonomisk. Nok en sak som kanskje ikek er like Oslo relevant ,men: Ap sentralt er svoren EU/EØS tilhenger, og har dermed også endt opp med å godta ACER og EU som gjør at Norge mister selvråderetten over egen energi/kraft. I begge disse sakene her er det bare de andre rødgrønne partiene som er til å regne med. Så hvorvidt denne tillitsreformen som her lanseres av Oslo Ap er annet enn skuebrød gjenstår å se.
+1 #6 Espen Wettre 31-12-2019 12:22
Hvis AP evner å ta tak i dette enorme problemet, har de en sak høyresia ikke kan matche. Tror likevel dette kommer til å bli vanskelig så lenge logringen overfor EU og OECD fortsetter.
#7 Arve Gunnar Edvardsen 01-01-2020 19:54
Ikke nødvendigvis motsetning mellom NPM og tillitbasert styring. En stor fordel med NPM er at brukerne settes i fokus: «Større vekt på service og brukerretting. Det legges vekt på at offentlige organisasjoner er til for innbyggerne, ikke omvendt. Språklig nedfeller dette seg i at NPM-tilhengere benytter begrep fra handel eller produksjonsfære n: Pasienter eller elever kan for eksempel bli omtalt som «brukere» eller helst «kunder», og skole og sykehus kan bli omtalt som «produsent» eller «leverandør». Brukerne etter modell fra markeder har mulighet til selv å velge hvilken tilbyder som skal yte tjenester som det offentlige har gitt dem rettigheter til.» For de som tror at tillitbasert ledelse er noe nytt: Les Janne Carlzons bok «Riv pyramidene» fra 80-tallet.
#8 Terje Fredriksen 02-01-2020 13:33
Kanskje vi etterhvert får se et Arbeiderparti som slutter å dilte etter H og FrP, og som velger å satser på det som en gang var partiets hovedanliggende ; å bygge ut velferdsstaten. (?)
#9 Terje Fredriksen 02-01-2020 21:35
Arve Gunnar Edvardsen`s innlegg må jeg kommentere: NPM er en utfordring for arbeiderbevegel sens solidaritetstan ke. Vi nemlig "alle" både lønnstakere og (for)brukere. Høyrepopulisten e vektlegger "bruker-perspek tivet" i den hensikt å diskreditere den faglige kampen for lønn- og rettigheter. Omsorgen og oppmerksomheten fokuseres på de som "blir berørt", som det heter. F.eks. så vi dette tydelig ved lokførernes streik. Negativ oppmerksomhet rettes mot de streikende, og de blir den nye populærjournali stikkens syndebukker: At folk ikke kommer på jobben, toget står, osv osv. Dette utnytter høyrepopulisten e til å mobilisere oss i egenskap av å være "brukere", og det er ødeleggende for solidariteten som er nødvendig for de som er i konflikt. Sånn sett er NPM-tenkningen i beste fall et tveegget sverd. Så langt har det rammet fagbevegelsens viktigste konfliktsvåpen.

You have no rights to post comments