Offentlig styring

Medvirkningsplan fra Plan- og bygningsetaten

Medvirkningsplan fra Plan- og bygningsetaten

Bystyret har fastslått at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkning. Det er derfor bra når Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en "intern handlingsplan for Plan- og bygningsetatens arbeid for medvirkning i byutvikling."

Etaten skriver at etatens hovedmål for en slik handlingsplan er:

-å avklare hva Plan-og bygningsetaten vil med, kan oppnå med og legger i medvirkning

- å sette i gang tiltak for bedre forventningsavklaring rundt medvirkning og rydde i misforståelser rundt eksempelvis «medvirkning opp mot medbestemmelse»

- å tydeliggjøre Plan-og bygningsetatens handlingsrom og få klarhet i hva som er tilstrekkelig medvirkning og hvilke kvalitetskriterier som følger med

- å finne konkrete og effektivemetoder og verktøy som må til for å heve kvaliteten på medvirkningen både fra Plan-og bygningsetatens side og fra forslagsstillers side

- å bygge et godt grunnlag for beslutning og anbefalinger i planprosesser gjennom dialog med og innhenting av lokalkunnskap fra Oslos befolkning på en målrettet og transparent måte.

Det er bra. Men det er ingen grunn til at dette skal være en "intern handlingsplan." Gode forvaltnings- og medvirkningsprosesser utformes best i dialog med dem som berøres av forvaltningens beslutninger: byens innbyggere, arbeidsliv og interessegrupper. Jeg har derfor initiert en prosess på hvorvidt planen fortsatt skal være unntatt fra offentlighet. Og det skal den ikke. Her er den, se link nedenfor.

Innspill til planen? Skriv i kommentarfeltet.

Kommentarer   

#1 Nicola Møller 27-01-2020 21:56
Det er åpenbart lagt mye arbeid i denne planen og jeg har ikke lest alt og satt meg grundig inn i det som står. Men siden det står klart at de folkevalgte ikke er nødt til å forholde seg til innbyggernes innspill, så kan det fortsatt munne ut i mye bortkastet tid og arbeid. Det mangler klarer føringer og forpliktelser for de folkevalgte. Hvis ikke disse pålegges å ta hensyn til innbyggernes innspill, er det ikkr så mye verdi i hele den lange og utførlige planen.

You have no rights to post comments