Offentlig styring

Lobbyregister i Oslo rådhus?

Lobbyregister i Oslo rådhus?

Venstre tok et klokt initiativ når de i Oslo bystyre fremmet dette forslaget: "Ordføreren bes legge frem sak med forslag til hvordan det kan innføres et lobbyregister for bystyret og byrådet. Saken skal inneholde forslag til hvordan registeret skal avgrenses, praktisk gjennomføring og eventuelle andre spørsmål som må avklares."

De begrunnet forslaget slik: 

"Oslo oppleves dessverre fortsatt altfor lukket og utilgjengelig for innbyggere og journalister som ønsker innsyn i de politiske prosessene. Det er viktig for Venstre å sikre større åpenhet og mer offentlighet rundt lokalpolitikken.

Åpenhet rundt politiske prosesser en forutsetning for et velfungerende liberalt demokrati. Innsyn gir borgerne mulighet for større innflytelse i beslutningsprosesser og er svært viktig for å opprettholde allmenn tillit til det politiske systemet. Dessuten er åpenhet et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon. Det krever også åpenhet rundt hvem som forsøker å påvirke de politiske prosessene.

Partigruppene og enkeltrepresentantene i bystyret ikke er omfattet av de samme krav til offentlighet og åpenhet som byrådet. Likevel er det også viktig å forenkle innsynet i møter mellom byrådet og interessegrupper om politiske saker.

Venstre er opptatt av at et lobbyregister ikke må heve terskelen for borgerne for å ta kontakt med folkevalgte om forskjellige saker. Lokalpolitikere har i større grad enn stortingspolitikere kontakt med organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner som ikke har tilgang på eller kan anses som profesjonelle lobbyister. Lokalpolitikere må også forventes å ha stor grad av uformell kontakt med kommunens innbyggere. Ved innføring av et lobbyregister, må det derfor gjøres klare avgrensninger for hva slags kontakt som skal registreres og ikke.

Som første kommune i landet vedtok Trondheim kommune i 2017 å innføre et lobbyregister. Selv om møter mellom politikere og interessenter i ulike saker er et gode og en grunnleggende del av vårt demokrati, må vi være bevisst at lobbyister har betydelig innflytelse over beslutningsprosesser gjennom lukkede møter med beslutningstakere. Venstre mener det er på tide at Oslo innfører et åpent lobbyregister for å sikre gjennomsiktighet og innsyn for byens innbyggere." Så langt Venstres forslag.

Jeg synes bystyret taklet dette klokt ved å fatte dette vedtaket: "Bystyret ber byrådet ta kontakt med KS om å ta et initiativ for å få utredet et felles opplegg for lobbyregistre i norske kommuner. Det bør utredes ulike alternative modeller for innføring av et lobbyregister og avklaring rundt eventuelle juridiske begrensinger innenfor dagens lovverk bør være en del av dette arbeidet."

Hva tenker du?

You have no rights to post comments