Offentlig styring

Oslo kommunes kontrollutvalg møtes tirsdag

Oslo kommunes kontrollutvalg møtes tirsdag

Tirsdag har vi møte i Oslo kommunes kontrollutvalg.

Vi skal blant annet behandle:

- Bymiljøetaten - drift og vedlikehold av veinettet

- Etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - risiko og vesentlighetsvurdering

- Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten (NB Saksdokumenter er unntatt fra offentlighet som "sikkerhetsgradert" og "taushetsbelagt" informasjon. Foreløpig er store deler av informasjonen hemmelig også for Kontrollutvalgets medlemmer! Mer enn 50 sider er helt eller delvis sladdet. Kontrollutvalget må selvsagt ha fullt innsyn i all informasjon. Jeg er trygg på at de øvrige kontrollutvalgsmedlemmer og Kommunerevisjonen er enig i det, og at det legges til rette for at vi som utvalgsmedlemmer evt blir autorisert/sikkerhetsklarert. Så får vi også se på om det her er et hemmelighold ut over det som er nødvendig)

- Forslag til forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2021

Innspill til sakene som skal behandles er velkommen, og ikke minst: innspill til saker som Kontrollutvalget burde se på.

Kommentarer   

#1 Oslo Vann og Avløpsetat 22-01-2021 08:55
Drikkevannsfors yning til landets hovedstad er viktig. Det samme gjelder avløp. Dersom noe skulle skje med enten drikkevannet eller avløpssystemet vårt, vil det få svært store konsekvenser. I ytterste konsekvens vil samfunnet stoppe opp elle innbyggere bli alvorlig syke og dø. Derfor er informasjon rundt hvordan samfunnskritisk infrastruktur forvaltes og sikres unntatt offentlighet, eller gradert i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsloven.
Når det gjelder denne rapporten så inneholder den informasjon om hvordan Oslo kommune forvalter og sikrer samfunnskritisk infrastruktur. Dette er informasjon som ikke er åpen for alle. Kontrollutvalge t vil selvsagt få innsyn ved behov. Vann- og avløpsetaten vil bistå med å autorisere medlemmene i kontrollutvalge t på oppdrag fra Kommunerevisjon en.
#2 Jostein Starrfelt 22-01-2021 09:25
Det var mye blekk i denne rapporten ja!
Men det som for så vidt også er interessant her er at til og med den sladda rapporten er unntatt offentlighet. Og det refereres til Offentlighetslo ven paragraf 12, bokstav c. Hele rapporten er unntatt offentlighet, fordi det som er sladda er 'den vesentligaste delen' av dokumentet. Dette synes jeg er en merkelig form for argumentasjon - at vi unntar noe offentligheten fordi deler er unntatt offentligheten. Denne paragrafen burde bli gjenstand for debatt.
§ 12. Unntak for resten av dokumentet
Når organet gjer unntak frå innsyn for delar av eit dokument, kan det også gjere unntak for resten av dokumentet dersom
a) desse delane aleine vil gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet,
b) det vil vere urimeleg arbeidskrevjand e for organet å skilje dei ut, eller
c) dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet.

You have no rights to post comments