Offentlig styring

Kontrollorganer må ha fullt innsyn

Kontrollorganer må ha fullt innsyn

"Drikkevannsforsyning til landets hovedstad er viktig. Det samme gjelder avløp. Dersom noe skulle skje med enten drikkevannet eller avløpssystemet vårt, vil det få svært store konsekvenser. I ytterste konsekvens vil samfunnet stoppe opp elle innbyggere bli alvorlig syke og dø. Derfor er informasjon rundt hvordan samfunnskritisk infrastruktur forvaltes og sikres unntatt offentlighet, eller gradert i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsloven," skriver Vann og Avløpsetaten på sosiale medier. Dette er jeg selvsagt helt enig i. 

Til behandling i Oslo kommunes kontrollutvalg - hvor jeg er medlem - foreligger forvaltningsrevisjonsrapporten "Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten." Rapporten er i sin helhet unntatt offentlighet. Rapporten er delgradert på nivå Begrenset, i henhold til sikkerhetsinstruksen. Rapporten er på 113 sider, hvorav rundt halvparten av sidene er helt eller delvis sladdet. Eksempelvis er 9 av 30 avsnitt som inneholder Kommunerevisjonens vurderinger i kapittel 3 er sladdet. Og oppsummerende kapitler som kapittel 5, under overskriften «Kommunerevisjonens konklusjoner og anbefalinger», har 6 avsnitt som er sladdet.

Det er en grunnleggende forutsetning for fullverdig kontrollarbeid at kontrollutvalgets medlemmer får tilgang til alle saksdokumenter i en sak. Uten at Kontrollutvalget har tilgang til hele rapporten framstår saken som ikke tilstrekkelig belyst. I Kontrollutvalgets møte ble Kommunerevisjonen spurt: "Er innholdet bak sladdingen av en sånn karakter at det vil være avgjørende for vurderinga av om det er tilfredsstillende kontroll med informasjonssikkerheten i Vann- og avløpsetaten?" Svaret var et enstemmig ja.

Heldigvis har et enstemmig kontrollutvalg samme holdning som meg: Kontrollutvalgets medlemmer må autoriseres, jfr. sikkerhetsloven, og få tilgang til hele rapporten. Og så er det slik i disse korona-tider at Zoom-møter ikke drøfte gradert informasjon, og dermed blir behandling utsatt til Kontrollutvalget kan ha et fysisk møte.

You have no rights to post comments