Offentlig styring

Lederansettelser i Oslo kommune: I strid med regelverket?

Lederansettelser i Oslo kommune: I strid med regelverket?

Ansettes venner og tidligere kolleger som ledere i Oslo kommune, uten utlysning og uten at ansettelsesregelverket følges. Jeg har fått henvendelse om dette som bekymrer, og derfor initiert forslag om at kommunens kontrollutvalg foretar et forvaltningsrevisjonsprosjekt på saksfeltet.

I Kommunerevisjonens forslag til prosjekt heter det:

"Ansettelse av ledere

For at de kommunale oppgavene skal løses på best mulig måte, er det viktig å ansette de best kvalifiserte. Det følger også av det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte skal ansettes i offentlige stillinger. Også likhetshensyn tilsier at alle skal kunne konkurrere om offentlige stillinger. Dette innebærer blant annet at stillinger må kunngjøres slik at det blir allment kjent at de er ledige. Videre er det av betydning at saksbehandlingen er i samsvar med regelverket, inkludert at sakene er tilstrekkelig opplyst.

Kommunerevisjonens rapport 14/2019 "Ansettelser i kommunen" viste at en del stillinger ikke var utlyst offentlig slik regelverket forutsatte og at en rekke virksomheter og tjenestesteder hadde gjennomført ansettelser uten at reglene for habilitet var ivaretatt. Videre viste Kommunerevisjonens sak om ansettelser i Omsorgsbygg som kontrollutvalget behandlet 21. september 2018 (sak 71) at flere stillinger i Omsorgsbygg antagelig ikke hadde vært utlyst slik regelverket tilsa, og at det forelå habilitetsfeil ved flere av ansettelses- og lønnsavgjørelsene, noe kontrollutvalget mente var alvorlige feil. Kommunerevisjonens sak om stillingsendringer i Energigjenvinningsetaten som utvalget behandlet 17. desember2019 (sak 101) viste at det hadde vært uryddighet ved lederansettelser og beordringer i etaten.

Kommunerevisjonen har fått informasjon som indikerer at det kan være grunn til å gjennomføre nok en undersøkelse av ansettelser og da med særskilt fokus på stillinger på ledernivå.

Problemstilling

• Er ansettelsesprosesser av ledere i samsvar med regelverket? Undersøkelsen vil se på utlysning, vurdering av habilitet, og om det er prosesser for øvrig som kan sikre at den som er best kvalifisert blir ansatt i eller beordret til leder/mellomlederstillinger. I den forbindelse er det aktuelt å hente inn synspunkter fra tillitsvalgte og verneombud.

Virksomheter (inkl. berørt byrådsavdeling)

Utvalgte virksomheter med tilhørende byrådsavdelinger"

Foreløpig står prosjektet som uprioritert. Mener du et slikt prosjekt er riktig og viktig? Noe som en særlig bør se på?

Kommentarer   

+2 #1 Morten Punnerud Engelstad 25-08-2021 07:01
Tror det er et vanlig problem, og kan fremstå fra utsiden som at regelverket ikke følges. Er nok kanskje regelverket som bør justeres? Ofte gjøre det på denne måten har jeg hørt:

Ansetter på midlertidig kontrakt på 6mnd, fordi da trengs det ikke utlysning. Finner en grunn til å forlenge med enda 6mnd, hvor behovet har endret seg nok fra de første 6mnd til at dette er gyldig.

Etterpå går det en normal utlysning hvor erfaring innenfor fagfeltet og «en helt spesiell arbeidsmetode de benytter» vil bli vektlagt.

Personen som har vært inne på 2x6mnd vikariat vil derfor ha en klar fordel over alle andre søkere til en fast stilling. Fordi man kan vise til konkret arbeidserfaring , nettopp fordi det er den samme jobben man blir fast ansatt inn i.

Tror det kun er et fåtall hvor det er et habilitetsprobl em. Ofte er det ledere som synes det er veldig enkelt å få inn en anbefalt kandidat fra noen andre i organisasjonen, som ikke er med i ansettelsespros essen senere. Ved gjennomgang vil man derfor kun i et fåtall av tilfellene finne noe direkte relatert til habilitet.

Ønsker meg en offentlig oversikt med tall på antall ansettelser per år som er midlertidige, brutt ned så langt det er mulig (uten å utlevere navn på leder som ansetter). I tillegg tall på hvor mange av disse midlertidige ansatte som vært ansatt under samme leder siste 3år.
#2 Børre Austmann 25-08-2021 07:30
Søkelys må på habiliteten til de som ansetter/tilset ter/engasjerer uansett lengde av arbeidsforholde t. De som ansettes er også best tjent med at det ikke kan stilles spørsmål om prosessen ved ansettelse.
+3 #3 Lila Nuke 25-08-2021 08:40
Dette er meget viktig, og hvis det skjer i Oslo kommune, så vil det skje i andre etater. Vi vet dette ha ringvirkninger i hele arbeidslivet. Jeg meldte om det samme i OUS og det kostet meg arbeidsforholde t. Slik skal det ikke være i Norge, da er det fare for å utvikling av nepotisme og korrupsjon.

You have no rights to post comments