Offentlig styring

Rett person på rett plass: Om å redusere i ”stabsfunksjoner”

En bydelsledelse planlegger å kutte 4,9 årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren for år 2000. Men det skal ikke være grunn til å bekymre seg over det, for reduksjonen skal ”i hovedsak gjelda funksjonar som ikkje er pleierelatert”,- som avisa skriver. Bydelsdirektøren understreker at reduksjonen ”bare” gjelder ”stabsfunksjoner”.  Mye av nøkkelen til løsningen i å gjøre det motsatte. Det viktigste nå er trolig en betydelig styrking av stabs- og støttefunksjoner, slik at dyktig fagpersonell kan få frigjort tid til å bruke sin kompetanse til sykepleiefaglig arbeid, skriver Ivar Johansen.

Rett person på rett plass:
Om å redusere i ”stabsfunksjoner”


Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV
 

En bydelsledelse planlegger å kutte 4,9 årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren for år 2000. Men det skal ikke være grunn til å bekymre seg over det, for reduksjonen skal ”i hovedsak gjelda funksjonar som ikkje er pleierelatert”,- som avisa skriver. Bydelsdirektøren understreker at reduksjonen ”bare” gjelder ”stabsfunksjoner”.


Jeg skal ikke bedømme klokskapen i den konkrete bydelsforvaltningens forslag, men det jeg i alle fall skal er å advare mot tenkningen at om en kutter stabs- og støttefunksjoner så er dette uproblematisk. Konsekvensen blir ofte at det er pleiepersonalet som blir sittende igjen også med den oppgaven. Det kan ikke være klok ressursbruk at sårt trengte fagutdannede sykepleiere og hjelpepleiere blir sittende med administrative kontoroppgaver. Til å holde orden på hvem som er brukere, utsendelse av standardbrev til brukerne, til å summere timelister, ringe etter ekstravakter osv.


Ledige stillinger for hjelpepleiere og sykepleiere i bydelenes pleie- og omsorgstjenester er kommet opp i 778, viser kommunens egne tall. 438 av disse gjelder hjelpepleiere, mens 340 sykepleierstillinger står tomme. Det betyr at syke- og hjelpepleiere er en knapphetsressurs som en nøye bør vurdere hvordan en skal bruke. Nærmere 50 % av tida for godt utdannede sykepleiere og hjelpepleiere i bydelenes omsorgstjenester benyttes i dag til ikke-pleierelaterte oppgaver som i stedet med hell kunne vært utført av andre.


Oslo Kommunes kontor for personalplanlegging og omplassering (KPO), viser pr 2/8-99 at det er 777 ubesatte sykepleierstillinger i Oslo Kommune. I framtida blir behovet større. Oslo bystyre har vedtatt planer som innebærer at behovet for kvalifisert personell øker. Bare for bydelene vil dette tilsvare 1900 nye sykepleierstillinger i løpet av fire år.


Da ligger mye av nøkkelen til løsningen i å gjøre det motsatte av den bydelen jeg beskriver innledningsvis. Det viktigste nå er trolig en betydelig styrking av stabs- og støttefunksjoner, slik at dyktig fagpersonell kan få frigjort tid til å bruke sin kompetanse til sykepleiefaglig arbeid.


(Akers Avis 5. jan. 2000)


Legg til kommentar