Offentlig styring

Ordføreren vil øke politikerlønninger: Det viktigste først?

Høyres ordfører Per Ditlev-Simonsen er bekymret for lønna til byens heltidspolitikere i Oslo kommune. I  følge ordføreren har denne «i praksis har stått stille i en lang periode og ikke fulgt med i reallønnsutviklingen verken i kommunen eller samfunnet forøvrig». Han vil «sikre rekrutteringen til det politiske miljø i Oslo kommune» og har derfor overfor bystyret argumentert for at lønna bør opp. I bystyret får han bred støtte fra bystyrets største partier,- men ikke SV., skriver Ivar Johansen

Ordføreren vil øke politikerlønninger: Det viktigste først?

av Ivar Johansen

Høyres ordfører Per Ditlev-Simonsen er bekymret for lønna til byens heltidspolitikere i Oslo kommune. I  følge ordføreren har denne «i praksis har stått stille i en lang periode og ikke fulgt med i reallønnsutviklingen verken i kommunen eller samfunnet forøvrig». Han vil «sikre rekrutteringen til det politiske miljø i Oslo kommune» og har derfor overfor bystyret argumentert for at lønna bør opp. I bystyret får han bred støtte fra bystyrets største partier,- men ikke SV.


Joda, «rekrutteringen til det politiske miljø i Oslo kommune» kan bekymre noen og enhver, men jeg ville nok heller bekymre meg for grasrotfolket i bydelene framfor heltidspolitikerne i Rådhuset. I Groruddalsbydelene finner en mange dyktige politikere som bruker mesteparten av sin fritid til arbeid i bydelsutvalg og komiteer i bydelen i et ærlig forsøk på skape bedre forhold for byens befolkning. Dette gjør de for en reell godtgjørelse til det menige bydelsutvalgsmedlem på omkring 60-70 kroner pr. time (møte, saksforberedelser m.v. inkludert).  De drukner i sakspapirer og utredninger, og mange gir opp etter bare en valgperiode.
 

Jeg er redd partiene neste høst igjen vil måtte erkjenne at dette slett ikke er så attraktive verv. Lokaldemokratiet er i ferd med å forvitre, og det tilløp til fornyelse som f.eks. direktevalgte bydelsutvalg representerte, ser jo ut til å bli stoppet av et borgerlig bystyreflertall i bystyret. Dette burde bekymre ordføreren mer enn hans egen og kollegers lønn i Rådhuset.


Rådhusets 18 heltidspolitikere har en lønn fra kroner 360.000 til 390.000. Etter min oppfatning er dette en god avlønning for den som i en kort periode av sitt liv påtar seg et verv som folkevalgt. Det er faktisk viktig at heltidspolitikerne i Rådhuset er seg bevisst at de skal være folkevalgte, i ordets reelle betydning. I stedet for drosje eller egen parkeringsplass i Rådhuset burde de f.eks. føle på kroppen hva vanlig folk i denne byen opplever hver dag; proppfulle T-baner eller TT-bilen som kommer en halvtime for sent.


Kanskje Oslo har for mange heltidspolitikere. Det at 11 av bystyrets medlemmer er på heltid bidrar til å skape et A og B-lag i bystyret; mellom heltids- og fritidspolitikere. Og det er en betydelig avstand mellom de arbeidsmuligheter bystyrepolitikere har, sett i forhold til de 650 fritidspolitikerne i bydelsutvalgene.


Når ordføreren argumenterer med at politikerlønna må heves for å «sikre rekrutteringen», så er det sannelig også andre grupper han burde tenke på. Høyre ynder jo ofte klisjemessig å hevde at «de skal gjøre det viktigste først». Stovner bydel har nå utlyst 10 stillinger i bydelens hjemmebaserte tjenester; 3 distriktsledere og 7 avdelingssykepleiere. Avdelingssykepleierne har en 3-årig høyskoleutdanning bak seg, og hver avdelingssykepleier skal ha lederansvar for 7-10 ansatte og et betydelig antall brukere. Årslønn: kroner 233.000. Bydelen søker også etter 3 sykepleiere til sykehjemmet, med en årslønn på fra kr. 190.000 til 212.000.


Sykepleierne i denne byen måtte gjennomføre en flere ukers streik, ute at dette i nevneverdig grad bekymret flertallspartiene i Oslo rådhus. Dette på tross av at byen har en betydelig rekrutteringskrise både når det gjelder sykepleiere og hjelpepleiere, med et betydelig antall ubesatte sykepleierstillinger. Det er liten grunn til å regne med at Stovner får besatt sine sykepleierstillinger.


For å «sikre rekrutteringen» til det sentrale politiske miljø mener byens ordfører at heltidspolitikere i Rådhuset bør ha en lønn godt over 400.000 kroner, mens det ikke ser ut til å bekymre ordføreren og hans parti nevneverdig at «rekrutteringen» til byens omsorgssektor er i ferd med å rakne fordi byens sykepleiere ikke orker å slite ut helsa si på tungt omsorgsarbeid til en lønn på litt over halvparten av det bystyreflertallet mener heltidspolitikere fortjener. Snakket noen om å prioritere det viktigste først?


(Lokal refleks, Akers Avis 28. aug. 1998)