Offentlig styring

Folkevalgtes ombudsrolle

Hemmeligholdet i Oslo Rådhus overgår i dag hemmeligholdet i Forsvarets Overkommando, og det ønsker tydeligvis ikke Høyre å gjøre noe med. Om partiet får det som det ønsker vil det bli lettere for tanta mi å skaffe informasjon om Oslo kommune, enn jeg som folkevalgt. Hun har iallefall lov til å spørre bydelsadministrasjonssjefen om faktiske opplysninger, noe Høyre ønsker å forhindre at folkevalgte i framtida skal ha adgang til, skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Folkevalgtes ombudsrolle

Av Ivar Johansen, SV's bystyregruppe i Oslo


En del eldre trygdeboligbeboere i en Oslobydel har vært på informasjonsmøte med bydelens pleie- og omsorgsavdeling, og mottatt det - for dem - brutale budskap: dere må alle flytte ut av deres boliger fordi de 46 trygdeboligene er tenkt ombygd til 23 omsorgsboliger. Vi er alle opptatt av trygghet og ro i hverdagen, og med ett får altså 46 eldre beskjed om at de må flytte ut av sine hjem. De oppfatter ingen klar beskjed om verken når eller hvor, og slett ikke om de kan flytte tilbake til hjemmet sitt etter ombygging.


Det blir søvnløse og fortvilte netter blant de eldre, som tilslutt slår ut i harme og indignasjon. De skriver protestbrev til bydelens administrasjonssjef, og henvendelser når også til folkevalgte i bystyret. Folkevalgte har ikke bare rollen som beslutningstaker. Særs viktig er også ombudsrollen og dialogen med byens befolkning. Det å kunne veilede og hjelpe publikum i forhold til det kommunale tjenesteapparat.


En kjapp telefon til bydelens administrasjonssjef avklarte at bydelen her nok hadde kommet noe skjevt ut i informasjonen til de eldre, og at budskapet ikke hadde nådd klart fram. Jeg ble overbevist om at bydelen har lagt opp en svært profesjonell framdrift når det gjelder informasjon og samarbeid med de berørte eldre. Men noe gikk galt i starten. For meg som folkevalgt var det nyttig kjapt å kunne skaffe meg primærinformasjon direkte fra bydelens administrasjonssjef. For bydelens administrasjonssjef var det nyttig å få avdramatisert saken overfor en folkevalgt. For de berørte eldre var dette nyttig fordi de kjapt - ved min bistand - kunne få avklart enkelte forhold de mener ikke kom fram på informasjonsmøtet, samtidig som bydelen selv  - etter eget ønske -raskt nå presiserer uklarheter direkte overfor de berørte eldre.


Slik skal folkevalgte jobbe i sin ombudsrolle. Men se, slik vil ikke det sittende Høyrebyrådet ha det. Allerede dengang Michael Tetschner var byrådsleder skrev han til bystyret og understreket at det var uakseptabelt at bystyrepolitikere kunne skaffe seg informasjon direkte fra etatene og tjenesteapparatet. Bystyrepolitikere skulle spørre byrådet, og  bare det. Men byrådslederen kunne ønske som bare det han. Det ble med ønsket. Bystyret har nemlig enstemmig reglementsfestet at «etatene så langt det er praktisk og arbeidsmessig mulig skal hjelpe bystyrets medlemmer med alle foreliggende opplysninger, herunder etatenes faglige skjønn».


Nå ønsker det sittende Høyrebyrådet å få politisk kontroll med informasjonen. Bestemmelsen om at folkevalgte kan få tilgang til faktaopplysninger direkte fra etatene foreslås fjernet. Og vi ser svakheten ved kommunalparlamentarismen. «Bystyret kjenner bare byrådet», skriver byrådet overfor bystyret. Derfor bør alle spørsmål gå til byrådet. Og slike spørsmål skal normalt gå skriftlig, og det går som oftest uker før de blir besvart. Byrådet ønsker å byråkratisere den folkevalgte virksomheten ytterligere.


Vi kjenner samfunnssystemer i andre deler av verden hvor makthaverne ser det som særs viktig å ha full kontroll med enhver informasjon, men i Oslo Rådhus? «- Hadde jeg visst det jeg i dag vet for et år siden, ville Høyre gått inn for å utsette Reform 97», sa Høyres utdanningsbyråd Grete Horntvedt forleden. Det hun gjennom dette egentlig insinuerte var at det daværende Arbeiderpartibyrådet foretok en politisk siling av informasjon til bystyret, og at fagetatens (skolesjefens) syn/informasjon ikke nådde beslutningstakerne. Det er derfor overraskende at Høyre nå foreslår å instruksfeste at bystyret i ennå mindre grad enn i dag skal få tilgang til fagfolks og fagmyndighetenes syn på de saker som skal behandles. Det politiske organet Byrådet skal sile all informasjon.


Hemmeligholdet i Oslo Rådhus overgår i dag hemmeligholdet i Forsvarets Overkommando, og det ønsker tydeligvis ikke Høyre å gjøre noe med. Om partiet får det som det ønsker vil det bli lettere for tanta mi å skaffe informasjon om Oslo kommune, enn jeg som folkevalgt. Hun har iallefall lov til å spørre bydelsadministrasjonssjefen om faktiske opplysninger, noe Høyre ønsker å forhindre at folkevalgte i framtida skal ha adgang til.


(kommentarartikkel i Klassekampen 28. juli 1997)


Legg til kommentar