Offentlig styring

Grenser mellom embetsverk og politikk

 I fjor høst opplevde vi i Oslo at Venstrefolk synes det var helt greit at en kommunal etatsleder hadde to hatter samtidig. I embets medfør var direktøren ved Ullevål Sykehus en av helsebyrådens aller nærmeste faglige rådgiver, men parallelt sendte Venstre ham i byrådsforhandlinger med gymkameratene i Kr.F. og Høyre for å drøfte en politisk plattform for hvordan en skulle få kastet det byråd som var sykehusdirektørens overordnede. Den samme sykehusdirektør ble også lansert som kandidat til det samme byråd.


 Jeg har ved en tidligere anledning prøvd å utfordre Venstre på om de ikke så det uheldige i en slik sammenblanding mellom politikk og forvaltning, men daværende Venstreleder såvel på landsplan som i Oslo Bystyre, Odd Einar Dørum, har vært helt tyst, skriver Ivar Johansen.

Grenser mellom embetsverk og politikk

Av Ivar Johansen, SV's bystyregruppe


Venstreleder Lars Sponheim ønsker at det skal trekkes klarere grenser mellom embetsverk og politisk ledelse i departementene. Forslaget er aktualisert av ekspedisjonssjef Haktor Hellands raske skifter mellom jobben som embetsmann i Barne- og familiedepartementet og statssekretær for tidligere statsråd Terje Røed-Larsen. Venstre ønsker en ordning med karanteneordning for embetsmenn som har vært politikere. 

 Dagbladet støtter dette initiativet på lederplass 8. desember. Det er viktig å få en klarere grenseoppgang mellom embetsverk og politisk ledelse i departementene. På samme måte er det viktig å få en ryddigere holdning til spørsmålet på kommuneplan. Men dessverre er jeg ikke sikker på om Venstrelederens standpunkt fullt ut har dekning i eget parti.


 I fjor høst opplevde vi i Oslo at Venstrefolk synes det var helt greit at en kommunal etatsleder hadde to hatter samtidig. I embets medfør var direktøren ved Ullevål Sykehus en av helsebyrådens aller nærmeste faglige rådgiver, men parallelt sendte Venstre ham i byrådsforhandlinger med gymkameratene i Kr.F. og Høyre for å drøfte en politisk plattform for hvordan en skulle få kastet det byråd som var sykehusdirektørens overordnede. Den samme sykehusdirektør ble også lansert som kandidat til det samme byråd.


 Jeg har ved en tidligere anledning prøvd å utfordre Venstre på om de ikke så det uheldige i en slik sammenblanding mellom politikk og forvaltning, men daværende Venstreleder såvel på landsplan som i Oslo Bystyre, Odd Einar Dørum, har vært helt tyst.


 Når en kommunal etatssjef etter gjeldende lovverk ikke er valgbar til et kommunestyre, er det nettopp for å få et klart skille mellom politikk og forvaltning, og jeg hadde jo da håpet at Venstre også innser at det er svært uheldig dersom en kommunal etatssjef deltar i partipolitiske forhandlinger om hvordan en skal få kastet det sittende byråd.


 Jeg undres på om i allefall nåværende Venstreleder Lars Sponheim, utfra det forslaget han har framsatt i Stortinget, ser det uheldige i Venstres opptreden i Oslo.


(trykket som replikk på side 2 i Dagbladet 2. januar 1997)


Legg til kommentar