Offentlig styring

Ny IKT-organisering i bydelene

Delegering av ansvar og myndighet er viktig, og en forutsetning for en vellykket bydelsorganisering. Vi har forutsatt at vettet og klokskapen er jevnt fordelt i denne kommunen, og at den politiske og administrative ledelse i Rådhuset ikke er den som nødvendigvis vet best. Fra SVs side forutsetter vi at de som organiserer tjenesteapparatet nærmest brukerne faktisk har de beste forutsetninger for å beslutte hvordan de administrative støttefunksjoner bør være organisert, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet ny IKT-organisering i bydelene.


Oslo bystyre 1. mars 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 62 Ny IKT-organisering i bydelene


Ordfører,

På intranettsidene til byrådslederens avdeling ligger et utmerket dokument, kalt ”Strategisk planlegging og målstyring i Oslo kommune”. Der understrekes det sterkt at medvirkning og forankring er en viktig forutsetning for å lykkes.

Myndiggjøring og ansvarliggjøring er en vesentlig komponent innenfor det som går under betegnelsen New Public Management, et organisasjons- og ledelseskonsept i offentlig sektor som særlig borgerlig side i dette bystyret har som ledestjerne. NPM foreskriver en rekke prinsipper som skal gjøre offentlige organisasjoner kvalitativt bedre og mer effektive, og myndiggjøring er i denne sammenhengen et verktøy for å skape både medarbeiderutvikling og bedre tjenester.

Delegering av ansvar og myndighet er viktig, og en forutsetning for en vellykket bydelsorganisering. Vi har forutsatt at vettet og klokskapen er jevnt fordelt i denne kommunen, og at den politiske og administrative ledelse i Rådhuset ikke er den som nødvendigvis vet best. Fra SVs side forutsetter vi at de som organiserer tjenesteapparatet nærmest brukerne faktisk har de beste forutsetninger for å beslutte hvordan de administrative støttefunksjoner bør være organisert.

Sjelden har jeg sett en sak hvor våre 15 bydeler så massivt advarer mot byrådets forslag til sentralisering av IKT-tjenester. De gir krystallklar beskjed; dette ønsker vi ikke. De bestrider byrådets regnestykker, og sier at dette vil være fordyrende og gi dårlige tjenester. Men byrådet vil overkjøre bydelene. Vettet er allikevel ikke likt fordelt i kommunen. Byrådet vet best.

Etatssjefsinstruksen fastslår at bydelsdirektøren har et administrativt, faglig og økonomisk ansvar og myndighet for bydelen, og at midlene blir brukt forsvarlig. Og ikke minst, at bydelen har en effektiv tjenesteyting og god publikumsservice.

Bydelsdirektørene er ganske tydelig på at byrådet i den foreliggende saken anbefaler løsninger bydelene ikke ønsker, og som gir dårligere og dyrere tjenester. Da spør vi i SV: hvor blir det da av ledelses- og styringsprinsippene og de vakre ordene om myndiggjøring, ansvarliggjøring og forankring? Kommunen kan opplagt spare masse penger ved å utnytte sin storkundeposisjon og derfor sentralt framforhandle gode innkjøpsavtaler knyttet til utstyr, programvare, lisenser og slikt. Kloke etatsledere i bydelene benytter seg selvsagt av slike avtaler. Og det er her kommunens innsparingspotensiale i hovedsak ligger, ikke på å overstyre bydelene på organisatoriske løsninger.

Bydelene forvalter årlig budsjetter på mer enn 9 milliarder kroner, og de gjør det på en fremragende måte som både gir gode tjenester og god ressursutnyttelse. Fra SV side har vi tillit til bydelenes evne til å velge organisasjonsløsninger som gir en effektiv forvaltning av sine budsjettmidler. Vi vektlegger målstyring, myndiggjøring og ansvarliggjøring, og ønsker ikke at bystyret skal detaljstyre bydelenes valg av IKT-løsninger. Dette har bydelenes administrative og politiske ledelse de beste forutsetninger til selv å beslutte. Vettet er likt fordelt i denne kommunen, og da bør bystyret og byrådet avstå fra slik detaljstyring ovenfra.