Offentlig styring

Regnskapsprinsipp for kommunale foretak 2005

Dette er ikke tidspunktet for prinsipiell drøfting av kommunale foretaks egnethet som organisasjonsform i Oslo kommune.
Bystyret er ikke invitert til det, og har eller ikke nødvendig bakgrunnsinformasjon. Foretaksorganisering med markedsleie og utbyttetenkning er noe annet enn foretak i en sosialistisk styrt kommune. Innbyggerne i Trondheim merket etter siste valg en betydelig forskjell når det ble et sosialistisk bystyreflertall. Også de kommunale foretakene ble da instrumenter for en annen politikk. Fra SVs side kan vi derfor ikke følge Arbeiderpartiet i deres kritikk av foretaksmodellen, sa Ivar Johansen da bystyret drøftet regnskapsprinsipper for kommunale foretak.


Oslo bystyre 1. februar 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 25 Regnskapsprinsipp for kommunale foretak 2005


Ordfører

Dette er ikke tidspunktet for prinsipiell drøfting av kommunale foretaks egnethet som organisasjonsform i Oslo kommune.
Bystyret er ikke invitert til det, og har eller ikke nødvendig bakgrunnsinformasjon.

Finanskomiteen forbereder en flik av en slik evaluering gjennom et forestående seminar, som også bystyrets øvrige komiteer blir invitert til. Kommunale foretak er en rammeorganisering, og gir bystyret betydelig større innflytelse enn for eksempel aksjeselskapsorganisering. Foretakenes profil og politikk blir det som bystyrets flertall gjør det til,- som det meste annet i denne kommunen.

Foretaksorganisering med markedsleie og utbyttetenkning er noe annet enn foretak i en sosialistisk styrt kommune. Innbyggerne i Trondheim merket etter siste valg en betydelig forskjell når det ble et sosialistisk bystyreflertall. Også de kommunale foretakene ble da instrumenter for en annen politikk.

Fra SVs side kan vi derfor ikke følge Arbeiderpartiet i deres kritikk av foretaksmodellen. Et H/Fr.P-byråd fører en politikk som mange av oss er uenig i, og som resulterer i nedbygging av viktige velferdstjenester. Vi argumenterer ikke for avvikling av parlamentarismen av den grunn. Vi forteller i stedet velgerne at når de gjennom valg ber om H/Fr.p-politikk, ja så får de det, - også i de kommunale foretakene.

Arbeiderpartiet blander sammen organisasjonsmodeller, med den politikk bystyrets borgerlige flertall lar gjennomsyre organisasjonen. Da blir det galt.I Norge har vi hittil hatt enighet om at formålet med offentlige tjenester ikke skal være økonomisk fortjeneste, men velferd.

Det generell politiske krav om å gå over fra å bruke kommunelovens- til å bruke regnskapslovens prinsipper for regnskap er en konsekvens av kommersialiserings- og markedstenkning. Sentralt i denne New Public Financial Management-ideologien er at offentlig sektor splittes i enheter som blir underlagt resultatmål etter modell fra regnskapsloven. Dette forutsetter at all offentlig aktivitet betraktes som ”kjøp av tjenester”, er kontraktsrelatert og forutsetter splitting i bestiller og utførerenheter.

Regnskapsloven er dårlig egnet til å fange opp kvalitative størrelser eller at kommunens tjenester har innbyggernes behov som formål. Fra SVs side kan vi ikke se at det er klokt å betrakte fordeling av offentlig velferd etter bedriftsøkonomiske spilleregler.

At byrådet – foreløpig – konkluderer med at de kommunale foretakene for 2005 skal føre sine regnskaper etter kommuneloven er klokt, og støttes naturligvis av SV.

Legg til kommentar