Offentlig styring

En sosialist som folkevalgt er ikke som andre folkevalgte...

"Denne uka har jeg vært innkalt til møte med nominasjonskomiteen i Oslo SV, på linje med de 9 andre av SVs nåværende bystyrerepresentanter som har sagt ja til gjenvalg. Det jeg understreket i min samtale med nominasjonskomiteen var særlig å understreke at en sosialist i folkevalgtrollen ikke bare skal representere en annen politikk, men også ha en annen arbeidsform, ikke minst i balansepunktet mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.

Jeg ser at bystyregruppa har vært gode på den grønne delen av vår parole, men at vi ikke har vært like gode på rettferdighetsdelen. Ikke har hatt god nok kompetanse og hatt tilstrekkelig høyt nok fokus på kampen mot fattigdom, endre levekårsforskjeller og kampen mot forskjells-Oslo. Jeg håper inderlig nominasjonsprosessen sikrer oss en valgliste som vektlegger dette hensyn", skriver jeg i en kommentar på bloggen. Les notatet jeg leverte til nominasjonskomiteen under.I folkets tjeneste

En sosialist er som folkevalgt ikke som andre folkevalgte….
  Intern arbeidsform: Lagspiller

Politiske standpunkter og politiske initiativ utvikles gjennom gode prosesser i egen fraksjon, bystyregruppa og partiets organer og tillitsvalgte – også lokalt i bydelen. Forankring i partiet er grunnleggende, som SV-folkevalgt skal da ha lojalitet til partiets program, vedtak i partiets organer og signaler fra SV-miljøet. Sakens innhold underordnes personlig profilering.

Eksempel på egen praksis: Ingen sak behandles uten at SV-ere på saksfeltet eller SV-tillitsvalgte i den aktuelle bydel spørres.

Ekstern arbeidsform: Dialog og allianser

En SV-folkevalgt skal være i meget tett dialog med de av byens innbyggere som rammes av forskjells-Oslo, og som ikke nødvendigvis selv er gode på lobbyvirksomhet eller orientere seg i det politiske og administrative byråkrati. Vi skal ikke vente på henvendelser, men ta aktiv kontakt med folkelige bevegelser, fagbevegelsen, ansattes organisasjoner m.v. og være i en tett dialog. Det er gjennom kombinasjon av å skape utenomparlamentarisk press og initiativ i de parlamentariske organer en kan oppnå de beste resultater.

Eksempel på egen praksis: Har et adresseregister på 30.00 mailadresser (herav 15.000 i Oslo), ordnet geografisk og temamessig og som ut fra seleksjon regelmessig får informasjon og bes om å gi synspunkter og ta kontakt. 

Politiske prioriteringer:

Oslo SV gikk til valg på slagordet ”Sammen for ei grønn og rettferdig Oslo”. For en sosialist må det grønne perspektivet ha en annen innretning en for borgerlige bystyrepolitikere, og underordnes kampen for en sosialistisk bypolitikk og det å endre levekårsforskjeller. Min rolle som folkevalgt dreier seg ikke om hvem som er best til å administrere Oslo, men om interesse- og klasseforskjeller.Bystyregruppa må styrkes i kompetanse på og prioritere betydelig høyere rettferdighets-delen høyere. Kampen mot forskjells-Oslo. Og herunder: Kamp for å opprettholde gode, offentlige tjenester, - mot marked, konkurranse og privatisering. SV er det eneste parti som med tyngde kan ivareta disse interessene.

Eksempler på egen praksis: I morgendagens bystyremøte: Kamp mot salg av kommunale utleieboliger på Grünerløkka (taper den), men samtidig – mot byrådets ønske: sikrer at de får beholde den kommunale bostøtte. Byrådet har anket inn i bydelsutvalg Nordstrands ønske om ikke å redusere uteteam og fritidsklubb. SV sikrer flertall for å opprettholde disse.Byrådet ønsker større grad av New Publish Management i organisering av helse- og omsorgstjenester, denne gang ved å sentralisere all sykehjemsdrift for å rendyrke bestiller-/utførerorganisering. Vi taper den saken i morgen.  

Åpenhet:

Sosialister skal konsekvent sloss for åpne prosesser, mot uønsket hemmelighold, lukkede møter og munnkurv. Fagetater/fagfolks syn skal komme til orde, og alle ansatte skal oppmuntres til å delta i den alminnelige samfunnsdebatt.

Eksempel på egen praksis: Fått vedtak i bystyret på at ansattes ytringsfrihet både er ønsket og legalt. Eget nettsted ut fra parolen: ”De folkevalgte er tilgjengelig for deg”, med telefonnummere, mailadresser m.v. til landets 800 fremste folkevalgte. Er hovedoppslagsverket journalister bruker for kontakt med landets politikere.
Ombudsrollen:

Den SV-folkevalgte er befolkningens, og særlig de minst ressurssterkes ”advokat” inn i kommunen. Viktig å lytte til – og bringe fram – enkeltinnbyggernes egenerfaringer og eksempler fra ”sin sak”, da det er enkeltinnbyggernes erfaringer og eksempler som er lakkmustesten på om kommunens regelverk og politikk virker etter intensjonen.

Eksempel på egen praksis: opprettet nettstedet ”Osloombudet.no”, som resulterer i mange henvendelser fra enkeltmennesker i kommunen. 

Vi har ikke flertall alene…

SV har – ennå ikke – flertall alene, vi må inngå allianser og kompromisser med andre partier i bystyret for å dreie vedtakene lengst mulig i vår retning – mot venstre.

Ivar Johansen 16. juni 2006

Legg til kommentar