Offentlig styring

Bydelsutvalgene må ha tilstrekkelig albuerom og muligheter

Reglementer kan høres ut som trøtte saker, som mange holder seg unna. Men som vi egentlig vet, det er reglementene som fastsetter rammevilkårene. På godt og vondt. SV er opptatt av at det skal være spennende å drive bydelspolitikk, og at våre lokale folkevalgte skal gis tilstrekkelig albuerom og muligheter. Det betyr for eksempel tilgang på informasjon, initiativrett og utredningsmuligheter. Både for bydelsutvalget som kollegium, utvalgets flertall, og mindretallet. I finanskomiteen har SV – med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet – foretatt en betydelig forbedring av byrådets forslag til reglement. Først og fremst ved å styrke bydelsutvalgets posisjon i forhold til administrasjonen, og gitt BU handlingsrom, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet nytt reglement for bydelene.

Oslo bystyre 15. oktober 2003
Ivar Johansen, SV
  

Sak 363 Endringer i bydelsreglementet

Ordfører, 

Reglementer kan høres ut som trøtte saker, som mange holder seg unna.

Men som vi egentlig vet, det er reglementene som fastsetter rammevilkårene. På godt og vondt. 

SV er opptatt av at det skal være spennende å drive bydelspolitikk, og at våre lokale folkevalgte skal gis tilstrekkelig albuerom og muligheter. Det betyr for eksempel tilgang på informasjon, initiativrett og utredningsmuligheter. Både for bydelsutvalget som kollegium, utvalgets flertall, og mindretallet.  

I finanskomiteen har SV – med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet – foretatt en betydelig forbedring av byrådets forslag til reglement. Først og fremst ved å styrke bydelsutvalgets posisjon i forhold til administrasjonen, og gitt BU handlingsrom.  

- vi får nå reglementsfestet at leder, nestleder eller et mindretall på 3 kan forlange enhver sak under bydelens virksomhetsområde lagt fram for bydelsutvalget til orientering eller avgjørelse, - med en del begrensninger for eksempel mot de rene klient- og personalsaker. 

- vi får reglementsfestet at leder, nestleder eller et mindretall på 3 kan pålegge administrasjonen å utrede saker innen utvalgets myndighetsområde - og vi får reglementsfestet at bydelsutvalget skal ha rett til innsyn i alle kontrakter, avtaler m.v. i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta tilsynsansvaret. Og i den sammenheng understreker vi at det enkelte medlem kan kreve slikt innsyn, selv om informasjonen skal gå til hele bydelsutvalget. 

Sagt med enkle ord; vi tar konsekvensen av at bydelsutvalget er øverste myndighet i bydelen, og skal i bydelene ha minst samme ansvar og rammevilkår som vi her i bystyret har når det gjelder bynivå.  

Hvis bydelene skal være noe mer enn utskutte administrative enheter er det viktig at bydelspolitikerne gis en mer reell makt. Finanskomite-flertallets forslag til endringer flytter noen steiner i riktig retning. 

Så ordfører, har vi vært i den situasjon at SV initierte at finanskomiteen innhentet Kommuneadvokatens uttalelse på byrådets forslag til nytt reglement. Og helt utrolig; vi får krystallklar beskjed tilbake;  når det gjelder valgbarhetsregler er byrådets forslag i strid med kommuneloven. Vi skal være særs varsomme med å utelukke noen fra den demokratiske rett det er å delta i folkevalgte organer, og her ønsket byrådet lovstridig å frata enkeltpersoner deres demokratiske rettigheter. 

Dette er slett saksbehandling. Bystyret var ved vedtakelsen av juridisk strategi krystallklar på at Kommuneadvokatens uttalelse alltid skal innhentes på utkast til og endringer av reglementer. Det er sterkt at byrådet bevisst unnlater å gjøre dette, og som konsekvens inviterer bystyret til å opptre lovstridig. Saken fikk en god avslutning. Forslaget til valgbarhetsregler er tatt ut av bydelsreglementet. De demokratiske rettigheter som følger av kommuneloven skal også gjelde for Oslos innbyggere.

Les fra bystyrets behandling.

Legg til kommentar