Offentlig styring

EU undergraver 17. mai i Grunnlovsåret 2014

EU undergraver 17. mai i Grunnlovsåret 2014

Vi som er særs kritisk til EU deltar på like fot med resten av folket i årets 17.mai-feiring. Vi feirer folkestyret og vår nasjonale sjølstendighet. Vi feirer både 200 år med egen Grunnlov og dessuten 20-års jubileet for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994.

Begge disse bærebjelkene i det norske demokratiet trues av EU via EØS:

- Grunnloven uthules gjennom avgivelse av suverenitet til EU i stadig større omfang

- Folkets nei til EU undergraves gjennom ja-partienes iver etter å tilpasse Norge til EU

I det feststemte året 2014 skal vi feire Grunnloven. Vi må imidlertid ikke lukke øynene for at det helt sentrale budskapet fra 1814 om folkesuverenitet og nasjonalt sjølstyre markspises av ledende politikeres iver etter å tekkes EU på stadig flere områder.

Nei til EU oppfordrer derfor det norske folk:

- Slå ring om Grunnloven.

- Si fortsatt nei til EU-medlemskap. 

Krev at folkestyre og suverenitet tas på alvor - Norge ut av EØS.

Lav valgdeltakelse: Bilde på totredjedelssamfunnet og utenforskap

Lav valgdeltakelse: Bilde på totredjedelssamfunnet og utenforskap

Er det en kommunal/offentlig oppgave å bidra til høyere valgdeltakelse? F.eks. ha målrettet aktivitet overfor velgergrupper som vi vet i mindre deltar, som at kun 43 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og bare 46 prosent av de mellom 18- 21 år stemte ved valget i 2011. Jeg mener at svaret opplagt er ja, men merker meg at flere partier mener at dette ikke er en offentlig oppgave.

Valgstyret i Oslo har, med bakgrunn i et forslag fra SV, nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med spørsmålet, og hvor jeg selv har deltatt. Jeg har levert et skriftlig innspill til gruppa, som jeg gjengir nedenfor. Som en del av min begrunnelse for at det er viktig med kommunalt (og også statlig) innsats for å øke valgdeltakelsen er:

"Lav valgdeltakelse har betydelige konsekvenser for demokratiet og dets legitimitet. Demokratiet og demokratiutvikling hviler på deltakelse. Hvis vi vil ha et pulserende demokrati også i framtida, er det vårt felles ansvar at vi klarer å vedlikeholde det. Dette er en felles utfordring for både myndigheter, partier, medier, de frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne selv.

Det norske samfunn er preget av en sterk fellesskapsfølelse. Lav valgdeltakelse kan sees på som et signal om at mange opplever at de ikke er en del av dette fellesskapet. Målet om et samfunn der alle er med, er viktig av mange grunner. Lav valgdeltakelse er en del av et større bilde. Begrepet «to tredjedelssamfunn» er et bilde på utenforskap, et bilde på et delt samfunn." Les hele mitt innspill nedenfor, og komme gjerne med innspill til forbedringer og endringer av teksten.

Sykehjemsetaten: Institusjonssjefene sitter fortsatt med ansvar, men ikke myndighet

Sykehjemsetaten: Institusjonssjefene sitter fortsatt med ansvar, men ikke myndighet

En ekstern gjennomgang fra konsulentfirmaet Deloitte konkluderte med at Sykehjemsetatens institusjonsledere ikke har tilstrekkelig myndighet i forhold til det ansvaret de sitter med. Som det heter i rapporten: "Gjennom intervjuene synliggjøres spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten og resultatansvaret ved det enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for økonomisk styring, lik praksis og korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges samsvaret mellom ansvar og myndighet. Institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift."

I notat til bystyrets finanskomite redegjør byråd Aud Kvalbein for hvilke endringer Sykehjemsetaten vil gjøre med bakgrunn i anbefalingene fra det eksterne konsulentfirmaet. Og til det som er kjernen i kritikken, at "institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift," vil etatsledelsen i praksis ikke gjøre noe som helst av betydning. Det synes eldrebyråden er greit.

Jeg tror god kommunal ledelsesutøvelse er at etats-, institusjons- og virksomhetsledere gis både ansvar og myndighet, og at fullmakter og myndighet flyttes nedover i organisasjonen. Vi er jo så flink til å snakke om myndiggjorte medarbeidere, men i praksis?

Byrådet: Frivillige organisasjoner skal være politikernes forlengende arm

Byrådet: Frivillige organisasjoner skal våre politikernes forlengende arm

Mens H/Fr.P-regjeringen i sin regjeringserklæring understreker at "Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring", ønsker Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet i Oslo å prioritere støtte til frivillige organisasjoner som "bidrar til å oppnå de mål og strategier som er vedtatt av bystyret i Oslo kommune"(pgrf. 5), Byrådet ønsker altså at de frivillige organisasjoner skal være politikernes forlengede arm. Dette går fram av forslag til forskrifter for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet som Byrådet har sendt fram til bystyret.

Dette står i motstrid til en holdning hvor en respekterer og verdsetter organisasjonenes egenart og selvstendige stilling og at kommunen støtter de frivillige organisasjoners arbeid først og fremst for at organisasjonene skal realisere sine egne mål. Det krever at kommunen kjenner de frivillige organisasjonenes ambisjoner og vedtatte mål, og anerkjenner den rollen organisasjonene har som demokratibygger, vaktbikkje, læringsarena og sosial arena.

Jeg har bedt Byrådet overfor finanskomiteen utdype og begrunne sitt forslag.

Nei til politianmeldelse

Nei til politianmeldelse

Flertallet i Oslo bystyre har vedtatt å politianmelde bystyrerepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes for å ha røpet taushetsbelagte opplysninger ved publisering på internett av en rapport fra Kommunerevisjonen om sakene ved Lindeberg Omsorgssenter. Det er uklokt.

Jeg merker meg at Rødt mener de ikke har offentliggjort taushetsbelagte opplysninger. Helt uavhengig av det vil jeg si at alminnelig fornuft og medmenneskelighet tilsier at sykehjemspasienter og deres pårørende skal slippe å få detaljerte helseopplysninger breiet ut i offentligheten. Og ansatte skal slippe å lese detaljer om eget sykefravær eller disiplinærreaksjoner i media.  Det er ikke samfunnstopper, men vanlige folk nede på gulvet som da rammes. Jeg synes derfor Rødt og Bjørnar Moxnes her har utøvd et dårlig skjønn.

«Med folk, mot makta», heter det i Rødt i Oslos program for denne bystyreperioden. Da må vi sammen verne om systemene vi har for at folk, enten de er ansatte, innbyggere eller næringsdrivende, i fortrolighet, kan varsle og snakke med kontrollorganene når det gjelder mulige overgrep, maktmisbruk eller korrupsjon.  Kommunerevisjonen og varslerordningen er vanlige folks verktøy, i kamp mot makta.

Enkeltrepresentanter kan trå feil. Men grenser for hemmelighold og taushetsplikt, og hvordan vi behandler fortrolige eller taushetshetsbelagte opplysninger, er noe vi som folkevalgte her i Rådhuset først og fremst må klare å finne ut av selv.  Oslo Politikammer har viktigere ting å prioritere enn dette. For SVs del stemte vi i mot forslaget om å politianmelde Bjørnar Moxnes. 

Les hele mitt innlegg i bystyredebatten nedenfor.

Oslo-politikken trenger et lobbyregister

Oslo rådhus trenger et lobbyregister

Dette får bystyret nå mulighet til å ta standpunkt til ved et forslag vi har sendt fram. De 3 punktene bystyret inviteres til å vedta er:

- Bystyret ber byrådet utarbeide et forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker bystyrets medlemmer eller byrådet på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i saker som er til behandling eller skal behandles.

- Bystyret mener at et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer.

- Bystyret mener at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk søkbart for alle.

Les hele forslaget under "les mer."

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder bedre i pluss

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder i pluss

Når Oslo kommune får et driftsresultat 1,2 milliarder bedre enn budsjettert, er det nødvendigvis bra? Finansbyråden mener det, og skriver i en pressemelding:

"Oslo kommune kan nok en gang avgi et solid regnskapsresultat, til tross for at byen opplever en historisk sterk befolkningsvekst. God økonomistyring er avgjørende for å takle befolkningsveksten, sikre gode kommunale tjenester til befolkningen og medvirke til at kommunen kan opprettholde et nødvendig høyt investeringsnivå. Uten orden i eget hus ville ikke Oslo kommune vært i stand til å møte veksten på en god måte, sier finansbyråd Torger Ødegaard (H) i en kommentar til de fremlagte regnskapstallene."

Bystyrets budsjettvedtak henger i hop med vedtatte aktivitetsmål. Hvorvidt det f.eks er "solid regnskapsresultat" at Sykehjemsetaten ender fjoråret med et overskudd på 114,5 millioner er vel heller tvilsomt når vi kjenner de store utfordringer sykehjemssektoren i Oslo står overfor. Og i alle fall blir det spesielt at Fr.P. gjennom et budsjettforlik med byrådspartiene skrøt hemningsløst av den store seier de hadde skaffet byens eldre at de forhandlet seg fram til at Sykehjemsetaten fikk et budsjettøkning på 121 millioner, når etaten setter et tilnærmet tilsvarende beløp inn på bok, og sparer dem.

La meg også ta to bydeler som eksempel. Ved årsslutt satt bydel Nordstrand igjen med et overskudd på hele 64,4 millioner, mens nabobydelen, bydel Søndre Nordstrand, havnet ut i et underskudd på 78,4 millioner.

Jeg tror ikke vi skal bedømme byrådets økonomistyring før byrådet også legger framfor resultater og måloppnåelse for tjenesteproduksjon. Resultatet bør nødvendigvis vurderes annerledes i et bank-konsern (overfor aksjonærene) enn i det spleiselaget en kommune representerer (innbyggerne).

Rektor- og lederkontrakter: Byrådet dropper kontraktene

Rektor- og lederkontrakter: Byrådet dropper kontraktene

"Rektorer i Oslo-skolen skal selvsagt vurderes og måles på resultater, men dagens lederkontrakter og etterfølgende  vurdering av måloppnåelse fungerer ikke etter sin hensikt.  Å vurdere rektor etter 42 ulike parametere, med karakterer på en skale fra 1 til 5, fungerer kanskje på terningkastvurderingen som VG gir av bøker eller filmer, men ikke som lederevalueringsverktøy," sa jeg blant annet da bystyret like før jul behandlet vårt forslag om å avvikle kontraktene.

Nå har Byrådet kommet til samme konklusjon, og vedtatt av ordningen med lederkontrakter og lederevalueringer avvikles. Klokt av Byrådet.

Bydelskuttene: Det borgerlige bystyreflertallet har ansvaret

Bydelskuttene: Det borgerlige bystyreflertallet har ansvaret

I ukene som kommer vil mange merke nedleggelser og reduksjoner av viktige velferdstiltak, særlig i bydelene.  Mange er frustrerte og sinte. La denne henvendelsen være representativ for folks reaksjoner:

"Som du vet, har mange brukere og pårørende engasjert seg i forbindelse med at Vålerengen Bo- og servicesenters velfungerende dagsenter skal flyttes til Valle. Brukere og ansatte på dagsenteret  i Etterstadgata har en tung tid.De føler seg tråkket på, overkjørt, diskriminert, som pakkgods, “diska”. De er i sorg over en beslutning som er tatt av andre, over hodet på dem, en beslutning  som vil få store konsekvenser for deres daglige liv.Utsagn som dette hører vi ofte: 

“Jeg er så skuffet over politikerne –tror ikke jeg vil stemme flere ganger. -  Hele mitt liv har jeg hatt tro på sosialismen, men nå vet jeg ikke lenger. - Jeg føler meg sviktet.– Det er så trist. ”

Ingen har spurt de eldre hva de mener og ønsker i denne saken. De understreker også at deres reaksjoner ikke har noe å gjøre med dem som jobber på Valle. Det dreier seg om beslutningsprosessen og om tap av goder de har nå, som et lite dagsenter på et større sykehjem med flere servicefunksjoner."

I mitt svar har jeg understreket at frustrasjonen og sinnet må plasseres der det hører hjemme,; hos  bystyrets borgerlige flertall som heller kutter i viktige velferdstilbud, framfor å la byens mest bemidlede bidra noe mer til det felles spleiselaget.

Les hele svaret nedenfor.

Budsjettdemonstrasjon: Byrådet kutter - stopp nedskjæringa

Budsjettdemonstrasjon: Byrådet kutter -stopp nedskjæringa

Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet i Oslo, Norsk Sykepleierforbund i Oslo, LO i Oslo, FO Oslo, og Skolenes Landsforbund i Oslo arranger markering mot Oslobudsjettet i morgen, onsdag 11. desember kl 16.30 ved Oslo Rådhus i Borggården.

Bakgrunnen er at det borgerlige byrådet kutter i folks velferdsbehov og fortsetter salg av Oslo:

- Millionkutt for Oslos bydeler

- Lokale bibliotek står i fare for nedleggelse

- 3 kommunale sykehjem planlegges konkurranseutsatt i 2014

- 10 kommunale barnehager selges og 7 konkurranseutsettes i bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker. Dette for å kutte i ansattes pensjoner og for å kunne gi private barnehager lavere tilskudd.

- Kutt i ledelse og fagpersoner i barnehagene – dårligere pedagogisk tilbud 1350 nye barnehageplasser skal alle driftes av private aktører

- Skolebudsjettet kuttes, flere elever per klasse/grupper – mindre tid til oppfølging av hver enkelt elev- Kutt i fagsentrene - mindre hjelp til barna som trenger det mest

- Millionbeløp til OL- søknad der breddeidretten taper

- Skoler og sykehjem skal bygges via offentlig-privat samarbeid (OPS). Det betyr mer byråkrati og økte utgifter for kommunen

- Konkurranseutsetting, privatisering og økt bruk av midlertidig arbeidskraft øker forskjellene og åpner opp for sosial dumping. Adeccoskandalen på Ammerudlunden sykehjem er ikke glemt.

Ta med kolleger, venner og kjente og møt opp i Borggården.

Oslo bystyre: Fortsatt særpensjonsordninger for heltidspolitikere

Oslo bystyre: Fortsatt særpensjonsordninger for heltidspolitikere

Byrådet, og flertallet i bystyrets finanskomite, anbefaler at heltidspolitikerne i Rådhuset ikke skal ha samme pensjonsordninger som de ansatte i Oslo kommune. De ønsker egne pensjonsordninger for heltidspolitikerne.

Jeg ser det som prinsipielt riktig - og viktig - at folkevalgte og kommunalt ansatte følger de samme regler og vilkår hva gjelder lønns- og pensjonsvilkår. Folkevalgte skal være en del av det normalliv kommunens innbyggere og ansatte møter i det daglige, uten særordninger eller privilegier.

Byrådet argumenterer med at den politiker-pensjonsordning de foreslår er «en mer fremtidsrettet ordning». I så fall ville jeg forvente at byrådet fremmer de samme forslag til endringer av kommunens ordinære tjenestepensjonsordning. Dette gjelder særlig større fleksibilitet med alder for når man kan starte uttak av pensjon, og muligheter for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen.

I finanskomiteen ble jeg stående alene om å foreslå at de folkevalgte innlemmes i kommunens ordinære pensjonsordning. Saken sluttbehandles i bystyret.