Offentlig styring

Arbeidstilsynspålegg til Oslo kommune: Bedre kontroll mot arbeidsmiljølovbrudd

Arbeidstilsynspålegg til Oslo kommune: Bedre kontroll mot arbeidsmiljølovbruddArbeidstilsynet vurderer nå å gi kommunen dette pålegget: "Oslo kommune må innføre et system som sikrer at den enkelte arbeidstaker ikke utfører arbeid som overskrider bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Det skal også foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte (herunder også vernetjenesten)."

Påleggsvarselet kommer etter at Arbeidstilsynet over noen måneder har foretatt en systematisk gjennomgang av etater og virksomheter.

Arbeidstilsynet skriver blant annet: "Arbeidstilsynets kontroll viser at det foreligger flere brudd på arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid. Bruddene knytter seg både til ukegrensen og grensen per 4 sammenhengende uker. Noen av bruddene er grove. Arbeidstilsynet karakteriserer det som grovt brudd når det på én uke har blitt arbeidet utover 20 timer overtid. Tilsvarende når det har blitt arbeidet mer enn 60 timer overtid per 4 uker. Dette har forekommet i bydel Vester Aker, bydel Stovner og Sykehjemsetaten. Bruddene knytter seg til to-tre arbeidstakere på hvert sted."

Bystyrets finanskomite skal - etter blant annet initiativ fra meg - arrangere en dagshøring om forholdene onsdag 15. august.

Les rapporten fra Arbeidstilsynet (pdf)

Bystyret: Enstemmig ja til mitt forslag om døgnåpen, digital forvaltning

Bystyret: Enstemmig ja til mitt forslag om døgnåpen, digital forvaltningJeg er naturligvis svært fornøyd med at et enstemmig bystyre i går støttet mitt initiativ om at kommunen må få på plass en døgnåpen, digital, helautomatisk, innbyggertjeneste. Datatidsskriftet Digi.no omtaler dette som en IKT-reform.

"Det er et viktig begrep i vedtaket, som gir perspektivet: innbyggertjeneste. Utgangspunktet skal altså først og fremst være hva som kan gjøre hverdagen enklere for meg som innbygger, og ikke hva forvaltningen selv kunne ønske seg for endring av egen arbeidssituasjon. Det siste kommer som et pluss", sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet forslaget.

Les mer om bakgrunnen her
Les mitt innlegg i gårsdagens bystyremøte nedenfor

Privatsjåfør til ordføreren og Rådhusets topp-politikere?

Under dekke av "sikkerhetstiltak" foreslås det nå at det innføres privatsjåførordning for den politiske topp-Privatsjåfør til ordføreren og Rådhusets topp-politikere?ledelse i Rådhuset. Mot slutten av et notat til bystyrets finanskomite foreslår byrådslederen dette.

Jeg kan ikke se at det verken er hensiktsmessig, økonomisk fordelaktig eller riktig å innføre en særskilt transporttjeneste for ordføreren, bystyrets heltidspolitikere, byrådslederen og byrådene ved at det "leases og uniformeres som eid av Oslo kommune" særskilte biler. Det er vel nærmere 25 år siden ordningen med privatsjåfør for byens politiske toppledelse ble avviklet, og jeg kan ikke se behov for at dette gjeninnføres.

Politikeres behov for biltransport kan, som for andre i denne byen, løses ved bruk av taxi. Trolig kan det være hensiktsmessig å inngå avtale med et av taxiselskapene, slik at det derved kan øremerkes en pool av sjåfører som benyttes, og som kan ha særskilt innsikt i Rådhusets behov.

Jeg fremmet derfor på vegne av SV dette alternative forslag i gårsdagens møte i bystyrets finanskomite:
"Det etableres ikke en transporttjeneste for den politiske ledelse ved leasing av biler som uniformeres som eid av Oslo kommune." Kun Arbeiderpartiet støttet meg, og saken avgjøres endelig av bystyret neste onsdag.

173 tomme kommunale bygninger: Elendig forvaltning av fellesskapsressurser

173 tomme kommunale bygninger: Elendig forvaltning av fellesskapsressurserMens studenter står i boligkø, og byens kommunale etater mangler bygninger til en rekke gode formål, står 173 kommunale bygg på totalt 100 000 kvadratmeter tomme. Noen har stått ubrukt i årevis. Flere av dem tapper kommunekassen for store summer i løpende utgifter hver måned, heter det bl.a. i Aftenposten aftens hovedoppslag i dag.

Og avisa siterer meg på følgende:

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) har selv fulgt med på rundt 30 av de tomme eiendommene over tid. På to år, er lite endret.

- Å la offentlige bygninger stå tomme i årevis, mens de råtner eller blir utsatt for hærverk, er elendig forvaltning av fellesskapets ressurser. Jeg tviler på at byrådspolitikerne er like skjødesløse, når de forvalter egne verdier, sier han.

Han mener kommunen må leie ut bygningene, dersom det tar tid å finne ut av hva de skal brukes til. Eventuelt må flere bygg legges ut for salg.

- Dersom kommunen er usikker på den langsiktige bruken, kan man for eksempel ta i bruk husene for studenter på kort sikt. Med det presset som eksisterer i Oslo i dag, kan jeg ikke tenke meg at det er vanskelig å finne leietagere, sier han.

Les oppslaget her
Og her er et Excelark med liste over eiendommene

Flott Inga Marte

Flott Inga Marte "Grep inn i etterforskning av en incestsak", skriver Dagbladet i et dramatisk oppslag om Inga Marte Thorkildsen. Men, hun gjorde jo bare jobben sin. Selvsagt skal, og kan, stortingsrepresentanter gå inn i enkeltsaker.

I min rolle som folkevalgt - men først og fremst som medmenneske - vil jeg opplagt også engasjere meg i enkeltskjebner som dette. Ja, i min rolle som Osloombudet.no får jeg mange henvendelser fra folk som mener seg urimelig behandlet av forvaltningen.

Og så er jeg sikker på at det finnes to versjoner av hvordan hun tok kontakt, og hva som ble sagt. Bra Inga Marte.

Jeg synes Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lise Christophersen beskriver det godt på min  Facebook-profil:

"Jeg er sterkt uenig i Høyres kritikk av Inga Marte T i denne saken. Jeg ville gjort det samme som henne. Hadde jeg fått informasjon i en sak som var av vesentlig betydning for et barn i nød, ville jeg forsikret meg om at denne informasjonen var nådd fram dit den skulle. Da ville jeg tatt kontakt og formidlet det jeg visste. Hadde jeg opplevd at ikke alle relevante tiltak var prøvd, ville jeg spurt om det. Det handler ikke om å prøve å påvirke beslutningen i en sak. Det handler om å bry seg," skriver hun blant annet.

Les mer fra henne under.

Offentlig eierskapsprinsipper annerledes enn hos private

Offentlig eierskapsprinsipper annerledes enn hos private"Etter SVs syn slik at offentlig eierskap ved forvaltning av felleskapsverdier i de fleste tilfeller forutsetter et annet verdisyn og eierskapsutøvelse enn private eiere.  Mest grunnleggende er at kommunale bedrifter i seg selv er redskaper for å oppfylle bestemte samfunnsmessige sektorpolitiske mål, mens private bedrifter – med noen unntak – kun har forretningsmessige formål. Offentlig eierskap stiller annet krav til åpenhet og demokratisk innflytelse, til bevisst samfunnsansvar enten det er miljøkrav, sosial dumping eller etisk handel, og ikke minst: det er ikke normalt krav til økonomisk avkastning.

Jeg er derfor litt overrasket, kanskje, over at AP på en del merknader og forslag her følger borgerlig side, og ikke deler SVs syn og forslag. Men vi får ta det til etterretning," sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper.

Bystyreflertallet: Offentlig eierstyring av selskaper, uten spor?

Bystyreflertallet: Offentlig eierstyring av selskaper, uten spor?Venstre (og det borgerlige flertallet i bystyrets finanskomite) fastholder at Oslo kommune kun har et "klart forretningsmessig formål med sitt eierskap" i Oslo Kino AS, og "her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet" og man "forventer god avkastning av kommunens verdier." Kulturpolitikken er tydeligvis helt underordnet for Høyre, Fr. P og Venstre.

Jeg må nok også si at det overrasker meg noe at Venstre, Høyre og Fr.P stemmer i mot mitt forslag om at "bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger for ledere skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel." Oslo-partiene ser ut til å ville ha en annen politikk enn det Staten praktiserer i selskaper der Staten er inne.

Men at jeg, så langt, blir stående alene (også uten Arbeiderpartiets støtte) på at "kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater" synes jeg er litt skremmende. Her forvalter man store fellesskapsverdier og da styrer man ikke selskapene gjennom sms-er eller hemmelige kontakter hvor alle spor er slettet/skjult.

Bystyret skal sluttbehandle Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper i møte onsdag.

Les finanskomiteens innstilling her
Les om Byrådets "kulturpolitikk"

Kommuneøkonomi for alle: deltakende budsjettering

Kommuneøkonomi for alle: deltakende budsjetteringI Brasil inviteres alle innbyggere i en by til å være med og forme byens budsjetter. 1500 byer over hele verden har laget lignende ordninger. Deltakende budsjettering har blitt et av de mest populære redskapene i vår tid for økt deltakelse blant innbyggerne.

Jeg mener at elementer av dette har overføringsverdi, og kan gjennomføres, i norske kommuner, og anbefaler derfor en artikkel Einar Braathen har skrevet i Latin-Amerika-årboken som foreligger i disse dager.

Og samtidig er det også verdt å minne om boka Audun Lysbakken og Ingvar Skjerve skrev om det samme for tre år siden.

Les hele artikkelen her (pdf-dokument)

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjoner

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjonerEnergi-giganten Hafslund, der Oslo kommune eier 53,7 prosent av aksjene, gir 14.2 millioner kroner i etterlønn og bonus til tre sjefer som går fra et heleid Hafslund-selskap og til å ha ansvar for et selskap der Hafslund "kun" eier 49,5 prosent av aksjene.

Når bystyrets finanskomite neste uke skal behandle "Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper" vil jeg som et, av flere, forslag, legge inn: "Bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel."

Det foreligger signaler om at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til dette forslaget, men jeg ser med interesse fram til deres standpunkt.

Kommunale aksjeselskaper: Åpenhet og dokumenterbarhet

Kommunale aksjeselskaper: Åpenhet og dokumenterbarhet"Kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater."

"For å sikre størst mulig grad av demokratisk innsyn og kontroll skal alle kommunale aksjeselskaper der kommunen er majoritetsaksjonær etterleve kommunens regler om meroffentlighet og som hovedregel gjennomføre åpne styremøter. Kommunens representanter i styret der kommunen er mindretallsaksjonær skal arbeide for innføring av tilsvarende regler."

"Aksjeselskapene skal erkjenne solidaransvar, ved å ta ansvar for forpliktelser oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å følge retningslinjer som gjelder for det kommunale aksjeselskapet."

Dette er noen av de endringsforslagene jeg vil legge inn når bystyrets finanskomite skal innstille overfor bystyret på Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Har du innspill, forslag eller synspunkter tar jeg gjerne i mot det.

I folkets tjeneste

I folkets tjeneste"I folkets tjeneste", er for meg en parole med mening. Den uttrykker at jeg i folkevalgtrollen står til tjeneste for, og er i løpende dialog med, de mennesker som har valgt meg. Dette er en toveis-kommunikasjon: på de ene siden forteller jeg om de saker som er til behandling i folkevalgte organer, for derigjennom å få innspill fra de som har meninger om, og berøres av, beslutningene. Men vel så viktig er å få innspill om de saker som ikke står på dagsorden, og som burde vært reist. I ombudsrollen får jeg mange slike henvendelser, og jeg står til disposisjon.

Tilstedeværelse i sosiale medier er i den sammenheng viktig. Jeg har tilsammen 6.500 følgere på Facebook, Twitter, Origo og LinkedIn. Og blogg-innleggene legges også hver dag ut på andre nettsteder som Indymedia.no, Sv.no, Valgprat.no eller LO-nettstedet Fri Fagbevegelse. De temarelaterte nyhetsbrev går hver uke ut til tusener av mottakere.

Mitt eneste budskap med dette blogginnlegget er: Har du innspill eller synspunkter som du mener jeg som folkevalgt burde ha kjennskap til, eller ta opp: ta kontakt med meg. Du har valgt meg, og det er en viktig forutsetning for at jeg skal kunne gjøre en god jobb at jeg får korrigert de knusktørre sakspapirene administrasjonen sender meg, med den virkeligheten byens innbyggere møter. Jeg er tilstede for deg.

Og her har du rundt 1.000 andre folkevalgte som jeg også tror står til folkets tjeneste.