Offentlig styring

Oppgavedifferensiering – Endelig søknad – Kommunalt ordenspoliti

Kriminalitetsbekjempelse, ikke minst på grunn av tendensen til grovere vold og bevæpning, er slett ikke noen politimester Bastian-oppgave. Her kommer en ofte opp i særs farlige situasjoner, og som det kreves kløkt å takle. Ofte med tungt bevæpnet politi og betydelig spisskompetanse. Politiets tiltakskjede henger meget tett sammen. Byrådets forslag er i realiteten å vingeklippe Oslopolitiet, og ville trolig gitt oss et svekket Oslopoliti, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet spørsmålet.

Etablering av Hav Eiendom AS

SV mener at et heleid kommunalt aksjeselskap må være under kommunal kontroll. Vi har derfor fremmet forslag som skal sikre kommunen innflytelse i selskapet, og kontroll over prosessen framover. Et helt sentralt punkt er at det er Oslo bystyre, representert ved dets utøvende organ byrådet, som skal være generalforsamling i aksjeselskapet. Og ikke minst: At Havnestyret ikke kan selge aksjer uten godkjennelse av bystyret eller byrådet. Det er påfallende å lese hvor sterkt Kommuneadvokaten understreker at bystyret bør ha kontroll av salg av aksjer i et kommunalt aksjeselskap, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet etablering av Hav Eiendom AS.  Dessverre ble vi stående alene i finanskomiteen.

Bydel Furuset – Anke over bydelsutvalgets vedtak 29. august 2002

Saker som dette er det som gjør det til en særlig utfordring å være toppleder i en kommune som Oslo,- og kanskje enhver annen kommune også. I skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon skal en etatssjef eller bydelsdirektør måtte være beredt til å ta imot skarp kritikk mot etatens virksomhet gjennom media fra så vel byråd som bydelsutvalgsleder. Og i det siste året har jeg merket meg at byråder i stadig større utstrekning kritiserer sine underordnede gjennom media. Jeg tror en med god grunn kan si at her må vi være mer varsomme av den enkle grunn at dette er dårlig ledelse, sa jeg bl.a. i bystyret.

Bydelsreform 2004 – Fastsettelse av nye bydelsgrenser

Det er grunn til å minne om at en rekke undersøkelser konkluderer med at befolkningen i de mindre kommunene gjennomgående er mer fornøyd med tjenestene enn innbyggerne i større kommuner. Så langt jeg forstår Oslos egen publikumsundersøkelse viser den samme tendens. Årsaken er nærheten mellom bruker og tjenesteyter. Mindre bydeler er best egnet til å utnytte de menneskelige ressursene i lokalsamfunnet. Dermed øker også mulighetene for en bedre tilpasning av tjenestetilbudene til den enkelte brukers preferanser og livssituasjon for øvrig. Å redusere til 15 bydeler er derfor uklokt, sa jeg bl.a. i bystyret.