Offentlig styring

Forslag om at Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger nedstemt

Forslag om at Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger nedstemt

Hver 3. ansatte i Oslo kommune jobber deltid, og i helse- og sosialsektoren jobber over 50 % deltid.

Altfor mange jobber i vikariater, engasjement o.l. Av de 293 ledige stillinger som pr. i dag ligger på Oslo kommunes nettsider er det rundt en tredjedel som ikke er faste stillinger (108).

Det betyr at dagens praksis må skjerpes. I bystyrets finanskomite onsdag foreslo jeg derfor på vegne av SV: «Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger. Unntak kan kun skje dere dette er avtalt mellom kommunen og de ansattes organisasjoner.» Jeg ble stående alene om dette forslaget. Det er å håpe at i alle fall Arbeiderpartiet endrer stemmegivning når vi i første bystyremøte skal behandle saken.

Mange deltidsansatte ønsker større stillinger og trenger det for å klare seg økonomisk og opptjene fulle pensjonsrettigheter. De har ikke fullverdig deltakelse i arbeidslivet og har redusert deltakelse i faglig utviklingstilbud.

Men like viktig er at små stillingsbrøker og mange deltidsansatte gir kvalitativt dårligere tjenester for brukerne av kommunens tjenester, som ved en konsekvens av dette må forholde seg til alt for mange forskjellige hjelpere. Innenfor f.eks. hjemmetjenestene eller for boliger med fysisk eller psykiske funksjonshemninger er dette i dag et betydelig problem.

Under «les mer» kan du lese de synspunktene jeg la fram i finanskomiteen.

Bruk stemmeretten. Sett sammen ditt bystyre

Bruk stemmeretten. Sett sammen ditt bystyre

Du kan nå forhåndsstemme over hele byen.

Jeg har stilt meg til disposisjon for 4 nye år i folkets tjeneste.

Å være i folkets tjeneste forplikter også på arbeidsstil, noe jeg prøver å si noe om i denne artikkelen i Aftenposten.

Den selvoppnevnte rollen som Osloombudet er bare et av mine virkemidler i denne sammenheng. Min Dagbladet-artikkel forleden dag hvor jeg oppfordrer til mer ulydighet og mer opprør forteller vel også mye om hva jeg står for.

Men det er bloggen min som forteller mest om hva jeg står for, hva jeg er opptatt av, og hvordan jeg arbeider som folkevalgt.

Om du ønsker jeg skal fortsette i Oslo bystyre tar jeg gjerne i mot din stemme. Her kan du lese hvordan du endrer stemmeseddelen og gir personstemmer.

Les mer nedenfor.

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling ikke tilstede

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling mangler

Jeg er skremt over Oslo kommunes tilsyn med sine leverandører: Gir korreks til varslere for å ikke bruke en rutine som ikke er tilstede.

De ansatte som varslet om kritikkverdige forhold i det private hjemmehjelpfirmaet Attendo, får nå kritikk av Oslo kommune. De ansatte varslet om ulovlig mye overtid og dårlig stell av de eldre. Etter flere artikler i Fri Fagbevegelse om saken, og etter initiativ fra min side overfor byrådet, gransket Oslo kommune firmaet, og fant kritikkverdige forhold. Men varslerne i selskapet får ikke ros av kommunen – tvert imot. Kommunen kritisererer de ansatte, og skriver at de burde varslet internt.

Sånn forholder altså Oslo kommune seg. Men Arbeidstilsynet, som parallelt har gjennomført tilsyn hos Attendo Omsorg AS Hjemmetjeneste, registrerer en helt annen virkelighet. De skriver:

"Virksomheten registrerer hovedsaklig overtidsbruk og sykefravær som avvik. Utover dette har ikke Attendo hjemmetjenester AS noen formell avviksregistrering som kan sies å dekke arbeidsmiljøspørsmål/ helse, miljø-og sikkerhet.

De ansatte kjenner ikke til noen formelle veier å melde avvik på eller varsling utover direkte kontakt med daglig leder og/eller verneombud. Dette er ikke tilstrekkelig for en virksomhet med skiftarbeid hvor de ansatte jobber hovedsaklig ute hos brukerne. Det er heller ikke mulig å melde avvik eller levere varsling anonymt gjennom eksisterende kanaler.

I tilsynet ble det bekreftet at regionledelse i Attendo ikke var kjent med situasjonen i hjemmetjenesten og at ingen avvik ble formidlet til overordnet ledelse. Dette kunne vært unngått hvis virksomheten hadde klarere avviksrutine som er kjent for alle ansatte.

Under tilsynet kom det frem at virksomheten mangler rutine for avvikshåndtering i arbeidsmiljøspørsmål. Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine."

Der Oslo kommune altså kritiserer ansatte for ikke å melde avvik internt, påpeker Arbeidstilsynet at Attendo mangler tilfredstillende rutiner for at ansatte kan varsle om avvik.

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Hvorfor ikke i større grad spille på, og utnytte, kompetansen til kommunens egne ansatte?

I fjor brukte Oslo kommune 1,5 milliarder kroner til private konsulenter for å løse ulike oppgaver hvor - i mange tilfeller - den beste utredning, kunne vært foretatt av kommunalt ansatte med spisskompetanse. Det ville blitt løsninger forankret i den kommunale virkelighet. Og ikke minst: mens eksterne konsulenter kommer kjapt inn og forsvinner fort ut blir kommunens egne ansatte værende. Deltakelse fra kommunens ansatte i utviklingsprosjekter øker derfor den langsiktige kompetansen til kommunens ansatte.

Selvsagt må kommunen kjøpe seg spisskompetanse på områder der kommunen mangler denne, og ofte kan det også være nyttig å få eksterne til å titte på kommunen sett med eksterne øyne. Men i et langsiktig perspektiv kan det være klokt å øke ansattes kompetanse, framfor å gjøre seg avhengig av rådyre private konsulenter.

Her føler jeg at det ofte dreier seg om å gå over bekken etter vann. De kommunalt ansatte sitter med en solid kompetanse og erfaring som det er overraskende at det borgerlige flertallet ikke ønsker å utnytte på en bedre måte.

Byråd og forvaltning må respektere de demokratiske prosesser

Byråd og forvaltning må respektere de demokratiske prosesser

Kan ikke be politiet kaste ut beboere mens saken ligger i bystyret til behandling.

Bjørnar Moxnes (Rødt), Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne) og Ivar Johansen (SV) har på vegne av våre tre partiet sendt fram følgende forslag til behandling i bystyret:

1. Byrådet bes utrede muligheten for å etablere et byøkologisk kultur og samfunnshus i Pilestredet 84 B og fremme sak om dette.

2. Dagens beboere får bli i Pilestredet 84 B til muligheten er utredet, eller lokalene må fravikes for snarlig realisering av kommunens egne planer for bygget.

Forretningsutvalget besluttet mandag at forslaget sendes byutviklingskomiteen, som forbereder og innstiller overfor bystyret.

Et viktig grunnprinsipp i Oslo bystyre – som på Stortinget – er at forvaltningen og byrådet respekterer den demokratiske beslutningsprosess. I en stor kommune som Oslo har byens øverste folkevalgte organ, bystyret, selvsagt delegert mye til byrådet og forvaltningen innenfor overordnede føringer gitt av bystyret.

Oslo kommune, ved Boligbygg, har innhentet Namsrettens kjennelse på at beboerne kan kastes ut. Men jeg forventer at byrådet og Boligbygg forholder seg lojalt til det som skjer i bystyret, og derfor ikke benytter seg av en slik kjennelse mens saken behandles i bystyret.

Voldtektsanklaget, saken henlagt, men straffes

Voldtektsanklaget, henlagt, men straffes

Hjelpepleier Stig Berntsens mareritt er ikke over.

"Overgrepsmarerittet over," skrev media da politiet henla anmeldelsen og Oslo kommune inngikk avtale med ham at han skulle få jobben tilbake. Hjelpepleier Stig Berntsen var siktet for overgrep mot demente pasienter. Men marerittet var slett ikke over. I et åpent brev til Sykehjemsetaten skriver han blant annet:

"Det er nå snart tre og et halvt år siden Sykehjemsetaten fremmet uriktige voldtektsanklager mot meg, og et år og 5 månder siden vi underskrev forliksavtalen.  Jeg visste at det ikke ville bli enkelt å komme tilbake i jobb, men jeg hadde i det minste forventa at Sykehjemsetaten, etter alle avsløringene om deres skandaløse framgangsmåte, ville følge opp sine forpliktelser i den inngåtte forliksavtalen. Jeg tok feil. (...)

Perioden fram til 1. juni i år skulle i henhold til forliket være en særskilt tilretteleggingsperiode hvor jeg skulle få konsentrere meg om gradvis innfasing i ordinært arbeid. I stedet har jeg måttet bruke krefter på en etat som aktivt har motarbeidet mine forsøk på å komme tilbake i jobben min.

Resultatet av dette er at jeg i dag går på arbeidsavklaringspenger på tredje året, og med en usikker yrkesframtid. Psykiateren som følger meg opp, skriver i sin siste funksjonsvurdering at arbeidsgiver ikke har imøtekommet mine tilretteleggingsbehov, men i stedet på ulike vis har gjentatt de uriktige anklagene. Han konkluderer med at det på dette grunnlag ikke er forsvarlig for meg å gå tilbake til arbeid i Sykehjemsetaten. Liknende kritikk har blitt fremmet av min saksbehandler hos NAV, samt arbeidslivskonsulenten ved Rehabiliteringssenteret AIR. (...)

Jeg er av den bestemte oppfatning at Sykehjemsetaten nå straffer meg for at jeg bidro til å varsle om mange av de kritikkverdige forholdene i Lindebergsaken. For meg personlig er dette naturlig nok ødeleggende. Jeg har fått min framforhandlede tilretteleggingsperiode ødelagt av Sykehjemsetaten og jeg aner ikke hva som skjer når nevnte periode i henhold til forliket utgår 1.juni."

Det handler om rettsikkerhet. Det handler om oppriktig å erkjenne feilgrep. Det handler om å rette opp egne feil. Skal dette være Oslo kommunes arbeidsgiverpolitikk?

Les hele hans åpne brev nedenfor.

Oslo kommune: Mer offensiv for heltid og faste stillinger?

Oslo kommune: Mer offensiv for heltid og faste stillinger?

Hver 3. ansatte i Oslo kommune jobber deltid.

Oslo bystyre vedtok for halvannet år siden at «Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger», men intet skjedde og bystyret måtte før jul gi nytt pålegg til byrådet: «Byrådet bes igangsette et forprosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger». Byrådet har nå sendt fram en redegjørelse til bystyret. 

Der skriver byrådet blant annet: "Siden årsakene til deltid blant annet knyttes til arbeidstidsordninger innebærer det at løsningene også kan ligge der, eksempelvis ved å forsterke ansattes muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon. Byrådet har igangsatt en rekke tiltak, både sentralt og lokalt, for at flest mulig av dem som ønsker det skal kunne arbeide i hel stilling. Gjennom å anvende arbeidsmiljølovens bestemmelser, tariffavtalte ordninger og andre typer virkemidler, arbeider kommunen for å øke antall heltidsstillinger. Stortingets vedtak om mer fleksible arbeidstidsbestemmelser vil lette dette arbeidet.

I det følgende gjøres det først rede for relevante bestemmelser til arbeidet med å legge til rette for at flere arbeider i hele stillinger og dernest aktuelle bestemmelser for at flere arbeidstakere får fast ansettelse."

Følg link nedenfor. Jeg tar gjerne i mot innspill til mulige initiativ/forslag jeg bør fremme ved behandlingen i finanskomiteen og bystyret.

Oslo kommune: Økonomisk overskudd, tjenestemessig underskudd

Oslo kommune: Økonomisk overskudd, tjenestemessig underskudd

Jeg skjønner at et børsnotert selskap måler resultatet i overskudd, men Oslo kommune?

Byrådet har i dag sendt ut en pressemelding hvor de skryter av at Oslo kommune for i fjor hadde et regnskapsmessig overskudd på 185 millioner. Javel, sier jeg, sånn måles sikkert et selskap på Oslo Børs, men antar at byrådet/kommunen først og fremst skal vurderes i forhold til de mål som er satt for de tjenester kommunen skal levere til byens innbyggere.

Når terskelen for å få sykehjemsplass er altfor høy, når barnevernet ikke har tilstrekkelige ressurser til å følge opp barn som blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, eller - som mitt andre bloggoppslag i dag - bostedsløse som akutt trenger en seng for natta blir avvist pga plassmangel, ja da synes jeg ikke er det er mye å skryte av at byrådet kan sette penger på bok.

El Salvador: Santa Tecla kommune delegerer makt til innbyggerne

El Salvador: Santa Tecla kommune delegerer makt til innbyggerne

Norske lokalpolitikere klager over at befolkningen er passiv og kravstor. Innbyggere i norske kommuner klager over at lokalpolitikere ikke lytter til eller overser innbyggerne.

Santa Tecla kommune i El Salvador har utviklet et system for aktive innbyggere og kommunestyret er til for å "betjene befolkningen". Kommunepolitikerne med ordfører i spissen omtaler seg selv som "befolkningens tjenere".

Santa Tecla kombinerer to former for demokrati. Direkte demokrati og representativt demokrati. Det direkte demokratiet er institusjonalisert med egen organisasjon, egne prosjekter, eget budsjett, årsregnskap og rapporter. Det representative demokratiet er likt vårt med folkevalgte representanter til et tradisjonelt kommunestyre. Ordningen med direkte demokrati i Santa Tecla har blitt utviklet siden 2001 og har ført til økt tillit, større engasjement, større åpenhet og bedre avgjørelser som kommer større del av innbyggerne til gode. Sier de.

Les under "les mer" Inger Johanne Norberg gi en beskrivelse av demokrati-tenkningen fra Nesoddens vennskapskommune i El Salvador.

Bystyret: Enkeltinitiativ kan utgjøre en viktig forskjell

Bystyret: Enkeltinitiativ kan utgjøre en viktig forskjell

Enkeltpartier – som SV - og enkeltrepresentanter – som meg selv - kan sette dagsorden ved å reise egne saker.Og, kan oppnå gode resultater.

I mitt arbeid i “folkets tjeneste” (særlig som bystyremedlem i Oslo) forvalter jeg det felles spleiselaget kommunen representerer. Et fellesskap som skal sikre alle innbyggerne noen grunnleggende goder – som skoler, helsevesen og en inntekt i form av trygd eller sosialstøtte, dersom man ikke kan arbeide. Og jeg ønsker meg en effektiv, treffsikker og deltakende kommune.

Enkeltpartier – som SV - og enkeltrepresentanter – som meg selv - kan sette dagsorden ved å reise egne saker. Det er slett ikke størrelsen det alltid kommer an på. Ved å ta initiativ og sette dagsorden, og ikke minst i allianser og samarbeid med brede miljøer utenfor bystyret, kan gode resultater oppnås. Jeg kunne nevne mange eksempler, men la meg her bare hente fram tre eksempler:

Sosialt entreprenørskap: Om få uker vil et enstemmig bystyre støtte mitt forslag om at “Oslo kommune skal bli en foregangskommune ved å legge til rette for og benytte seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester,” og “økt intraprenørskap i kommunens egen tjenesteproduksjon og gjennom dette fremme en kultur for innovasjon, opplæring og aktivitet blant kommunens ansatte.”

Tillitsreform: I november vedtok bystyret enstemmig forslaget fra Marianne Borgen og meg om å gjennomføre “et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten.” Et perspektiv om å forlate stoppeklokkeomsorgen og at ansatte skal ha tillit og fleksibilitet til å benytte sin fagkunnskap til god pleie- og omsorg.

Fra anbud til brukermakt: For utviklingshemmede og andre hjelpetrengende flyttes det makt: fra forvaltningen til den hjelpetrengende og deres pårørende. Et særs punkt som var viktig for meg i den såkalte Munch-/Tøyenavtalen Marianne Borgen og jeg framforhandlet på vegne av SV er at «det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter- bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet.» Fra 1. april er dette på plass for dagsentrene, og om et års tid er det også på plass for bo- og omsorgstilbudene. Enkeltpersoner på anbud er uverdig, og blir avviklet for denne gruppen.

Hva forteller dette? At SV – uavhengig av størrelse – og det enkelte bystyremedlem, kan sette dagsorden og få gjennomført viktige endringer for folk i denne byen.

Bystyrets finanskomite anbefaler enstemmig mitt forslag om sosialt entreprenørskap

Bystyrets finanskomite anbefaler enstemmig mitt forslag om sosialt entreprenørskap

Finanskomiteen vedtok i går, med noen språklige tilpasninger, enstemmig å anbefale bystyret å vedta mitt forslag om sosialt entreprenørskap. Disse forslagene vil trolig derfor vil bli enstemmig vedtatt i førstkommende bystyremøte:

1. Byrådet bes utarbeide en strategi for hvordan Oslo kommune skal bli en foregangskommune ved å legge til rette for og benytte seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester.

2. Byrådet bes arbeide for økt intraprenørskap i kommunens egen tjenesteproduksjon og gjennom dette fremme en kultur for innovasjon, opplæring og aktivitet blant kommunens ansatte.

3. Bystyret ber byrådet legge til rette for at Oslo kommunes virksomheter er positiv til deltakelse i forskningsprosjekter i samarbeid med sosiale entreprenører.

4. Byrådet bes ta initiativ til en dialog med Innovasjon Norge om etablererstipend og lån til bærekraftige ideer fra sosiale entreprenører.

5. Byrådet bes legge til rette for sosialt entreprenørskap i skolen gjennom aktiviteter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo.

6. Byrådet bes stille seg positiv til at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for sosialt entreprenørskap.

Jeg er naturligvis svært fornøyd med et slikt resultat av mitt initiativ. Dette skal bli svært bra.