Privatisering, marked og konkurranse

Noralv Veggeland: Økonomisk fundamentalisme og ledelse

Noralv Veggeland: Økonomisk fundamentalisme og ledelse

"Økonomisme og kvalitetsledelse går ikke sammen, fordi økonomiske kalkyler ikke tar hensyn til vanskelig målbare kvaliteter.

De rent økonomiske fordelene ved kvalitetslederskapet, som avviser økonomismens bærende prinsipp, er at økonomiske kalkyler ikke tar hensyn til vanskelig målbare virkninger på faglig utvikling, forskning, arbeidsmiljø, bærekraft og miljø og andre kvaliteter. Disse virkningene lar seg vanskelig av flere grunner, blant annet fordi de dreier seg om kvalitet og virkninger som kommer kanskje år senere.

I norsk sykehussektor har vi i dag et eksempel på manglende kvalitetsledelse. Sykehusreformen, vedtatt i 2001, innebar opprettelsen av de regionale helseforetakene. Reformen illustrerer økonomismens normgivende funksjon og konsekvenser for ledelse og organisasjon. Den normgivende ideen bak reformen, representert ved datidens AP regjering, var at sykehusene skulle bli «foretak», og at de skulle drives som bedrifter, med hvert sitt profesjonelle styre, og med staten som eier. Ledelse basert på økonomiske kalkyler, skulle legges til grunn med overordnet mål om effektivisering og økonomisk innsparing.

Vi avventer en nasjonal sykehusplan fra den blåblå regjeringen. Planen er lovet å komme om noen måneder. Med kalkylene på bordet vil planen anbefale stordriftsfortrinn, som de uriktig vil hevde vil bety innsparing på helsebudsjettet.  Forskningen viser noe annet. Det som mangler er et langsiktig perspektiv. I et slikt langsiktig perspektiv kreves det kvalitetsledelse, og ikke økonomisk fundamentalisme," skriver professor Noralv Veggeland blant annet.

Oslos anbudspraksis, – ulovlig eller bare umoralsk? spør Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Oslos anbudspraksis, – ulovlig eller bare umoralsk? spør Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forbund for Utviklingshemmede er særs kritisk til Oslos anbudspraksis.

"Lovligheten av Oslo kommunes praksis med å anbudsutsette hele bo- og tjenestetilbudet til mennesker med store bistandsbehov, kan betviles. Uansett er det vanskelig å betrakte ordningen som human.

Blant annet gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser, blir retten til selv å velge hvor og med hvem en vil bo, fastslått i artikkel 19. Oslo kommunes anbudspolitikk medfører at en må bo i bygget til firmaet som vant anbudskontrakten, sammen med andre beboere som kommunen har benyttet anbudspraksisen overfor. Vinner andre firma anbudskontrakten i kommende anbudsrunder, må en flytte. Menneskerettslig har slike ordninger mest til felles med fengslene, internering og tvangsflytting under Stalin. Ordningen har lite til felles med individets frihet, slik det inngår i menneskerettighetene," skriver forbundsleder Jens Petter Gitlesen blant annet.

Det er jeg enig i, og derfor er jeg svært fornøyd med at byrådet i øyeblikket jobber tett med å realisere den avtale SV fikk etablert ved Tøyen/Munch-avtalen: «Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet."

Sårbar velferd

Sårbar velferd

"Med den blå regjeringen er privatiseringsdebatten i ferd med å ta av igjen. Stykkprissatsen for sykehusene er alt økt, og et forslag om større rom for kommersielle sykehus sendt på høring. Private aktører vil ekspandere i eldreomsorgen.

Til høsten skal regjeringen legge fram en privatskolereform. Vi som er skeptiske til markeder for velferdstjenester, må derfor skjerpe argumentasjonen. Jeg tror dette i første omgang handler om å bli tydeligere på hva som er disse tjenestenes særtrekk. Hvis vi ikke kan forklare hva som er annerledes med velferdstjenester som helse, omsorg og skole, hvorfor skal de ikke kunne tilbys gjennom markedet som vanlige varer og tjenester?"

spør Jan-Erik Støstad, spesialrådgiver i LO, i denne artikkelen.

Barnehager på børs

Barnehager på børs

"Barnehager er del av utdanningssystemet vårt og er en kommunal oppgave som er nesten fullfinansiert av det offentlige. Dagens system er urimelig fordi kommuner ikke har mulighet til å etterprøve at bevilgede midler blir brukt slik de er tenkt.

Det er liten tvil om at samfunnet er tjent med at barnehager drives uten profitt og av kommuner og ideelle. Når det likevel er åpnet for kommersielle aktører, har innbyggerne i det minste krav på å vite at offentlige penger ment for barnehager kommer barna til gode.

Derfor trengs et system som gir kommuner mulighet til å kontrollere hva penger de bevilger faktisk blir brukt til, slik de kan for de kommunalt drevne barnehagene. Bare slik kan kommunen, som er den som er ansvarlig for full barnehagedekning og tilbudet til barn med spesielle behov, styre driften av barnehagene i egen kommune. Det kan vi vel forvente av en regjering som etter eget utsagn sier de at de vil styrke lokaldemokratiet?", spør Fanny Voldnes i denne artikkelen.

Dagsenterplasser for funksjonshemmede: Fra anbud til brukervalg

Dagsenterplasser for funksjonshemmede: Fra anbud til brukervalg

"Det er en helt avgjørende svakhet med anbudsregimet: det gir manglende langsiktighet og stabilitet for den hjelpetrengende. Relativt korte anbudsperioder, og når perioden er ute risikerer den hjelpetrengende å måtte avbryte noe som fungerer svært godt, for å bli «kjøpt» av en annen tilbyder der ute på anbudstorget som kan levere litt billigere. Dette måtte vi få slutt på.

Det heter derfor i den politiske avtalen mellom byrådspartiene og SV: «Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet». Brukervalg i denne sammenheng er noe annet enn det firmalogo-valg vi kjenner fra hjemmetjenestene. Dette er en reell valgfrihet på det som virkelig betyr noe for den hjelpetrengende.

I folkelig språkbruk ville jeg sagt: Det skal bli slutt på å sette enkeltpersoner ut på anbud. Vi flytter makt fra forvaltningen og over til den hjelpetrengende selv eller dennes pårørende. Til den som kanskje har de aller beste forutsetninger for å vite hvilket hjelpetilbud som er best."

Dette uttalte jeg blant annet da jeg innledet på Utviklings- og kompetanseetatens leverandørkonferanse for brukervalgsordning på dagsenter i Oslo kommune. Les hele innlegget nedenfor.

Sykepleiere på akkord i Oslos hjemmetjenester

Sykepleiere på akkord i Oslos hjemmetjenester

Anne-Marie Thibouvilles nylige masteroppgave « Sykepleiere på akkord. En studie av hjemmesykepleiernes erfaringer» har gjennomgått dette og konkluderer med:

- Når vedtaket skal endres opplever sykepleierne at de stort sett får gjennomslag for revurdering av vedtakene. Strukturelle mekanismer bidrar til å styrke tillitsforholdet mellom bestillerkontoret og sykepleierne.

- Kravet til produksjonen i utføreravdelingen er høyt samtidig som sykepleierne opplever at det ikke blir tatt hensyn til tiden det tar ved indirekte brukerrettet pasientarbeid. Flere av sykepleierne opplevde det som stressende.

- Sykepleierne oppfatter vedtaket som en ramme som ligger til grunn for tiden som skal brukes, og oppgavene som skal gjøres ute hos pasientene. Flere av sykepleierne gjør jobben uavhengig av estimert tid og bruker tiden de mener er riktig. Samtidig rapporterer de tilbake dersom den estimerte tiden ikke stemmer overens med tiden de bruker, det gjelder både når det er for mye tid, og tiden er for knapp.

- Sykepleierne utfører sykepleie i henhold til egne vurderinger om hva de mener er forsvarlig. Oppgavene er definert som en ramme i vedtaket, på bakgrunn av det lager de tiltaksplanene.

- Sykepleierne utfører sykepleie i henhold til egne vurderinger om hva de mener er forsvarlig.  Oppgavene er definert som en ramme i vedtaket, på bakgrunn av det lager de tiltaksplanene. Ansvarliggjøring av sykepleierne retter seg mot epistemiske mekanismer som har til hensikt å øke kvaliteten i resonnementet i utøvelse av skjønn.

Dette innebærer at sykepleiere i Oslos hjemmetjenester ser at avvik fra en streng bestiller-utførertenkning er nødvendig for at tjenestene skal fungere til den hjelpetrengendes beste. Les hennes masteroppgave (link nedenfor), og kom gjerne med dine egne erfaringer/vurderinger.

Barnehager til salgs. De ansatte betaler regninga

Barnehager til salgs. De ansatte betaler regninga

Flere norske kommuner satser på private aktører for å sikre barnehagedrift. I Oslo er 13 offentlige barnehager til nå lagt ut for salg eller konkurranseutsatt. Barnehageansatte som blir med over fra offentlig virksomhet til private aktører, kan miste både deler av oppspart pensjon og muligheten til å gå av med avtalefestet pensjon. Det er de ansatte som betaler for de "besparelser" kommunen angivelig har. Tidsskriftet Utdanning har temasider om privatisering av barnehager.

Til Utdanning sier jeg: "Privat barnehagedrift går på bekostning av bemanningsnorm og de ansattes lønn og pensjon."

Tidsskriftet spør om kommunen bør gjøre noe for dem som mister retten til å gå av med AFP, og jeg svarer: "De ansatte er uskyldig i det uføre de kommer opp i og kommunen bør absolutt gjøre dem skadesløse."

Forslag om det har jeg til hensikt å fremme i bystyrets finanskomite 4. juni.

02 180: Tett integrert i kommunens organisasjon

02 180: Tett integrert i kommunens organisasjon

Gjennom noen år var det en farsott at man skulle outsource det som ikke hørte til virksomhetens kjerneoppgaver. Mange erfarte at administrative støttefunksjoner henger tett sammen med kjernevirksomheten.  At man kan få viktige synergieffekter av tett samlokalisering og integrering, som både kjernevirksomhet og støttefunksjon profiterer på. Derfor ser vi nå flere som reverserer, og in-sourcer.

02 180 er tett integrert i den kommunale organisasjon.  Den har gått fra å være et sentralbord til å bli et informasjonssenter, med viktige førstelinjetjenesteoppgaver vedrørende barnehageopptak,  sosialtjenesten, Næringsetaten og Vann- og avløpsetaten. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle: forvaltningen frigjør tid, innbyggerne får raskere svar og det skjer en kompetanseheving hos 02 180.

Uten noen form for konsekvens- eller lønnsomhetsutredning har bystyreflertallet i siste møte vedtatt å sette virksomheten ut til private. Innbyggerne ønsker helhetlige og sammenhengede tjenester, men bystyreflertallet velger av ideologiske grunner oppsplitting. Les mitt innlegg i bystyret nedenfor.

Salg av Sørhellinga barnehage: Foreldre med appell til bystyret

Salg av Sørhellinga barnehage: Foreldre  med appell til bystyret

Foreldre til et barn med særskilte behov med bekymringsappell til bystyret:

"Vår datter har bodd sitt første leveår på xxx, og har naturlig nok utfordringer som både xx og xxx fører med seg. For henne er stabile, trygge, varme, omsorgsfulle, kunnskapsrike og engasjerte voksne viktig. Uten den rette kunnskapen for å tolke hennes utfordringer og behov, kunne vår datter ha fått en utvikling i negativ retning. Vi har erfart og vet også derfor at personalet i Sørhellinga er uvurderlig i forhold til å ivareta barn på beste måte, også barn med særskilte behov. Et slikt faglig godt miljøet finner man ikke mange steder, et miljø som de ansatte har bygget opp sammen over flere år. Vi kan trygt gå på jobb hver dag i visshet om at datteren vår er i de beste hender!", skriver foreldrene blant annet i sin henvendelse til bystyret.

De skriver også: "Et salg skaper uro, og for oss er dette svært vanskelig. Vi er, med god grunn, redde for at de ansatte skal søke andre jobber. Relasjoner bygges ikke over natten, og det tar tid før både voksne og barn er trygge på hverandre. Vi er redde for at datteren vår ikke skal ha voksne rundt seg som ser hennes behov, og på nytt skal utsettes for noe hun vil relatere til xx og xxx. Vi er redde for at det skal bli en lang periode, gjerne år, med omstrukturering, både i forhold til voksne, barnegrupper og eventuelle ombygginger. Vi er redde for at vi som foreldre ikke skal få den uvurderlige støtten og hjelpen vi trenger for å oppdra et barn med særskilte behov." Les hele henvendelsen nedenfor.

Anbud og salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å gripe inn

Anbud og salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å gripe inn

Spennende utvikling vedrørende Byrådets rotte-race for å selge og anbudsutsette kommunale barnehager. Fylkesmannen vurderer om de på eget initiativ skal ta opp til behandling, gjennom såkalt lovlighetskontroll, hvorvidt Byrådets vedtak i saken var lovstridig: Fylkesmannen skriver:

"Utover å være et middel til å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, er bakgrunnen for bestemmelsen om lovlighetskontroll særlig tuftet på hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltnings omdømme og behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Disse hensynene er relevant i vurderingen av hvorvidt en avgjørelse skal tas opp til lovlighetskontroll, se rundskriv H -2299.

Fylkesmannen vil, på bakgrunn av henvendelsene i saken og anførslene fremmet i krav om lovlighetskontroll fra bystyrerepresentantene, vurderer å ta Byrådets avgjørelse i sak 1019/14, vedtatt i møte 25.02.14, opp til lovlighetskontroll av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 59 nr. 5."

Dette er bra, for Byrådets saksbehandling i sakene om anbud og salg av kommunale barnehager har opplagt betydelige svakheter.

OPS-sykehjem: Byrådet tåkelegger

OPS-sykehjem: Byrådet tåkelegger

Byrådet er ikke villig til å svare på de reelle kostnader ved en OPS-løsning for et nytt sykehjem på Ellingsrudåsen. Se link nedenfor til det svaret byråden har gitt bystyret på mitt spørsmål.

Merkostnadene knyttet til finansieringskostnadene består av tre elementer: (1) rentepåslaget som byråd Kvalbein selv oppgir til 1,5 pst (2) Lengre fastrentebinding (Oslo kommune bruker selv relativ lang rentebinding på sine lån i forhold til hva andre kommuner bruker. Derfor betaler Oslo Kommune omkring 2 pst  høyere rente enn det de fleste kommuner i Norge betaler). For en normal kommune ville det slå ut i 1-2 pst høyere rentekostnader.  (3) I tillegg kommer egenkapitalpåslaget som kommunen ikke har behov for. Det slår hvert fall ut med nærmere 1 pst.

Det byråden sier om KPI-justering er lite sannsynlig. Det påslaget kommer i tillegg  til rentekostnadene. De kan nok ha forhandlet seg fram til en litt lavere leiebeløp pga utsiktene til stor forventet fortjeneste, men at det skulle bli kompensert fullt ut er vanskelig å tro.

Måten hun tryller bort forventet framtidig salgssum er rett og slett ikke troverdig.