Privatisering, marked og konkurranse

Salg av Sørhellinga barnehage: Foreldre med appell til bystyret

Salg av Sørhellinga barnehage: Foreldre  med appell til bystyret

Foreldre til et barn med særskilte behov med bekymringsappell til bystyret:

"Vår datter har bodd sitt første leveår på xxx, og har naturlig nok utfordringer som både xx og xxx fører med seg. For henne er stabile, trygge, varme, omsorgsfulle, kunnskapsrike og engasjerte voksne viktig. Uten den rette kunnskapen for å tolke hennes utfordringer og behov, kunne vår datter ha fått en utvikling i negativ retning. Vi har erfart og vet også derfor at personalet i Sørhellinga er uvurderlig i forhold til å ivareta barn på beste måte, også barn med særskilte behov. Et slikt faglig godt miljøet finner man ikke mange steder, et miljø som de ansatte har bygget opp sammen over flere år. Vi kan trygt gå på jobb hver dag i visshet om at datteren vår er i de beste hender!", skriver foreldrene blant annet i sin henvendelse til bystyret.

De skriver også: "Et salg skaper uro, og for oss er dette svært vanskelig. Vi er, med god grunn, redde for at de ansatte skal søke andre jobber. Relasjoner bygges ikke over natten, og det tar tid før både voksne og barn er trygge på hverandre. Vi er redde for at datteren vår ikke skal ha voksne rundt seg som ser hennes behov, og på nytt skal utsettes for noe hun vil relatere til xx og xxx. Vi er redde for at det skal bli en lang periode, gjerne år, med omstrukturering, både i forhold til voksne, barnegrupper og eventuelle ombygginger. Vi er redde for at vi som foreldre ikke skal få den uvurderlige støtten og hjelpen vi trenger for å oppdra et barn med særskilte behov." Les hele henvendelsen nedenfor.

Anbud og salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å gripe inn

Anbud og salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å gripe inn

Spennende utvikling vedrørende Byrådets rotte-race for å selge og anbudsutsette kommunale barnehager. Fylkesmannen vurderer om de på eget initiativ skal ta opp til behandling, gjennom såkalt lovlighetskontroll, hvorvidt Byrådets vedtak i saken var lovstridig: Fylkesmannen skriver:

"Utover å være et middel til å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, er bakgrunnen for bestemmelsen om lovlighetskontroll særlig tuftet på hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltnings omdømme og behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Disse hensynene er relevant i vurderingen av hvorvidt en avgjørelse skal tas opp til lovlighetskontroll, se rundskriv H -2299.

Fylkesmannen vil, på bakgrunn av henvendelsene i saken og anførslene fremmet i krav om lovlighetskontroll fra bystyrerepresentantene, vurderer å ta Byrådets avgjørelse i sak 1019/14, vedtatt i møte 25.02.14, opp til lovlighetskontroll av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 59 nr. 5."

Dette er bra, for Byrådets saksbehandling i sakene om anbud og salg av kommunale barnehager har opplagt betydelige svakheter.

OPS-sykehjem: Byrådet tåkelegger

OPS-sykehjem: Byrådet tåkelegger

Byrådet er ikke villig til å svare på de reelle kostnader ved en OPS-løsning for et nytt sykehjem på Ellingsrudåsen. Se link nedenfor til det svaret byråden har gitt bystyret på mitt spørsmål.

Merkostnadene knyttet til finansieringskostnadene består av tre elementer: (1) rentepåslaget som byråd Kvalbein selv oppgir til 1,5 pst (2) Lengre fastrentebinding (Oslo kommune bruker selv relativ lang rentebinding på sine lån i forhold til hva andre kommuner bruker. Derfor betaler Oslo Kommune omkring 2 pst  høyere rente enn det de fleste kommuner i Norge betaler). For en normal kommune ville det slå ut i 1-2 pst høyere rentekostnader.  (3) I tillegg kommer egenkapitalpåslaget som kommunen ikke har behov for. Det slår hvert fall ut med nærmere 1 pst.

Det byråden sier om KPI-justering er lite sannsynlig. Det påslaget kommer i tillegg  til rentekostnadene. De kan nok ha forhandlet seg fram til en litt lavere leiebeløp pga utsiktene til stor forventet fortjeneste, men at det skulle bli kompensert fullt ut er vanskelig å tro.

Måten hun tryller bort forventet framtidig salgssum er rett og slett ikke troverdig.

Anbudsbesparelser: Nesten halvparten forsvinner

Anbudsbesparelser: Nesten halvparten forsvinner

Hvert år bruker Kommune-Norge anslagsvis 1,3 milliarder til å forberede, gjennomføre og følge opp anskaffelser. Dette fremgår av en analyse i en fersk rapport Rambøll og Inventura har utarbeidet vegne av KS. Besparelsene forbundet med bruk av konkurranse i kommunesektoren er anslått til tre milliarder kroner årlig. Men i og med at mye går med til selve prosessen, er nettobesparelsen for kommunesektoren «bare» 1, 7 milliarder årlig. Men i et samfunnsperspektiv må en jo også ta med anbydernes kostnader, og da blir det sannelig ikke mye igjen av besparelser.

Rapporten er tydelig på at når det gjelder konkurranseutsetting av sykehjem så er det de ansatte som betaler regningen:

"Den største, men ikke eneste, årsaksfaktoren for denne besparelsen er pensjonsutgifter. Kommunesektoren har en ytelsesbasert pensjonsordning. De kommersielle leverandørene av sykehjemsdrift har en innskuddsbasert pensjonsordning. Kostnadene ved de topensjonsordningene er svært forskjellig for arbeidsgiveren. Lønnsrelaterte kostnader ved sykehjemsdrift er om lag 80-85 % av totalkostnadene ved driften. Konkurranseutsetting har dermed også betydning for arbeidstakernes betingelser."

OPS-sykehjem: Sammenligning halter

OPS-sykehjem: Sammenligning halter

Byrådet vil gi private byggeentrepenører sugerør ned i kommunekassa ved bygging av et nytt sykehjem på Ellingsrudåsen. Men når jeg utfordrer Byrådet på å sammenligne en kommunal løsning med OPS-løsningen, halter sammenligningen. Jeg har derfor måttet sende fram nye spørsmål til Byrådet:

"Jeg viser til byrådens notat av 3. april.

Jeg har to tilleggsspørsmål:

I henhold til leiekontraktens pkt 3.13 skal det foretas en KPI-justering av leiebeløpet. Jeg forutsetter at om kommunen hadde lånt pengene selv hadde kostnadene vært flate (ingen kpi-justering). Hva utgjør dette i merkostnad for OPS-alternativet?

Ved kommunalt alternativ vil kommunen sitte med et bygg som jeg forutsetter - på linje med OPS-alternativet - er bygget og vedlikeholdt i et 40-årsperspektiv. Men - til forskjell fra det vanlige i OPS-prosjekter - går ikke sykehjemmet i dette prosjektet tilbake til kommunen. Kommunen må i såfall kjøpe bygget tilbake. Hva forventes dette å utgjøre i merkostnad for et OPS-alternativ?"

Barnehageanbud og barnehagesalg: Tvinges til å gå av med AFP

Barnehageanbud og barnehagesalg: Tvinges til å gå av med AFP

Det borgerlige byrådet tvinger de facto 62-årige Margaret Lilleøien til å gå av med AFP. Hvis ikke vil hun tape penger. Rett nok var det ingen som leverte anbud på barnehagen, men nå vurderer byrådet å selge den. Og det er de ansatte som skvises, og må betale regninga. Som Margaret skriver til meg:

"I Smedbakken barnehage er vi flere som har passert 62 år. Da har vi muligheten til å søke AFP, men de fleste av oss hadde faktisk tenkt å jobbe en stund til. Men kan vi det ? Hvis vi ikke søker AFP og heller blir med over i den private driften vil vi miste retten til å ta ut AFP fra Oslo pensjonsforsikring ved et senere tidspunkt. Og det er det ingen av oss som ønsker for Oslo kommune har en bedre pensjonsordning enn andre. Men i det vi søker AFP vil det si det samme som at vi sier opp vår stilling og en privat drifter vil derfor ikke være pliktig til å ta oss med i den videre driften av barnehagen selv om vi både har høy kompetanse og lang erfaring.

Så var det lønna da. Det er den vi lever av. Oslo kommune betaler oss ped.ledere flere titalls tusen mer enn f.eks.PBL. Og vil en ny drifter betale oss den lønna vi har nå? Neppe. Det vil være mer økonomisk å ansette unge mennesker med liten erfaring. Og et sted har de vel tenkt å spare penger. I tillegg betaler Oslo kommune vårt pensjonsinnskudd. I private barnehager trekkes de ansatte 2 % pensjonsinnskudd. Så de som er yngre og velger å bli med over til det private vil høyst sannsynlig få 2% mindre i lønn enn det de har i dag.

Og har bystyret tenkt på de tapte skattepengene? AFP for meg vil si litt over halvparten av den lønna jeg har i dag. Og da betaler jeg jo også mye mindre skatt. Er dette med i regnestykket til bystyret? Samtidig "skrikes" det jo om at man må stå lenger i jobb. Det er for mange som slutter i jobb når de er 62. Skjønn det den som kan."

Privatisering - det er farli’ det!

Privatisering - det er farli’ det!

"Barnehagene ofres, kommunen taper penger – stopp dette tøyset nå," skriver Hanne Brunvoll og Jannicke Bakke Fredriksen fra fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Oslo, i et gjesteblogginnlegg.

"Med dagens trange kommunebudsjetter er det vel forståelig at kommunene vil kvitte seg med det økonomiske ansvaret for noen av barnehagene sine. Det er bare det, at dette nødvendigvis ikke er så økonomisk lønnsomt. Når en barnehage konkurranseutsettes er det bare driften av barnehagen som settes bort, kommunen eier fortsatt tomta og bygget, og har ansvaret for oppussing og lignende. I tillegg er anbudsrunder ressurskrevende, både i tid og penger, og det fører ikke akkurat til at den blå-blå regjeringens løfte om mindre byråkratisering blir oppfylt. Pengene tas fra den posten i budsjettet som er satt av til barnehagene, det finnes ingen egen «anbudspost». Disse pengene kunne gått til driften i barnehagene i stedet.

Selv ikke ved salg er kommunen kvitt alle sine utgifter. De har fortsatt store pensjonsforpliktelser for sine «solgte» og «konkurranseutsatte» ansatte, de har nemlig rukket å opptjene seg pensjon fra Oslo kommune.

Det er mange, gode private barnehager i Oslo kommune. De vil også bli skadelidende på grunn av det som skjer nå.  Kutt i tilskudd til kommunale barnehager = kutt i tilskudd til private barnehager. Dette rammer altså alle, ansatte, barn og foresatte, i kommunale så vel som i private," skriver de to tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Les hele innlegget nedenfor.

Kommunalt anbud på renholdstjenester: Laveste pris vinner

Kommunalt anbud på renholdstjenester: Laveste pris vinner

"Jeg mener det beror på en misforståelse at kommunens anbudskonkurranse om rammeavtaler for renholdsleveranser til kommunens virksomheter, benytter «laveste pris som eneste, reelle kriterium» for valg av leverandør/tilbud," skriver finansbyråden som svar på spørsmål fra meg.

Det er overhodet ikke mulig å misforstå pris som eneste tildelingskriterium, selv om dette er omformulert til å hete laveste påslag til allmenngjort tarifflønn. 2 + 2 = 4 uansett. I henhold til utlysning: Dokument «Åpen anbudskonkurranse, Rammeavtale» Pkt. 6.1 Tildelingskriterier «Tildeling skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har det laveste påslaget.»

Om noen har misforstått noe her, må det være Byråden for finans. Og det borgerlige byrådet ønsker altså å satse på maksimalt prispress i en bransje som sliter med sosial dumping, svart økonomi og mange useriøse aktører som utkonkurrerer de seriøse delene av bransjen.

Les mer under "les mer"

Hyggelig å treffe en tidligere kollega, men .......

Hyggelig å treffe en tidligere kollega, men .......

Et lite innspill fra Mariann Hagen:

"Det var kjempehyggelig å møte en tidligere kollega fra Oppsalhjemmet i går, som jeg ikke hadde sett på 4 år.

Det triste med møtet var at hun fortalte at hun ønsket å gå av med AFP fra mai i år, men at hun likevel ikke kunne det pga at hun da vil kun få utbetalt under 8000,- i måneden - under minstepensjonen (6.000 fra Folketrygden og 1.800 i AFP fra Storebrand). Dette pga at Oppsalhjemmet i 2009 ble konkurranseutsatt og de ansatte ble overført gjennom virksomhetsoverdragelse til det private Norlandia.

Men H og FrP (sammen med KrF og Venstre) sin politikk her i Oslo gjorde at hun tapte både lønn og pensjon. Hun må nå jobbe 3 år ekstra før hun kan vurdere å gå av. Dette er takka etter et lang og trofast tjeneste som hjelpepleier i Oslo kommune fra 1981.

Dette er noen av konsekvensene av konkurranseutsetting i den borgerlig-styrte byen. De ansatte betaler prisen."

Rødtvet sykehjem: Byrådet presset priser til det uansvarlige

Rødtvet sykehjem: Byrådet presset priser til det uansvarlige

Byrådet måtte avlyse anbudskonkurransen for Rødtvet sykehjem. Ingen var i stand til å drifte til den pris og den bemanning Sykehjemsetaten krevde. Sånn sett er referatet fra siste forhandligsmøte megetsidende:

"Det fremkom ingen nye opplysninger under forhandlingsmøtet som synliggjorde at det var mulig å drive Rødtvet Sykehjem i balanse etter reduksjon av 6 korttidsplasser.

Sykehjemsetaten (SYE) opprettholdt de økonomiske rammer som ble lagt frem i tidligere forhandlingsmøter.

Grefsenhjemmet dokumenterte ut i fra sine beregninger at disse rammene var for knappe til å drive Rødtvet sykehjem i balanse hvis man skulle opprettholde den kvalitet som SYE krever samt den minimumsbemanning som også er et krav."

Anbud: Nekt å samtykke i at taushetsbelagt informasjon utleveres

Anbud: Nekt å samtykke i at taushetsbelagt informasjon utleveres

Der kommunen ønsker å sette enkeltpersoner ut på anbud sitter den hjelpetrengende og dennes pårørende reelt sett på stor makt, og kan i mange tilfeller forhindre at det blir anbud. Kjernen i dette er taushetsbelagte personopplysninger. I mange tilfeller er det ikke mulig å gjennomføre anbudskonkurransen uten at taushetsbelagte personopplysninger om den hjelpetrengende må utleveres, og det krever samtykke. Og da er det den hjelpetrengende og dennes pårørende som sitter med makta. For eksempel kan man begrense tillatelsen til

- at opplysningene bare gis til 2 -3 navngitte firmaer, og da må kommunen kun ha anbud blant dem

- at opplysningene bare gis til et bestemt firma, og da må kommunen velge det firma

- at man nekter å gi tillatelse til at det utleveres slike opplysninger. Da må kommunen etablere tilbud i egen regi

De hjelpetrengende har altså makt, og bør bruke den. Les mer under "les mer."