Privatisering, marked og konkurranse

Omdanning av Friluftsetatens driftsdivisjon til kommunalt foretak og vurdering av konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting skal ”bedre kvaliteten” på Friluftsetatens virksomhet. Flott, men vi forventer da at forbedringsforslag er basert på et minimum av undersøkelse av kvaliteten på det arbeidet etaten i dag gjør. For eksempel ved at etaten selv eller eksterne konsulenter gjennomgår etaten ved å kartlegge sterke og svake sider. Og gjerne også - hvis vi skal ta brukerne på alvor - ; spørre hva Friluftsetatens brukere mener. Byrådsaken er kjemisk fri for et slikt perspektiv, understreket jeg da bystyret behandlet konkurranseutsetting av Friluftsetatens virksomhet.


Oslo bystyre 17. mars 2004 Ivar Johansen, SV
Sak 155 Omdanning av Friluftsetatens driftsdivisjon til kommunalt foretak og vurdering av konkurranseutsetting

Ordfører,
Byrådet har i sine erklæringer understreket at det vil ”bruke konkurranse som virkemiddel både for å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet og frigjøre ressurser.”

Det er slik det lyder i de vakre programformuleringer. Man snakker så pent om at konkurranse er et virkemiddel. I det forslag til ny konkurranselov som Bondevik-regjeringen i høst la fram for Stortinget, og som nylig ble ferdigbehandlet i Stortinget har man imidlertid godt en betydelig steg videre. Der slår regjeringen fast at konkurranse er et mål i seg selv.

Dessverre ser det ut til at byrådet også er der.

Konkurranseutsetting skal altså ”bedre kvaliteten” på Friluftsetatens virksomhet. Flott, men vi forventer da at forbedringsforslag er basert på et minimum av undersøkelse av kvaliteten på det arbeidet etaten i dag gjør. For eksempel ved at etaten selv eller eksterne konsulenter gjennomgår etaten ved å kartlegge sterke og svake sider. Og gjerne også - hvis vi skal ta brukerne på alvor - ; spørre hva Friluftsetatens brukere mener.

Byrådsaken er kjemisk fri for et slikt perspektiv. Men bystyrets samferdsel og miljøkomite har innkalt brukerorganisasjonene til en høring. En enstemmig komite oppsummerer at brukerne helt entydig sa at det er ”stor tilfredshet med det arbeidet etaten gjør” og at det særlig ble påpekt ”at kompetansen, engasjementet og imøtekommenheten til etaten var svært god.” Få etater får en slik attest fra sine brukere. Her er det sannelig ikke noe krav om endring. Brukerne ønsker snarere å sikre at en ikke bryter opp og svekker den kvalitativt gode etaten.

Men kanskje kan oppsplitting og konkurranse gi kostnadsbesparelser. Byrådet viser til at andre norske, svenske og danske kommuner har gjennomført konkurranseutsetting som har gitt kostnadsbesparelser på 10 – 15 %. Men gir byrådet den meget interessante opplysning at denne etaten er så god på kostnadseffektivisering at (sitat) ”det er derfor grunn til å tro at en del av denne besparelsen allerede er tatt ut.” Byrådet antar at man kanskje kan ta ut ytterligere effektiviseringsgevinst fra 2007. Og ikke bare det: byrådet opplyser at den oppsplitting som her foreslås har en prislapp på 7 – 8 millioner.

SV er særs skeptisk til konkurranseutsetting av grunnleggende velferdsoppgaver, men er åpne for vurdering av dette innenfor blant annet tekniske tjenester. Ut fra en konkret vurdering. Men dette forslaget er sprøtt. Her foreslås det å bryte opp en svært velfungerende etat som skårer høyt hos brukerne. En etat som viser både god omstillingsevne og er god på kostnadseffektivisering.

Ordfører.
Dette er å gjøre konkurranseutsetting til et mål i seg selv, også der det ikke med noen grad av sannsynlighet kan påvises at dette kan bedre kvaliteten eller frigjøre ressurser.

You have no rights to post comments