Privatisering, marked og konkurranse

Kjøp og virksomhetsoverdragelse av Nordstrandhjemmet

I løpet av kort tid har Høyrebyrådet fremmet hele 4 saker for bystyret om kommunalisering av sykehjem drevet av menigheter og frivillige organisasjoner. Det er ikke mange måneder siden vi har hatt både Røde Kors sitt sykehjem på Ullern, Fagerborghjemmet og Uranienborghjemmet. Og nå altså Nordstrand menighet. For SVs del synes vi dette er svært uheldig, sa jeg bl.a. i bystyret.

Oslo bystyre 29. jan. 2003
Ivar Johansen, SV
 
Sak 11 Kjøp og virksomhetsoverdragelse av Nordstrandhjemmet

Ordfører,

I bystyrets møte 27. november behandlet vi etablering av Midtåsen sykehjem. I den sammenheng ble det også en debatt om menighetssykehjemmene og dette at flere og flere menigheter ikke lenger ønsker å drive sykehjem i samarbeid med Oslo kommune. Og at en derfor reduserer den 3. sektors og de frivillige organisasjoners deltakelse innenfor eldreomsorgen.

I den sammenheng sa Høyres gruppeleder bl.a.: "Da SV selv satt i byråd var planene klare, sammen med Arbeiderpartiet, overta alle disse hjemme selv. Kommunalisere dem." Kristelig Folkepartis Gunnar Prestegård fulgte opp ved at det han omtalte "mange av de sosialistiske partiene" har gått for kommunalisering av sykehjemmene.

Jeg sa den gang - og understreker igjen - at dette er usant. Og Høyres gruppeleder burde beklage at framsetter uriktige påstander her i bystyret. SV har alltid ønsket - og ønsker - at den 3. sektor deltar med sin kompetanse og sine ressurser  i helse- og omsorgssektoren i Oslo. Det kan kanskje være grunn til å minne om at det var et Arbeiderpartiet/SV-byråd som reddet det diakonale Lovisenberg Sykehus som sektorsykehus i Oslo.
Nok om det.

Den kommunalisering som skjer innenfor Oslos eldreomsorg skjer paradoksalt nok etter forslag fra det Høyredominerte byrådet. Det Høyrestyrte byrådet fremmer sak etter sak  for bystyret om kommunalisering av private sykehjem, etter at menigheten ikke lenger ønsker å  samarbeide med Oslo kommune om driften.Dette er beklagelig,- i denne saken ikke minst fordi dette er en mellomfase inntil konkurranseutsetting. For beboerne kan dette bety at i løpet av et år skal beboerne oppleve å måtte ha 3 forskjellige driftere. Og hvert skifte kan skape uro i personalgruppen, i driftskonseptet og uro overfor eldre, syke, mennesker som framfor alt trenger ro og stabilitet.

I løpet av kort tid har Høyrebyrådet fremmet hele 4 saker for bystyret om kommunalisering av sykehjem drevet av menigheter og frivillige organisasjoner. Det er ikke mange måneder siden vi har hatt både Røde Kors sitt sykehjem på Ullern, Fagerborghjemmet og Uranienborghjemmet. Og nå altså Nordstrand menighet.

For SVs del synes vi dette er svært uheldig.

Legg til kommentar