Privatisering, marked og konkurranse

Etablering av drift ved nye Midtåsen sykehjem i bydel Nordstrand ved kjøp av tjenester etter konkurranse

I den Kr.F-styrte kommune hopper den ene humanitære og diakonale organisasjon etter den andre av karusellen. De vil ikke lenger drive sykehjem og velferdstiltak. De hevder at den borgerlige styrte kommune gjennom sin måte å organisere konkurransevirkemiddelet på ikke gir tilstrekkelig stabilitet og forutsigbare driftsvilkår. Derfor trakk Røde Kors seg på Ullern, Uranienborg Menighet ga opp, Frelsesarmeen på Bestumhjemmet, Nordstrand Menighet gir opp Nordstrandhjemmet og Fagerborg Menighet Fagerborghjemmet,sa jeg bl.a. da bystyret vedtok å konkurranseutsette Midtåsen sykehjem.

Oslo Bystyre 27. nov. 2002
Ivar Johansen, SV
 
Sak 361 Etablering av drift ved nye Midtåsen sykehjem i bydel Nordstrand ved kjøp av tjenester etter konkurranse 
  
Ja, ordfører, så ser vi det igjen.
I det sittende byråds byrådserklæring heter det i kapitlet om helse- og omsorg at byrådet vil ”sikre effektivitet, mangfold og kvalitet i tilbudet gjennom konkurranse om drift av omsorgstjenester og avtaler med humanitære og diakonale organisasjoner.” Jeg tviler ikke på at Kristelig Folkeparti vil, men de får det bare ikke til.

I den Kr.F-styrte kommune hopper den ene humanitære og diakonale organisasjon etter den andre av karusellen. De vil ikke lenger drive sykehjem og velferdstiltak. De hevder at den borgerlige styrte kommune gjennom sin måte å organisere konkurransevirkemiddelet på ikke gir tilstrekkelig stabilitet og forutsigbare driftsvilkår. Derfor trakk Røde Kors seg på Ullern, Uranienborg Menighet ga opp, Frelsesarmeen på Bestumhjemmet, Nordstrand Menighet gir opp Nordstrandhjemmet og Fagerborg Menighet Fagerborghjemmet. Dessverre er det derfor slik at det borgerlige byråd – i strid med egen byrådserklæring – reduserer mangfoldet, og opptrer slik at mange av de humanitære og diakonale organisasjoner føler seg skviset ut, og ikke lenger kan drive omsorgsinstitusjoner i samarbeid med Oslo kommune.

Nordstrand Menighet er en av disse. Kommunen lokalt, representert ved bydel Nordstrand, ønsket at Nordstrand Menighet skulle drive det nye sykehjemmet etter at menighetens eget sykehjem Nordstrandhjemmet bygningsmessig ikke lenger tilfredsstiller dagens krav. Tanken var at pasientene skulle flyttes over til de nye lokalene, og at menigheten fortsatt skulle drive bydelens eneste sykehjem. Men ren justeri fra byrådets side stoppet dette. Juss – og jussforståelse - er ikke alltid noen eksakt vitenskap. Noen saker er opplagte, mens andre standpunkter er gjenstand for tolkningsmessig tvil. Ut fra overordnede hensyn kan kommunen legge til grunn en streng eller en liberal lovforståelse.

Hvis byrådet mener det er viktig å sikre at mangfoldet og humanitære og diakonale organisasjoners tilstedeværelse på drift av byens sykehjem må en ikke være mer katolske enn paven i sin forståelse av EØS-avtale og konkurranseregler. Finanskomiteens flertall, partiene Fr.P., Arbeiderpartiet og SV mener at det er det som har skjedd her, og at en dermed på et uriktig grunnlag har hindret at bydelens menighet fortsatt skal få drive sykehjemmet i bydelen. Så vil nok byrådspartiene si – litt på det overordnende plan – at byrådet har søkt å ivareta disse hensyn gjennom forhandlingene med de private ideelle driverne. Forhandlinger som er i ferd med å bli avsluttet med deres hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Joda, etter å ha blitt presset gjennom år føler nok HSH-sykehjemmene seg tvunget til å underskrive på en avtale, men det materielle innholdet vil nok allikevel føre til at flere av disse også etter hvert vil trekke seg fra sykehjemsdrift.

Hvis en ønsker å beholde frivillige organisasjoner på denne sektoren gir det særs dårlig forutsigbarhet med 4 års husleieavtale og 4 års driftsavtale, for dernest – hvert 4. år - å konkurranseutsette driften av et sykehjem som drives i menighetens egne lokaler. Som konstruksjon blir jo dette håpløst. Hvis en annen en menigheten vinner anbudet blir jo trolig menigheten tvunget til å bli redusert til en ren eiendomsforvalter som må leie ut sine lokaler til en kommersiell driftsoperatør. Sånt som dette gidder bare ikke byens menigheter å holde på med.

Fortsetter Kr.F. denne politikken vil vi også framover få menigheter og frivillige organisasjoner på rekke og rad som kaster kortene og overlater dette markedet til kommunen eller private, kommersielle, aktører. Da blir byrådserklæringens vakre ord om mangfold ikke mye verdt.

Legg til kommentar