Privatisering, marked og konkurranse

Bydel Frogner: Eksponerer følsomme personopplysninger gjennom anbud

Bydel Frogner: Eksponerer følsomme personopplysninger gjennom anbud"19 år. Mann. Bydel Frogner.

Bruker har diagnosen ADHD og tilknytnings- og adferdsvansker. Han har i tillegg en organisk hjerneskade på bakgrunn av mors metadonbruk i svangerskapet. Dette sammen med andre påkjenninger gjør at han har hatt tilbakvendende depressive episoder.
Han ble adoptert rett før fyllte 1 år. Adoptivmor døde da han var rundt 14 år gammel. Far er nå bosatt i utlandet.
Per i dag soner han en dom på 1 1/2 år grunnet legemsbeskadigelse. Han har tidligere hatt flere dommer hvor han har blitt dømt til samfunnstjeneste. Disse hendelser har skjedd mens han har vært på institusjoner i regi av Barnevernet.
Han har en utagerende og tildels uforutsigbar atferd. Han er sterk og kan benytte fysisk vold mot personer. Mange brutte relasjoner helt fra spebarnsalder og flyttinger har gjort at han har tilknytningsvansker.
Bruker har vært utprøvende ift rus, drevet med hasj og prøvd andre rusmidler, men i mindre grad."

Dette er utdrag fra en kunngjøring bydel Frogner har lagt ut på anbudstorget. På nett opplyser også bydel Frogner hvilke medisiner gutten går på: Strattera, Lamictal og Loratadin. Jeg mener kommunen, gjennom å eksponere så detaljerte, følsomme, personopplysninger i offentligheten påfører ungdommen økt skade. Anbudspolitikken er uverdig. Jeg tok saken opp i gårsdagens bystyremøte, og byrådsleder forsikret at han ville gå inn i saken.

Les anbudets kravspesifikasjon (pdf-dokument)

Kommentarer   

0 #61 Øyvind Hansen 21-06-2010 10:28
Å gi gravide metadonbehandli ng er barnemishandlin g. Barnet skades. Mødrene skulle hatt rusfri behandling om nødvendig under tvang.
0 #62 Øyvind Hansen 21-06-2010 10:29
Så du mener at det erhelt greit å behandle gravide med metadon? At barnet ikke tar skade?
0 #63 Ida Kristine Olsen 21-06-2010 10:29
Jeg mener å se på mine to barn at ingen av dem er skadet på noe vis ja. (Eldstemann blir 10 år) Hveken i adferd/fysisk/e mosjonellt/ment alt. Idiellt sett skulle jeg gjerne sett at alle barn fikk en start på livet uten medikamenter, men nå er det ikke slik.
Jeg hadde gjort det igjen med mine: fått dem tross metadon behandlingen min.
Det er mange barn som fødes med abstinenser av ikke rusavhengige mødre. Mødre som har fått opiater gjennom svangerskapet- og der barnet trappes ned med morfin(samme som LAR-eksponerte barn) etter fødsel. Det er ikke ført noen erstattnings saker for dem. Hva er forskjellen mener du?
0 #64 Øyvind Hansen 21-06-2010 10:30
Så har det heldigvis gått bra med dine barn :-) Det gjør det dessverre ikke med alle.
0 #65 Benjamin E. Larsen, stipendiat i farmasi, Universitetet i Oslo 22-06-2010 14:30
Jeg synes noe av det som er skrevet her om metadonbehandli ng under svangerskapet er nokså unyansert. Jeg har gjort et litteratursøk for å finne ytterligere informasjon. På bakgrunn av dette skrev jeg en liten gjennomgang, men kommentarsystem et til Ivar avviste denne «kommentaren» som for lang. Jeg kan sende den i sin helhet på epost til dem som er interesserte.

Men som et generelt prinsipp i legemiddelbehan dling under svangerskapet skal risikoen for fosteret veies opp mot nytten mora har av behandlinga. Se også Legemiddelhåndb okas greie innføring om legemiddelbehan dling av gravide:
www.legemiddelhandboka.no/xml/ (gå til generelle kapitler, G7 - Graviditet og legemidler)

Dersom metadonbehandli ng reduserer risikoen for bruk av gatestoff og øker sannsynligheten for en stabil livssituasjon og sunn livsstil innebærer dette i seg selv en svært stor helsegevinst for både mor og foster. Ei sammenligning med regimet for legemiddelterap i for epileptikere under svangerskap kan være en relevant analogi. For denne gruppa forventer man på grunn av nødvendig, men fosterskadelig legemiddelbehan dling en misdannelsessan nsynlighet på 4-6% mot normalt 2-3% i befolkninga. Denne doblinga av risikoen for misdannelser er omtrent det samme som blir funnet ved bruk av rusmidler eller metadon. Det er en betydelig økt risiko som man ikke skal ta lett på. Likevel er risikoen ved behandlingssvik t sammenlignbar i de to tilfellene. Både for epilepsi og opiatavhengighe t har tilbakefall til sykdomsstilstan den potensielt dødelig utgang for både mor og foster. For opiatavhengighe t kommer i tillegg den betydelige risikoen for infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av bruk av gatestoff.

Basert på dette litteratursøket og det jeg kjenner til av fosterskadelige effekter av opiater, er det ikke grunn til å si kategorisk nei til opiatbehandling av gravide. Snarere det motsatte - hovedspørsmålet bør være hva slags behandling den gravide er motivert for og hvilken behandlingsform som gir størst sannsynlighet for en stabil livssituasjon. Skulle man bruke sannsynligheten for fosterskader som prinsipielt utgangspunkt for å ilegge opiatavhengige mødre tvangsmessig abstinensbehand ling, ville det i et risikoperspekti v være analogt med å bruke tvangsmidler for å hindre epileptiske kvinner i å bli gravide. Det er det nok ingen som ønsker. Om det var klokt å råde unge, rusavhengige kvinner til å bli gravide er en annen sak - men det var tross alt ei sosialfaglig vurdering. Det er likevel et helt annet spørsmål enn hva man bør gjøre dersom ei rusavhengig kvinne først er blitt gravid.
0 #66 Liv Langberg 30-06-2010 00:12
De skadene gutten har, høres mest sannsynlig ut som om de skyldes amfetamin- og/eller alkoholmisbruk, heller enn Metadon. Om moren hadde brukt mindre av dette dersom hun hadde fortsatt å ruse seg på heroin, kan vi ikke vite noe om. Livet som heroinavhengig og gravid er i seg selv mye mer risikabelt enn å være stabilisert på Metadon, som Benjamin skriver.

Det mange glemmer, er at valgene ikke står mellom Metadon og ingen rusmidler, men som regel mellom Metadon og fortsatt aktiv bruk av heroin og gjerne en rekke andre stoffer i tillegg. Synes derfor analogien til Benjamin (om epilepsi og medisinering under svangerskapet) var veldig god! Dessuten tøft av Ida og Eva å skrive om sine egne erfaringer med Metadon og graviditet!
0 #67 Bente VIk 12-07-2010 11:26
Hva slags samfunn vil vi ha? Jeg bare spør!
0 #68 Berit Berntsen 12-07-2010 11:27
Veldig godt spørsmål, Bente.
Siden det er vårt samfunn og vi som velger politikere.
Er det virkelig sånn vi vil ha det?

Legg til kommentar