Privatisering, marked og konkurranse

Anbud hindrer brukermedvirkning

Anbud hindrer brukermedvirkningPasientrettighetsloven er klar: "Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8."

Forutsetning for meningsfull brukermedvirkning er at den berørte gis innsyn i sakens dokumenter. Men bydel Østensjø mener deler av anbudsdokumentene er taushetsbelagte, og foreldrene til en 15-årig jente med ADHD og psykiske lidelser nektes dermed innsyn i sentrale saksdokumenter som skal belyse om institusjonstilbudet hun tilbys kan anses forsvarlig. Dermed hindres brukermedvirkning.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå opphevet bydel Østensjøs delvise avslag på innsyn, og bydelen må dermed behandle saken på nytt. Skal brukermedvirkning ha noen mening må de pårørende selvsagt ha tilgang til relevant informasjon.

Les avgjørelsen fra Fylkesmannen (pdf)