Privatisering, marked og konkurranse

Arbeiderpartiet: Fortsatt anbud for ideelle organisasjoners velferdstiltak

Arbeiderpartiet: Fortsatt anbud for ideelle organisasjoners velferdstiltakJeg er overrasket over Arbeiderpartiets holdning til anbud og konkurranseutsetting av velferdsstjenester driftet av ideelle organisasjoner. I siste møte i bystyrets finanskomite fremmet jeg dette forslaget: "Ved kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner benytter Oslo kommune seg av unntaksbestemmelsen i forskrifter om offentlige anskaffelser § 2-1 (3), for så å inngå langsiktige, løpende, kontrakter i tråd med den praksis de statlige helseforetak og det statlige barnevern nå følger."

Gode helse og omsorgstjenester kjennetegnes først og fremst av forutsigbarhet og langsiktighet. Det tar tid å bygge opp gode og fortrolige behandlingsrelasjoner mellom den hjelpetrengende og fagpersonen. Anbud - med ofte korte anbudsperioder - bryter med dette prinsippet, da skifte av leverandør som oftest også innebærer skifte av ansatte og behandlingsprofil. Det bryter opp et velfungerende behandlingsmiljø.

Jeg er derfor overrasket over at Arbeiderpartiet i finanskomiteen ikke støttet mitt forslag om å bevege seg fra anbud til langsiktige, løpende kontrakter for ideelle organisasjoner. I stedet foreslo Arbeiderpartiet: "Byrådet bes ved kjøp av helse- og omsorgstjenester gjøre dette gjennom lukkede anbudskonkurranser for ideelle aktører." Arbeiderpartiet ønsker altså fortsatt å bevare anbudsregimet.

Der den rødgrønne regjeringen på statlig barnevern og rus har gått fra anbud til løpende kontrakter ønsker Arbeiderpartiet i Oslo bystyre at de ideelle virksomhetene fortsatt skal bli møtt med et anbuds- og konkurranseregime. Jeg får håpe dette er basert på en misforståelse, og at partiet endrer stemmegivning når bystyret skal behandle saken 10. april.

Les fra behandlingen i bystyrets finanskomite