Privatisering, marked og konkurranse

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Konkurranseutsetting av sykehjem gir dårligere kvalitet

Erfaringer fra USA viser at de store, private kjedene som driver sykehjem, kommer dårligst ut på kvalitet. Multinasjonale kjeder etablerer seg også i Norge. Vil privatisering av sykehjem føre til dårligere kvalitet også her?

En av USAs fremste eksperter på området, professor Charlene Harrington (University of California, San Francisco), har sett på dette. I motsetning til Norge har USA lang erfaring med kommersielle aktører i sykehjemsbransjen, og det finnes en omfattende forskningslitteratur om effekter av eierskapsformer. Harrington har nylig gjennomført et stort prosjekt som ser på framveksten av store kjeder og Private Equity-selskaper i sykehjemsbransjen, og hvordan dette har påvirket kvaliteten på amerikanske sykehjem.

Har de amerikanske og kanadiske erfaringene overføringsverdi til norske forhold? - Store multinasjonale kjeder står bak de fleste kommersielle sykehjemmene i Norge, forteller Anders Kvale Havig, siviløkonom og stipendiat ved NOVA. - Og prinsippet er det samme her, en kommersiell aktør driver et sykehjem og ønsker å ta ut en profitt. Derfor er erfaringene fra USA og Canada absolutt relevante i Norge.

I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han analysert regnskapene til 21 norske sykehjem og sett på hvordan kommersielle aktører kan hente en eventuell profitt. - Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn lønn og pensjon, forteller Havig. Les mer nedenfor.