Privatisering, marked og konkurranse

Byrådet definerer konkurranseutsatte barnehager som kommunale

Byrådet definerer konkurransutsatte barnehager som kommunale

Gjennom å definere konkurranseutsatte barnehager som kommunale reduserer Oslo kommune (ved Byrådet) det offentlige driftstilskuddet til alle Oslos private barnehager. I et notat til bystyret, på spørsmål fra meg, begrunner de dette slik:

”Med ikke-kommunale barnehager menes alle barnehager som ikke eies av kommunen, slik som private, fylkeskommunale og statlige barnehager. Det er med andre ord eierformen som avgjør hvilke barnehager som skal få tilskudd. De konkurranseutsatte barnehagene eies av kommunen, og vil følgelig ikke falle inn under definisjonen av en ikke-kommunal barnehage.”

"Ved konkurranseutsetting av barnehagedrift vil kommunen fremdeles eie barnehagebygget, mens en privat tilbyder av barnehagetjenester vil overta drifts- og arbeidsgiveransvaret. Barnehagen vil dermed være kommunalt eid og privat driftet."

Jeg finner ikke formuleringer i verken lov, forskrift eller forskriftens rundskriv som gir dekning for den definisjonen som her gis: at eierskapet avgjøres av hvem som eier bygningene. For meg fremstår det som helt åpenbart at det er hvem som drifter barnehagen som gir grunnlag for definisjonen av hvorvidt den er privat eller kommunale. Slik som definisjonen her legges, så ville det blitt en privat barnehage dersom Oslo kommune leide lokaler i det private utleiemarked for å drive en barnehage. Og det virker ulogisk.

I barnehageloven §7 Barnehageeiers ansvar, står det: "Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk." Dette tyder, i motsetning til byrådens definisjon, på at barnehageeier defineres som den som drifter virksomheten.

Jeg har bedt om at Byrådet påviser het eksakt hvor lov, forskrift eller forskriftens rundskriv gir grunnlag for deres noe spesielle forståelse for hva som er en kommunal barnehage.

Kommentarer   

#1 Haakon 21-01-2014 09:34
Det er jo klart at det er de som står for driften som er eier.
Her i Drammen har vi et relativt nytt NAV bygg. Det er noen private som har bygget bygget og leier det ut til NAV. Det gjør dreimot ikke at byggeier driver NAV.

Således kan man se det om barnehager også.

Under Kristin Halvorsen som Utdanningsminis ter kom "problemet" opp at pengene til barnehagestøtte kom direkte til eier. Dvs at kommuene fikk penger for sine barnehager og de private direkte for sine. Problemet var at kommuene skummet pengene og tok barnehagestøtte til andre formål. De private brukte pengene på sine barnehager. Dette førte til kvalitetsforskj eller - de private ble bedre enn de offentlige og det kunne jo ikke Kristin sitte å se på. Løsningen ble ikke å øremerke midlene, det ble at pengene til de private også skulle sendes til kommunen slik at fordelingen ble lik.

Og det er det du skriver her som er konsekvensen.
#2 Bjørn Bjøro 21-01-2014 19:02
Det virker for meg henimot usannsynlig at barnehageieren er annet enn identisk med den/de som eier driftsselskapet - eller som selvstendig næringsdrivende - som driver barnehagen.

Men det er bra at Ivar i stedet for å påstå har bedt Byrådet dokumentere.

Det er viktig å ha klare og ryddige forhold, også når det gjelder ansvar. Det er derfor viktig at krumsping - som det kan tyde på at Byrådet har foretatt seg - blir avdekket, og at det kommer inn i ordnede forhold og i overensstemmels e med lovgivningen.

You have no rights to post comments