Privatisering, marked og konkurranse

Anbud: Nekt å samtykke i at taushetsbelagt informasjon utleveres

Anbud: Nekt å samtykke i at taushetsbelagt informasjon utleveres

Der kommunen ønsker å sette enkeltpersoner ut på anbud sitter den hjelpetrengende og dennes pårørende reelt sett på stor makt, og kan i mange tilfeller forhindre at det blir anbud. Kjernen i dette er taushetsbelagte personopplysninger. I mange tilfeller er det ikke mulig å gjennomføre anbudskonkurransen uten at taushetsbelagte personopplysninger om den hjelpetrengende må utleveres, og det krever samtykke. Og da er det den hjelpetrengende og dennes pårørende som sitter med makta. For eksempel kan man begrense tillatelsen til

- at opplysningene bare gis til 2 -3 navngitte firmaer, og da må kommunen kun ha anbud blant dem

- at opplysningene bare gis til et bestemt firma, og da må kommunen velge det firma

- at man nekter å gi tillatelse til at det utleveres slike opplysninger. Da må kommunen etablere tilbud i egen regi

De hjelpetrengende har altså makt, og bør bruke den. Les mer under "les mer."

 

Tekst fra Doffin:

I noen tilfeller er det ikke mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren av aktuelle helse- og sosialtjenester dersom leverandøren skal yte gode og dekkende tilbud. Når så er situasjonen, gir Helse og omsorgsdepartementet i et brev til Statens helsetilsyn oppskriften på hva man da kan gjøre uten å komme i konflikt med taushetsplikten.

Det heter i brevet at når en oppdragsgiver skal kjøpe inn helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, må både anskaffelsesregelverket og taushetspliktreglene i helsepersonelllovenrespekteres. Eksempler på helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere er blant annet avlastningstjenester, tjenester til barneverntiltak, hjemmehjelptjenester og brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen skal yte de aktuelle tjenestene enten i egenregi eller ved å bruke private leverandører.

I mange tilfeller vil det, fremholder Helse- og omsorgsdepartementet, være mulig å gjennomføre en anskaffelse uten å utlevere opplysninger om brukeren som er omfattet av taushetsplikten og som identifiserer brukeren. Oppdragsgiveren kan for eksempel anonymisere bruker og i større grad beskrive leverandørens arbeidsoppgaver.

I enkelte tilfeller vil det imidlertid ikke være mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren, hvis leverandøren samtidig skal kunne levere gode og dekkende tilbud. I et høringsforslag angir departementet hva som er handlingsrommet ved kjøp av denne typen tjenester:

- Der bruker samtykker til at to eller flere bestemte leverandører får utlevert taushetsbelagte opplysninger, tilsier lovens krav til konkurranse at oppdragsgiveren må gjennomføre en lukket konkurranse mellom disse leverandørene. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at disse leverandørene får de taushetsbelagte opplysningene, vil dette ikke skapeproblemer mht. reglene om taushetsplikt.

- Der bruker bare samtykker til at én bestemt leverandør får utlevert taushetsbelagte opplysninger, vil konkurranse imidlertid ikke være mulig. I et slikt tilfelle vil det således være i samsvar med lov om offentlige anskaffelser å tildele kontrakten direkte til denne leverandøren. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at han får de taushetsbelagte opplysningene, vil heller ikke denne situasjonen skape noen problemer mht. reglene om taushetsplikt.

- Foreligger det ikke noe samtykke i det hele tatt, vil heller ikke konkurranse være mulig. Der det finnes en eksisterende leverandør som allerede har tilgang til de taushetsbelagte opplysningene, vil oppdragsgiver i utgangspunktet kunne tildele kontrakten direkte til denne leverandøren (dvs. forlenge den eksisterende kontrakten), uten å komme i konflikt med verken lov om offentlige anskaffelser eller taushetspliktreglene.

- Finnes det ikke en slik leverandør, vil oppdragsgiver imidlertid i prinsippet være tvunget til å utføre tjenesten i egen regi. Dette fordi det i utgangspunktet vil kunne innebære et brudd på taushetspliktreglene å utlevere taushetsbelagte opplysninger til en potensiell ny leverandør.


Legg til kommentar