Privatisering, marked og konkurranse

Kommunalt anbud på renholdstjenester: Laveste pris vinner

Kommunalt anbud på renholdstjenester: Laveste pris vinner

"Jeg mener det beror på en misforståelse at kommunens anbudskonkurranse om rammeavtaler for renholdsleveranser til kommunens virksomheter, benytter «laveste pris som eneste, reelle kriterium» for valg av leverandør/tilbud," skriver finansbyråden som svar på spørsmål fra meg.

Det er overhodet ikke mulig å misforstå pris som eneste tildelingskriterium, selv om dette er omformulert til å hete laveste påslag til allmenngjort tarifflønn. 2 + 2 = 4 uansett. I henhold til utlysning: Dokument «Åpen anbudskonkurranse, Rammeavtale» Pkt. 6.1 Tildelingskriterier «Tildeling skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har det laveste påslaget.»

Om noen har misforstått noe her, må det være Byråden for finans. Og det borgerlige byrådet ønsker altså å satse på maksimalt prispress i en bransje som sliter med sosial dumping, svart økonomi og mange useriøse aktører som utkonkurrerer de seriøse delene av bransjen.

Les mer under "les mer"

 

KOMMENTARER TIL NOTAT TIL BYSTYRET FRA EN KOMMUNAL RENHOLDER

 

Det er overhodet ikke mulig å misforstå pris som eneste tildelingskriterium, selv om dette er omformulert til å hete laveste påslag til allmenngjort tarifflønn. 2 + 2 = 4 uansett.

I henhold til utlysning: Dokument «Åpen anbudskonkurranse, Rammeavtale»

Pkt. 6.1 Tildelingskriterier

«Tildeling skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har det laveste påslaget.»

Om noen har misforstått noe her, må det være Byråden for finans.

Det medfører riktighet at UKE har stilt krav til dokumentasjon som enhver seriøs kjøper gjør for å kunne nå frem til vurdering på tildelingskriterier. Dette skulle komme klart nok frem i ditt spørsmål.

Jeg har vondt for å svelge at UKE tar det som en fjær i hatten at de har fulgt lover og forskrifter.

Det er ikke lenger tillatt for noen å kjøpe renholdstjenester fra leverandører som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

 

Utsagnet «i samråd med» Arbeidstilsynet og Kemnerkontoret finner jeg noe drøy.

Kemnerkontoret: Saksbehandler for nettopp renholdsbransjen har gitt uttrykk for stor bekymring for nettopp denne type utlysning.

Arbeidstilsynet: Det ligger 1698 firma inne til behandling bare i Oslo og selv om ikke alle oppnår godkjenning, så er det useriøst å tro at ikke de fleste her har sørget for nødvendig dokumentasjon for å kunne bli godkjent.

Og alle som blir godkjent av Arbeidstilsynet er å regne som en seriøs aktør.

Nå står det at «det er presisert i konkurransegrunnlaget at kravene i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter må være oppfylt» altså godkjent av Arbeidstilsynet.

 

Tar vi en titt i Dokument «Åpen anbudskonkurranse»

Pkt. 3.3.1 Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Er følgende å lese: «Bekreftelse på registrering som godkjent bedrift i renholdsregisteret. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontrollere at registreringen er gyldig.

Leverandører som ennå ikke er registrert, kan levere alternativ dokumentasjon som viser at slik godkjenning vil bli oppnådd. Min uthevelse.

UKE gjør seg altså til større eksperter enn det Arbeidstilsynet er til å vurdere hvorvidt de vil få godkjenning. Siste setning er jo helt forkastelig.

 

Jeg har ikke sagt med et ord at UKE ikke stiller krav. Problemet ligger ikke i hvorvidt noen blir kastet ut av konkurransen på bakgrunn av manglende dokumentasjon.

Problemet ligger i alle som skal vurderes på pris.

 

Pkt. 2.6.1 Prisene som leverandøren oppgir i vedlagte prisskjema er maksimale priser som tilbys Oslo kommune.

Dette betyr at under gitte forhold må du ta høyde for at det påløper høyere kostnader.

La oss si vi må inn med fagarbeidere noe som gir en betydelig høyere kostnad.

I en minikonkurranse vil du kunne konkurrere på pris i forhold til hva oppdragsgiver forespør, mens i denne prekvalifiseringen kan du bare konkurrere på sosiale utgifter.

 

I pkt. 6.1 skal tildelingen skje etter laveste påslag, er det da noen som våger å legge inn de reelle kostnadene?

Det burde i det minste være gjort klart under punkt om pris at tilbydere med for lavt påslag vil bli forkastet.

På direkte spørsmål om hvordan UKE vil vurdere og avvise leverandører med for lavt kronepåslag, svarer UKE at de ikke kan forhåndsvurdere problemstillingen og vil gjøre en helhetsvurdering av mottatte tilbud.

UKE har altså brukt ett eneste tildelingskriterium og vet per i dag ikke hvor dette påslaget bør ligge i kroner og øre. Det skremmer meg.

 

Enhver kan dokumentere ut fra sine best kvalifiserte renholdere og prise ut fra sine dårligste.

For å tjene inn igjen dette gapet, må renholdere holdes på minstelønn mens kravet om ytelse skjerpes ytterligere. Og den er allerede i dag helsemessig skadelig.

Om UKE skal holde rede på alle disse forhold må de utvide staben.

 

Krav: må ha meget god erfaring fra tilsvarende oppdrag.

Kommentar: Det skal opplyses om 3 oppdrag fra de 3 siste årene, men hva som defineres som god erfaring er uklart.

Er det slik at om en har tapt priskonkurransen de 3 siste årene, så har en ikke god nok erfaring selv om en har hatt mange og store oppdrag før denne tiden? Eller defineres det som at om du kun har hatt små oppdrag og gjort en utmerket jobb, så er du ikke god nok?

Her burde alle ha en mulighet til å bli vurdert på historikk og ikke kun på 3 oppdrag.

 

Krav: Renholdet skal være i henhold til NS-INSTA 800.

Kommentar: Du skal ikke dokumentere dine kunnskaper om INSTA, kun opplyse om firma kan utføre renhold i henhold til INSTA.

Det er opp til hver enkelt kommunal virksomhet om de skal bruke INSTA eller ikke, så renhold i henhold til INSTA  er ikke et krav i prekvalifiseringen.

 

Kommunale virksomheter som benytter rammeavtalen

Det hevdes at det blir benyttet blant annet kvalitet som tildelingskriterium.

Så langt har UKEs anbefaling gått ut på 75 % pris og 25 % kvalitet i minikonkurransene.

Her vil kvaliteten bare spille en rolle om 2 tilbydere leverer eksakt samme lave pris.

 

Kvalitet knyttes ofte opp mot antall tilbudte timer. Det betyr at den som skårer høyest på kvalitet nødvendigvis må skåre dårligst på pris, om man ikke opererer med sosial dumping.

Kvalitet har altså ingen som helst betydning i valg av leverandør.

 

Konkurranser basert på rammeavtalen vurderes som oftest av personer som ikke har noen kunnskaper om renhold eller renholdsbransjen.

Alle anbud blir vurdert ut fra pris der saksbehandler ikke har reell mulighet til å vurdere hvorvidt man kan oppnå beskrevet renholdstandard til tilbudt pris.

 

Krav: Økt kontroll ved ukentlige mannskapslister.

Kommentar: Dette er kun utidig byråkrati og har ingen betydning utover merarbeid som pålegges leverandør.

Leverandører har faste personer som går på faste oppdrag.

Ved endringer i staben plikter leverandør å opplyse om dette.

 

Krav: Renholdere signerer seg inn og ut fra oppdragsstedet.

Kommentar: Dette har vært en ordning hos mange kunder i mange år. Og det burde vel strengt tatt være hver enkelt virksomhet som avtaler dette i sine kontrakter.

 

Slik jeg ser det har Byråden for finans prøv å snakke seg bort fra det egentlige problemet.

Leverandører kan dokumentere seg herfra til evigheten, være eksepsjonelt dyktige og allikevel tape i konkurransen fordi de må dekke inn sine reelle kostnader.

 

Hadde UKE benyttet dokumentasjonen for kompetanse og kvalitet som tildelingskriterier, ville man ikke havnet i den situasjon at hele konkurransen vrides mot sosial dumping.

Men i denne prekvalifiseringen benyttes kun dokumentasjon og opplysninger til å sile ut enkelte leverandører. De som kommer videre skal sloss om beinet.

 

ENDRINGER I ANBUD 17.03.14

UKE har endret grunnlaget med hensyn til timepriser.

Man innrømmer nå byråene rett til å ha et lønnsnivå på kr. 161,17 – 171,12 i henhold til Allmenngjort tarifflønn, uten at dette skal «gå utover» kronepåslaget.

Slik det var formulert tidligere ville differansen mellom høyeste ansiennitet kr. 171,12 og laveste kr. 161,17 som utgjør kr. 9.95, måtte legges inn i påslaget. Dette har de nå gått bort fra.

Imidlertid beskriver de i «Kunngjøring om supplerende opplysninger» av 18.03.14 pkt. VI.4

At «påslaget skal være fast uavhengig av tarifflønn»

Dette er jo godt gjort siden enhver som kan litt om prosentregning vet at påslaget endrer seg ut fra kronebeløpet.

For meg er det litt gåtefullt hva UKE egentlig mener. Men konsekvensen av dette er at når tarifflønnen øker, som den gjør hvert år, så er det kun tillatt å øke selve timelønnen, men ikke påslaget de neste 2 – 4 år så lenge du inngår i en rammeavtale.

Det forundrer meg også at UKE stiller som krav i anbudsgrunnlaget at det skal være en arbeidsleder tilstede ved ethvert oppdrag uten å gjøre innrømmelser om at disse timekostnadene kan spesifiseres for seg, siden en arbeidsleder lønnes helt annerledes enn en renholder. Man skulle ha ønsket seg samsvar mellom krav og konsekvenser i en så omfattende konkurranse.

Jeg tror ikke UKE ser konsekvensene av sine krav – hverken for seg selv eller for de som skal oppfylle kontrakten.