Privatisering, marked og konkurranse

OPS-sykehjem: Sammenligning halter

OPS-sykehjem: Sammenligning halter

Byrådet vil gi private byggeentrepenører sugerør ned i kommunekassa ved bygging av et nytt sykehjem på Ellingsrudåsen. Men når jeg utfordrer Byrådet på å sammenligne en kommunal løsning med OPS-løsningen, halter sammenligningen. Jeg har derfor måttet sende fram nye spørsmål til Byrådet:

"Jeg viser til byrådens notat av 3. april.

Jeg har to tilleggsspørsmål:

I henhold til leiekontraktens pkt 3.13 skal det foretas en KPI-justering av leiebeløpet. Jeg forutsetter at om kommunen hadde lånt pengene selv hadde kostnadene vært flate (ingen kpi-justering). Hva utgjør dette i merkostnad for OPS-alternativet?

Ved kommunalt alternativ vil kommunen sitte med et bygg som jeg forutsetter - på linje med OPS-alternativet - er bygget og vedlikeholdt i et 40-årsperspektiv. Men - til forskjell fra det vanlige i OPS-prosjekter - går ikke sykehjemmet i dette prosjektet tilbake til kommunen. Kommunen må i såfall kjøpe bygget tilbake. Hva forventes dette å utgjøre i merkostnad for et OPS-alternativ?"

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 13-04-2014 06:25
Når jeg gir min kommmentar, må jeg ta forbehold at jeg har lest sentrale punkter i avtalen, men har ikke satt meg inn i alle kroker av den foreslåtte avtalen.

Samtidig har jeg noe trening i å analysere ad. eiendom Jeg sitter i eller tiltrer styrer for eiendomsverdier på 0,6 milliarder kroner og ivaretar en kirkelig eiers pekuniære interesser.

Ivar har helt sentrale poeng i sine spørsmål. Det er viktig å få belyst alle sider.

Leien skal reguleres med 80 % av konsumprisindek sen (KPI). Noe av grunnlaget vil være vedlikehold/dri ft, hvor kostnadene øker med KPI. Men det ser ut som det meste av KPI-økningen dekker annet, og vil være et kapitalbidrag til den private parten. Med 2 % årlig økning i KPI vil det være snakk om store summer i et 30/40 års perspektiv. Det er ikke usannsynlig at KPI-reguleringe n etter 40 år vil kunne gjøre leien ca. 50 % høyere enn utgangspunkspun ktet sett på kapitaldelen. Det må imidlertid lages nøye beregninger. Og hadde jeg sittet på den private partens side, kan jeg forsikre om at slike beregninger ville vært foretatt og vært en helt vesentlig del av avkastnings-/fortjenestegrnnlaget.

Det andre sentrale poenget er hva etter 40 år. Et solid bygg vil stå og det godt. Men det må sikkert gjøres en god del utbedringer. Det å beregne en restverdi i en leieopplegg er vanlig og nødvendig. Jeg har selv beregnet antatt restverdi for en stor og moderne produksjonsbygn ing i Litauen og som inneholder produksjonsanle gget for Europa og dels USA for en stor norsk møbelfabrikk, og hvilken betydning det har for bygningseiers verdivurderinge r. Jeg vet derfor litt. Det framstår for meg som den private parten i dette OPS-opplegget har det vi kaller en betydelig oppside i opplegget. Det kan derfor være en dårlig avtale for kommunen. Det er helt vesentlig å få klarlagt alt i den forbindelse. I utgangspunktet burde et slikt bygg gå tilbake til kommunen vederlagsfritt som del av avtale.
#2 Bjørn Bjøro 13-04-2014 13:45
Jeg kan legge til litt mer:

Restverdien etter 40 år kan svært gjerne være lik hva bygget koster i dag i faktiske kroner, når 2 % årlig inflasjon tas i betraktning, og det trekkes fra for elde om 40 år.

Byrådet bør i tillegg til å svare på spørsmålene legge fram konkrete og kontrollerbare regnestykker for hele 40 års perioden. Gjerne med flere alternativer hva angår inflasjon og 5 års rente. Sistnevnte påvirkes ofte en en viss grad av forventet inflasjon.
#3 Haakon 15-04-2014 08:41
"Private med sugerør ned i kommunekassa".
Jeg er så lei slike løgner som blir gjentatt til folk tror det er sant, Ivar.

Hvem har levert møblene på kontoret ditt, Ivar? Offentlige eller private?
Hvem er det som har bygget selve kontorbygget du sitter i? Private eller offentlig?
PCen du bruker på jobb? Levert av offentlig eller privat?
Bilene hjemmehjelpstje nesten bruker? Levert av offentlig eller privat?
Pultene til de offentlige skolene?
Montering av hjelpemidlene til de som trenger det?
Barnehagene? SV selv inviterte de private til å ha sugerør i kassa da barnehageforlik et kom. Og skrøt sågar av resultatet!

Er det egentlig noe som helst kommunen driver med hvor ikke de private har en avgjørende inflytelse?
Hvordan har du tenkt å klare deg uten dem om du kommer i possisjon?
#4 Ivar J 15-04-2014 09:18
Haakon: Nettopp, som du selv skriver: Dette handler ikke om offentlig eller privat, men ukloke måter å samhandle på, for kommunene. Jeg jobber som innkjøper i en relativt stor bedrift, og vet at jeg inngå gode, og tildels særs dårlige, avtaler.
Terra-kommunene ble for eksempel lurt trill rundt av private kremmere.
no.wikipedia.org/.../...

OPS er både dyrt og dumt for kommune-Norge, men en særs god butikk for private kremmere.

Du har kanskje ikke lest Hallvard Bakkes hefte (se link over) ). Er det noe av det han skriver som faktisk er feil?
#5 Haakon 15-04-2014 11:10
Når det kommer til konklusjoner fra politisk fargede mennesker, som Bakke, er jeg overhode ikke overrasket over at hans konklusjon samsvarer med hans politiske farge.

Vi har forsøkt å bygge vei med OPS. Med suksess!! aftenposten.no/.../...

Det virker som man argumenterer ut fra at måten det offentlige bygger på og måten det er gjort under de rødgrønne er perfekt og at alt annet er for dyrt.
Men- kan det være at den klattevise byggingen vi har sett til nå faktisk er unødig dyr? At man kan gjøre det raskere og bedre om man har pengene på plass og kan utføre en helhetlig bygging ut fra behov og ikke ut fra tider bevillinger kommer på?

I dag ser vi dette :
nettavisen.no/.../5274908.html
#6 Ivar J 15-04-2014 11:17
Haakon: Selvsagt finnes det OPS-prosjekter som lykkes. På samme måte som det finnes hundretalls/tus entalls gode byggeprosjekter i offentlig regi som lykkes, svært godt. Staten kan fullfinansiere, ved byggestart: Prosjektfinansi ering.
#7 Haakon 15-04-2014 11:30
Det kan de. Dette har vært etterlyst og ble ikke innfridd.

FRP ville jo ha et statlig selskap som stod for finansiering og utbygging. Men - dette ble jo latterliggjort av forrige regjering.

Det er på tide å ta ansvar for hva ens egne har gjort og hva man har stått for. Ikke bare kjefte på andre.
#8 Ivar J 15-04-2014 12:02
Haakon: trenger ikke noe eget statsselskap for å benytte prosjektfinansi ering.
#9 Haakon 15-04-2014 12:27
Man trenger ikke det.
Men, vi har ikke innført prosjektfinansi ering for det.

Og - det er lite selvkritikk å spore på måten ting har blitt gjort på til nå.....
Som f.eks. at politikere blander seg opp i hvilke strekninger som skal bygges først i stedet for å la fagfolk bestemme måten å bygge på.
Man skulle tro at politikere ikke har tiltro til de som skal gjøre jobben. Selv om sannheten er at de vil tilfredsstille velgerne først, selv om det koster fellesskapet pengner.
Dette diskvalifiserer dem i utgangspunktet mener jeg.
#10 Bjørn Bjøro 16-04-2014 04:31
Haakon: Jeg håper vi kan være enig om at vi ikke skal sløse med fellesskapets penger, og at vi skal være åpne om å være enig om at det har skjedd med klatteutbygging i stedet for å gjøre det i fornuftige, store prosjekter. Sverige har styrt veiutbygging på en fornuftig måte, og Norge begynte å ta etter en del.

Jeg tror også vi kan være enig i at det er fornuftig med et samarbeid mellom fellesskapet, det offentlige, og private. Private har mye å tilføre.

I den konkrete saken om sykehjemmet er imidlertid spørsmålet om Oso kommune skal inngå et samarbeid som kan koste skattebetalerne unødvendig dyrt. Etter min oppfatning er det dette som må klarlegges. Altså hvor mye vil Høyres opplegg mest sannsynlig koste i framtiden, sett opp mot alternativ måte å gjøre det på.

Etter min oppfatning er det helt sentrale å få fram sannheten: Intet må holdes skjult i en så viktig sak. Jeg håper at også du er interessert i å få fram sannheten.

Det viktigste som kan gjøres er at byrådet legger fram sakkyndige beregninger for hele perioden, på 40 år, og med restverdi på bygget, og at beregningene er så detaljerte og gjennomsiktige at det er lett å få andre sakkyndige til å vurdere dem.

De første bidraget Høyre-byrådet med sine støttepartier bør gjøre, er å svare skikkelig på Ivars spørsmål, for deretter å legge fram troverdige og kontrollerbare regnestykker for hele perioden.

Jeg håper i det lengste at Høyre-byrådet vil velge ærlighet, selv om det ikke skulle være til gunst for en privat kapital-part.

Jeg venter med en viss spenning på fortsettelsen.

You have no rights to post comments