Privatisering, marked og konkurranse

Anbud og salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å gripe inn

Anbud og salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å gripe inn

Spennende utvikling vedrørende Byrådets rotte-race for å selge og anbudsutsette kommunale barnehager. Fylkesmannen vurderer om de på eget initiativ skal ta opp til behandling, gjennom såkalt lovlighetskontroll, hvorvidt Byrådets vedtak i saken var lovstridig: Fylkesmannen skriver:

"Utover å være et middel til å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, er bakgrunnen for bestemmelsen om lovlighetskontroll særlig tuftet på hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltnings omdømme og behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Disse hensynene er relevant i vurderingen av hvorvidt en avgjørelse skal tas opp til lovlighetskontroll, se rundskriv H -2299.

Fylkesmannen vil, på bakgrunn av henvendelsene i saken og anførslene fremmet i krav om lovlighetskontroll fra bystyrerepresentantene, vurderer å ta Byrådets avgjørelse i sak 1019/14, vedtatt i møte 25.02.14, opp til lovlighetskontroll av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 59 nr. 5."

Dette er bra, for Byrådets saksbehandling i sakene om anbud og salg av kommunale barnehager har opplagt betydelige svakheter.

Legg til kommentar