Privatisering, marked og konkurranse

02 180: Tett integrert i kommunens organisasjon

images/stories/mobiltelefon.jpg

Gjennom noen år var det en farsott at man skulle outsource det som ikke hørte til virksomhetens kjerneoppgaver. Mange erfarte at administrative støttefunksjoner henger tett sammen med kjernevirksomheten.  At man kan få viktige synergieffekter av tett samlokalisering og integrering, som både kjernevirksomhet og støttefunksjon profiterer på. Derfor ser vi nå flere som reverserer, og in-sourcer.

02 180 er tett integrert i den kommunale organisasjon.  Den har gått fra å være et sentralbord til å bli et informasjonssenter, med viktige førstelinjetjenesteoppgaver vedrørende barnehageopptak,  sosialtjenesten, Næringsetaten og Vann- og avløpsetaten. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle: forvaltningen frigjør tid, innbyggerne får raskere svar og det skjer en kompetanseheving hos 02 180.

Uten noen form for konsekvens- eller lønnsomhetsutredning har bystyreflertallet i siste møte vedtatt å sette virksomheten ut til private. Innbyggerne ønsker helhetlige og sammenhengede tjenester, men bystyreflertallet velger av ideologiske grunner oppsplitting. Les mitt innlegg i bystyret nedenfor.

 

Oslo bystyre 7. mai 2014 Ivar Johansen, SV

Sak Oppfølging av verbalvedtak F18/2013 om å vurdere konkurranseutsetting av 02 180

Ordfører,

Fr.Ps Henning Holstad sa som for et par år siden i debatten om eventuell privatisering av brannvesenet  at dette dreier seg om å kjøre bil og holde en brannslange.  Som om dette er noe de fleste kan.

Det er nok riktig. Men skulle det begynne å brenne i Karl Johansgate 25 vil nok Fremskrittspartiet  sende bud på dyktige fagarbeiderne i Oslo Brann- og Redningsetat framfor en dugnadsgjeng fra Fremskrittspartiets lokallag i Oslo. Brannslukking dreier seg om så mye mer enn å holde en brannslange.

Og for å uttrykke meg i samme gate: Hvem som helst kan vel ta en inngående telefonsamtale og sette denne videre?

Ja, det er nok riktig, om det var så enkelt. Det var vel noe sånt byrådspartiene tenkte når de plasserte kundemottaket for TT-tjenesten, Transporttjenesten for funksjonshemmede, til Sverige.  Det oppsto betydelig språkproblemer, men viktigst: de hadde minimal kunnskap om gater, bydeler og geografi i Oslo. Det gikk rett på trynet, og byens sterkt hjelpetrengende ble taperne. TT-brukere ble sendt rundt på sightseeing-turer rundt i byen.

Gjennom noen år var det en farsott at man skulle outsource det som ikke hørte til virksomhetens kjerneoppgaver. Mange erfarte at administrative støttefunksjoner henger tett sammen med kjernevirksomheten.  At man kan få viktige synergieffekter av tett samlokalisering og integrering, som både kjernevirksomhet og støttefunksjon profiterer på. Derfor ser vi nå flere som reverserer, og in-sourcer.

Tilsynelatende kan innringere betjenes fra Litauen eller India.  Språkproblemer er nå en ting. Det kan løses.  Men viktigere er at god service krever bred forståelse av kommunen og offentlig forvaltning, kunnskap om organisasjonen og menneskene, og ikke minst hva som rører seg til enhver tid: en hendelse i dag kan føre til et rush av relativt kompliserte henvendelser.  02 180 er en viktig del av vår beredskapsorganisasjon.

Steria gjennomførte på oppdrag fra kommunen en markedsundersøkelse. Den konkluderte med å fraråde konkurranseutsetting.  Og de sa: «Steria har erfart at virksomheter betegner kontaktsenteret som bedriftens «gull». Dette sier mye om hvor kritisk det oppleves for organisasjonen å ha nærhet til egne kunder.»

02 180 er tett integrert i den kommunale organisasjon.  Den har gått fra å være et sentralbord til å bli et informasjonssenter, med viktige førstelinjetjenesteoppgaver vedrørende barnehageopptak,  sosialtjenesten, Næringsetaten og Vann- og avløpsetaten. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle: forvaltningen frigjør tid, innbyggerne får raskere svar og det skjer en kompetanseheving hos 02 180.

Finanskomiteens borgerlige flertall skriver at de «er positive til at byrådet skal vurdere konkurranseutsetting av 02180». Det er en åpen og grei holdning. Man bør alltid vurdere å se på nye løsninger. Ap og SV foreslår jo nettopp det. Men hvorfor preike om «å vurdere», når H, V og Fr.P. allerede har konkludert: De vedtar i dag at det skal skje konkurranseutsetting. Ideologiske prinsipper er viktigere enn faglig utredning og beslutningsgrunnlag.

Kommentarer   

0 #1 Kari Rustad Lie-Hagen 10-05-2014 06:48
Det er så viktig at du får frem hvilken politikk som føres i Oslo, og hvem de er synes er verdige brukere av hovedstadens tjenester. Takk til deg som står så utrettelig på får de som virkelig trenger det.Takk for at du gir oss insyn i det som skjer bak lukkede dører, og at du gir oss innsyn i diverse skriv og vedtak!! Hvordan skulle vi vanlige ellers fått innsyn? Du er aktiv slik at demokratiet fungerer så godt det kan under rådende forhold! Stå på videre, på for hånd tusen takk!
0 #2 James stove Lorentzen 10-05-2014 07:34
Fremstillingen er ikke helt korrekt. Det er ikke noe vedtak om at 02180 skal privatiseres. Byråden har fått fullmakt til å vurdere hva og hvordan hele eller deler av 02180 kan konkurranseutse ttes. Hvis det viser seg at det ikke er noe å vinne på privatisering så blir det ikke noe av. Hvis det derimot viser seg at vi kan få bedre, mer robust og rimeligere tjenester så vil vi privatisere.
0 #3 Ivar J 10-05-2014 07:45
James: Fullmakten til å "vurdere" konkurranseutse tting fikk byrådet allerede i 2012, hvor bystyreflertall et vedtok: "Byrådet bes vurdere konkurranseutse tting av 02 180." Jeg forutsetter at byrådet lojalt har "vurdert" når de nå kom tilbake til bystyret.

For nå gikk byrådet/bystyreflertall et et steg lenger og vedtok dette: ”Oslo kommune 02 180 konkurranseutse ttes uten bruk av internbud."
0 #4 Susana Escobar 10-05-2014 09:18
Splitt og hersk - heter ikke det? bystyret ønsker å splitte mest mulig både arbeidsmiljøer og fagmiljøer (som f.eks. barnehageansatt e) slik at det er enklest mulig å styre dit man vil. Og hvem sier at ikke innbyggerne ønsker seg det, så lenge de fortsetter å stemme på de samme partiene?
0 #5 James stove Lorentzen 10-05-2014 10:07
Konkurranseutse ttes er ikke samme som privatisering, vi vet ikke hva som blir byrådets konklusjon etter å ha gjennomført konkurransen.
0 #6 Didrik Humblen 10-05-2014 10:09
Stadig flere private investorer kan stikke sugerøret ned i kommunekassa (fellesskapets penger). Det er en villet og annonsert politikk som ingen bør la seg forbause over.

Legg til kommentar